Məlahət Abbasova (kimyaçı)

Məlahət Tələt qızı Abbasova — kimyaçı alim, AMEA-nın akademik Ə.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, dosent, kimya üzrə fəlsəfə doktoru.

Məlahət Abbasova
Məlahət Tələt qızı Abbasova
Doğum tarixi (78 yaş)
Doğum yeri Dəstəfur, Daşkəsən rayonu, Azərbaycan SSR, SSRİ
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİ
Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi kimya
Elmi dərəcəsi kimya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi adı dosent
İş yeri Aşqarlar Kimyası İnstitutunda aparıcı elmi işçi

HəyatıRedaktə

Abbasova Məlahət Tələt qızı 1942-ci il noyabr ayının birində Azərbaycan Respublikası Dəşkəsən r-nu Dəstəfür kəndində anadan olub. 1960-ci ildə Bakı şəhəri 18 saylı məktəbi bitirib Azərbaycan Dövlət Universitetinin kimya fakultəsinin axşam şöbəsinə qəbul olunmuş və 1966-ci ildə həmin fakultəni bitirib.

1966-ci ildən 1967-ci ilin dekabr ayına qədər AMEA Aşqarlar kimyası institutunda böyük texnik, böyük mühəndis vəzifələrində işləmişdir. 1968-ci ildə Neft-kimya prosesləri institutunun aspiranturasına qəbul olunmuş və SSRİ EA M.D. Zelinski adına üzvi kimya institutuna oxumağa ezam edilmışdır.

1973-cü ildə “Üçlü əvəz olunmuş ikiqat rabitənin bəzi elektrofil reaksiyalarının stereokimyası” adlı namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir və üzvi kimya üzrə fəlsəfə doktoru adına layiq görulmüşdür.

1977-ci ildə Aşqarlar kimyası institutunda kiçik elmi işçi, 1980-cı ildən 2003 ilə qədər böyük elmi işçi vəzifəsində işləmişdir, 2003-cü ildən 2014-cü ilə qədər aparıcı elmi işçi vəzifəsində öz fəaliyyətinin davam edərək 2014-ci ildən indiyədək aparıcı işçi vəzifəsində çalışır.

MükafatlarıRedaktə

 • “Əmək veteranı” fəxri adı
 • «SSRİ-nin əməkdar ixtiraçısı» medalı
 • Азин-1 və Азин-2 biosidlərinin tətbiqinə görə mükafat


Elmi fəaliyyətiRedaktə

Abbasova Məlahət Tələt qızının bilavasitə iştirakı ilə bir sıra bioloji aktiv maddələr sintez edilmiş və onların öz səmərəliliyinə görə müvafiq xarici preparatlara uyğun və bəzən isə daha effektli yerli yuyucu-dezinfeksiyaedici vasitələr, neft-qazçıxarma sənayesi avadanlığının biokorroziyadan qorunmasını təmin edən inhibitorlar, yağlayici-soyuducu mayelər üçün bioloji aktiv preparatlar işlənib hazırlanmışdır. İxtiraların bəziləri Azərbaycan Respublikası, bəziləri isə SSRİ Şostka zavodunda sənaye miqyasında uzun müddət istehsal edilmiş və alınan məhsullar maşınqayirma zavodlarında istifadə edilmişdir (Azin-1, Azin-2, Azin-3, Azin-4, Azin-5). M.T. Abbasova həmçinin neft yanacaqlarının istismar xassələrini yaxşılaşdıran aşqarların sintezi sahəsində tədqiqatlar apararaq yanacaqlarda setan ədədini artira bilən bəzi heterotsiklik maddələrin sintezi ilə məşqul olmuşdur. M.T. Abbasova tərəfindən yeni tərkibində S,N,O saxlayan heterotsiklik birləşmələrin alkoksimetil törəmələri sintez edilmiş və alınmış maddələrin bioloji aktivliyi neft məhsullarının tərkibində oyrənilmişdir.

Elmi əsərləriRedaktə

M.T. Abbasova 128 -dən çox elmi əsərin, o cümlədən 32 məqalə, 81 məruzələrin tezisləri, 15 müəlliflik şəhadətnaməsi və patentin müəllifidir.

Elmi məqalələriRedaktə

 • В.М. Фарзалиев, М.Т. Аббасова, З.К. Солтанова, Г.Б. Бабаева, Н.П. Ладохина. Химическое строение и антимикробные свойства биоцидов для смазочно-охлаждающих жидкостей . АзХим Журн. НАНА № 4, 2008 г. С. 20-28
 • В.М. Фарзалиев, М.Т. Аббасова, З.К. Солтанова, Г.Б. Бабаева, Я.М. Керимова. Производные N-алкил (арил) 1,2 (1,3) диазациклоалканов и их антимикробные свойства. «Химия и технология топлив и масел». Москва, 2009 г., № 2, С.. 28
 • В.М. Фарзалиев, М.Т. Аббасова, А.А. Ашурова, Я.М. Керимова, Н.П. Ладохина. Синтез N, N- бис- алкоксиметилпиперазинов и исследование их антимикробных свойств. Журнал прикладной химии. 2009 г., Т. 82, вып. 5, стр. 871-873
 • В.М. Фарзалиев, М.Т. Аббасова, Я.М. Керимова, Г.Б. Бабаева, Л.Р. Сафарова. Синтез и антимикробные свойства 3-(β-гидроксиэтил-1,3-оксазолидинов) . Журнал Прикладной химии. Санкт-Петербург. 2012. Вып 1. С. 85-88.
 • В.М. Фарзалиев, МТ. Аббасова, Н.П. Ладохина, Г.Б. Бабаева, Л.Р. Сафарова. Соединения, содержащие связанный формальдегид и их антимикробные свойства. «Технологии нефти и газа». Москва. 2014. №1. С. 36.
 • В.М. Фарзалиев, М.Т. Аббасова, Н.П. Ладохина, Г.Б. Бабаева, Л.Р. Сафарова. Синтез и антимикробные свойства N-алкилтиоэтилоксиметильных производных 1.3-оксазациклоалканов. «Нефтепереработка и нефтехимия». Москва. 2013. № 12.
 • А.А. Джавадова, М.Т. Аббасова, И.А. Джафарова. Исследование биостойкости смазочных композиций с детергентно-диспергирующими присадками алкилфенолятного типа. «Нефтепереработка и нефтехимия». Москва. 2013. № 11. С. 36
 • В.М. Фарзалиев, М.Т. Аббасова, Н.П. Ладохина, З.К. Солтанова , Г.Б. Бабаева, Л.Р. Сафарова, Г.М. Кулиева. Синтез и антимикробные свойства новых производных 1,3-оксазациклоалканов . “Технологии нефти и газа», №1, 2016. Стр. 31-34.
 • V.M. Farzaliev, M.T. Abbasova, A.A. Javadova, I.A. Jafarova. 1-Aril-2-Nitroethens as Antimik-robial Additives for Lubricating Materials. International Journal of Research Studies in Science, Engineering and Technology. Vol. 3. Issue-4. April 2016. P. 23-26.
 • L.R. Mahmudova, M.M. Movsumzadeh, I.M. Akhmedov, N.A. Aliyev. M.T. Abbasova, N.R. Sultanova, I.M. Eyvazova. Developing biostable fuel compositions based on diesel fuels and biodiessels. International Scientific Journal. Theorerical & Applied Science. 2016. Issue 7. Vol. 39. P. 70-74.

Müəlliflik şəhadətnamələriRedaktə

 • М.А. Шахгельдиев, Л.П. Морозова, М.Т. Аббасова, З.К. Солтанова, А.К. Маскаев, Е.В. Лебедев. 3-/2-Алкил(фенил)оксиэтоксиметил/-1,3-оксазациклоалканы в качестве антимикробных присадок к смазочно-охлаждающим жидкостям. Авт. Свид. СССР № 1100855, (1982), Не публ.
 • М.А. Шахгельдиев, Л.П. Морозова, З.К. Солтанова, М.Т. Аббасова и др. Производные β-оксиметилоксазолидина в качестве антимикробных присадок к смазочно-охлаждающим жидкостям. Авт. Свид. СССР № 1112745. (1982). Не публ.
 • М.А. Шахгельдиев, Л.П. Морозова, З.К. Солтанова, Е.В. Лебедев, МТ Аббасова. α,ω-Бис-(1,3-оксазациклоалкан-3-ил)метоксиалканы в качестве антимикробных присадок к смазочно-охлаждающим жидкостям. Авт. Свид. СССР № 1193993, (1982). Не публ.
 • М.А. Шахгельдиев, Л.П. Морозова, З.К. Солтанова , Е.В. Лебедев, М.Т. Аббасова. Производные 3-метилтетрагидро-1,3-оксазина в качестве ингибиторов микробиологического поражения смазочно-охлаждающих жидкостей и топлив. Авт. Свид. СССР № 1120659, (1982), Не публ.
 • М.А. Шахгельдиев, Я.М. Керимова, З.К. Солтанова, М.Т. Аббасова. Антимикробная присадка к нефтяным дистиллятным топливам. Авт. Свид. СССР № 1487442 (1989 г.). Не публ.
 • М.А. Шахгельдиев, К.М. Садыхов, О.Г. Набиев, Р.Г. Костяновский, Г.Б. Бабаева, М.Т. Аббасова. Антимикробная присадка к смазочным маслам. Авт. Свид. СССР № 1519234 (1989 г.) Не публ.
 • М.А. Шахгельдиев, М.А. Герасименко, М.Т. Аббасова, Я.М. Керимова. Антимикробная присадка к смазочным материалам. Авт. Свид. СССР № 1540258 (1989 г.) Не публ.
 • Р.Х. Хазипов, Н.Н. Силищев, Т.А. Соколова, М.А. Шахгельдиев, Г.Б. Бабаева, М.Т. Аббасова. Стабилизатор биологической деструкции оксиэтилированных алкилфенолов и алкилбензолсульфонатов в сточной воде нефтепромыслов. Авт. Свид. СССР № 1624944 (1990 г.) Не публ.
 • М.А. Шахгельдиев, Б.В. Бочаров, В.М. Фарзалиев, К.М. Керимов, М.Т. Аббасова. Ингибитор биокоррозии в водно-углеводородной среде. Авт. Свид. СССР по заявке № 4790952/04 (1990 г.)
 • Р.Х. Хазипов, Ф.М. Рзаева, М.А. Шахгельдиев, Н.Н. Силищев, М.Т. Аббасова. Способ получения стабилизаторов биологической деструкции неионо-генных или анионоактивных ПАВ. Авт. Свид. СССР по заявке № 4673347/04 (1990 г.)

PatentləriRedaktə

 • М.А. Шахгельдиев, В.М. Фарзалиев, Ф.М. Фарзалиев, М.Т. Аббасова. 3-(β-Гидрокси-этил)-1,3-окса-золидин и 3-(β-гидроксиметилоксиметилен)-1,3-оксазолидин в качестве дезинфицирующего средства. Патент Азерб. Республики № 990156 от 22.10.99
 • В.М. Фарзалиев, Ф.М. Фарзалиев, М.Т. Аббасова, М.Ф. Мамедов. Понизитель вязкости глинистых буровых растворов на водной основе. Патент Азерб. Республ. № i 2000258 от 11.12.2000.
 • В.М. Фарзалиев, М.А. Шахгельдиев, Ф.М. Фарзалиев, М.Т. Аббасова, Г.Б. Бабаева, К.Т. Керимов, И.И. Велиханлы, С.И. Гасанова . Педикулоцидный состав . Патент Азерб. Республ. № 20000091 от 23.03.2000.
 • В.М. Фарзалиев,М.Т. Аббасова, Г.Б. Бабаева, Я.М. Керимова, Л.М.Шахгельдиева. Антимикробная присадка к нефтяным дистиллятным топливам. Патент Азерб. Респуб.

№ i 20050139 от 14.10.2005

Beynəlxalq konfranslarda iştirakıRedaktə

 • М.А. Шахгельдиев, М.Т. Аббасова, Н.П. Ладохина. Алкоксиметильные производные морфолина – реагента для подавления биогенной сульфатредукции. Международный симпозиум по пробл. экологии в нефтепереработке и нефтехимии. Уфа. 1995. С. 16.
 • М.А. Шахгельдиев, М.Т. Аббасова, Г.Б. Бабаева, О.Г. Набиев. Новые ингибиторы биоповреждений в нефтедобывающей промышленности. Международный симпозиум по пробл. экологии в нефтепереработке и нефтехимии. Уфа. 1995. С. 20.
 • О.Г. Набиев, М.Т. Аббасова, А.А. Ашурова. Синтез и исследование биологической активности 1,4-бис-алкоксиметилпиперазинов. Международный симпозиум по пробл. экологии в нефтепереработке и нефтехимии. Уфа. 1995. С. 15.
 • М.А. Шахгельдиев, К.И. Садыхов, МТ Аббасова, Г.Б. Бабаева. Взаимосвязь между строением и биологической активностью гетерометилированных оксаза- и диазацикланов. III Международная Мамедалиевская конф. по нефтехимии. 5-8 окт. 1998 г. С. 386.
 • К.И. Садыхов, М.Т. Аббасова, Г.Б. Бабаева, З.К. Солтанова, Н.П. Ладохина. Новые биоциды для защиты смазочно-охлаждающих жидкостей от микробиологического поражения. Международная научно-техн. конф. «Процессы абразивной обработки, абразивные инструменты и материалы». Волжский. 7-11 сент. 1998 г. С. 203-204
 • Л.М. Шахгельдиева, С.А. Мамедов, Н.П. Ладохина, М.Т. Аббасова, Г.Б. Бабаева, Ф.Ю. Алиев. Синтез некоторых пирролсульфидов. III Международная Мамедалиевская конф. по нефтехимии. 5-8 окт. 1998 г. С. 89.
 • В.М. Фарзалиев, Н.П. Ладохина, М.Т. Аббасова, Г.Б. Бабаева. Производные 1,3,5-триазаадаманта в качестве антимикробных присадок к смазочно-охлаждающим жидкостям. Международная научно-техн. конф. «Процессы абразивной обработки, абразивные инструменты и материалы». Волжский. 7-11 сент. 1998 г. С. 209. Шлифобразив-98.
 • В.М. Фарзалиев, М.Т. Аббасова, Г.Б. Бабаева . Антимикробные присадки к СОЖ. II Международная конф. по экологии. Сумгайыт. Май 1999 г. С. 123.
 • В.М. Фарзалиев, Н.П. Ладохина, М.Т. Аббасова, Г.Б. Бабаева. Алкиламинные производные 1,3-оксазина в качестве антимикробных присадок к СОЖ.. Международная научно-техн. конф. «Процессы абразивной обработки, абразивные инструменты и материалы». Волжский. 6-11 сент. 1999 г. С. 208. Шлифабразив-99.
 • В.М. Фарзалиев, О.Г. Набиев, Г.Б. Бабаева, М.Т. Аббасова. Алкилирующее свойство производных 1,3-диазацикланов. Международная конф. «Тонкий органический синтез и катализ». Баку. 19-21 октября. 1999 г. С. 84.
 • Л.М. Шахгельдиева, Ф.Ю.Алиев, С.А. Мамедов, Н.П. Ладохина М.Т. Аббасова. Арилсульфаниламиды как антимикробные присадки. IV Бакинская Междунар. Мамедалиевская нефтехим. конф. Баку. Сент. 2000 г. С. 306
 • В.М. Фарзалиев, М.Т. Аббасова, З.К. Солтанова, Г.Б. Бабаева, Н.П. Ладохина, Я.М. Керимова, А.А. Багишева. Синтез 3-органилоксиметил-1,3-оксазолидинов. II Междуна-родная научная конференция «Тонкий органический синтез и катализ». Азерб. Госуд. Нефт. Академия, НАНА. Апрель. 2002 г. Баку. С. 88.
 • В.М. Фарзалиев, М.Т. Аббасова, Н.П. Ладохина, Г.Б. Бабаева. Производные триазаадамантана в качестве биоцидов пртив сульфатвосстанавливающих бактерий V Международная конф. «Экология и безопасность жизнедеятельности». Сумгаит, 26-27 ноября 2004 г.
 • В.М. Фарзалиев, М.Т. Аббасова,Г.Б. Бабаева, Н.П. Ладохина, Р.Ф. Мамедова. Синтез 1,3-замещенных производных диазацикланов. III Международная научная конференция «Тонкий органический синтез и катализ» посвященная 85- летию АГНА. 14-16 декабря, 2005 г., стр. 47.
 • В.М. Фарзалиев, М.Т. Аббасова, Н.П. Ладохина, Г.Б. Бабаева, Л.Р. Сафарова, Н.А. Алиева// Синтез новых производных 1,3-оксазациклоалканов//II международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы естественных и математических наук в современных условиях развития страны». Г. Санкт-Петербург. 2015. С. 29-33.
 • В.М. Фарзалиев, М.Т. Аббасова , Г.Б. Бабаева, Л.Р. Сафарова, Г.М. Кулиева, Н.А. Алиева// Производные бензотиазол- и бензоксазолтионов в качестве антимикробных присадок к нефтепродуктам// Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri. Beynəlxalq konfrans. 12-13 may, 2016. Gəncə. Səh. 91-93.
 • В.М. Фарзалиев, М.Т. Аббасова , Г.Б. Бабаева, Л.Р. Сафарова, Г.М. Кулиева, Н.А. Алиева// Синтез производных бензотиазол- и бензоксазолтионов// IX Бакинская международная Мамедалиевская конференция по нефтехимии. 4-5 октября. Баку-2016. С. 91.


Xarici keçidlərRedaktə