Maliyyə hesabatları

Tarixi maliyyə hesabatları

Maliyyə hesabatları (ing. financial statements) — Bir qayda olaraq, mühasibat sənədlərindən çıxarılmış və maliyyə hesabatlarının əsas prinsiplərinə uyğun olaraq, müəyyən bir zaman kəsiyində müəssisənin iqtisadi ehtiyatları və ya öhdəlikləri barədə məlumatları və ya müəyyən bir dövr üçün əlaqədar dəyişiklikləri özündə əks etdirən qoşma fakturalardan ibarətdir. Bu termin maliyyə hesabatlarının tam dəstinə aid edilə bilər, lakin o, həmçinin ayrıca maliyyə hesabatına, məsələn, balans cədvəlinə və ya gəlir və xərclər haqqında hesabata və müvafiq izahedici qeydlərə də aid edilə bilər.Maliyyə hesabatlarının tam toplusu aşağıdakı komponentləri daxil edir:

  • (a) hesabat dövrün sonuna olan maliyyə vəziyyəti (balans) haqqında hesabat;
  • (b) hesabat dövrü üzrə maliyyə nəticəsi (mənfəət/zərər) haqıında hesabat;
  • (c) hesabat dövrü ərzində kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat:
  • (ç) hesabat dövrü ərzində pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat;
  • (d) əhəmiyyətli uçot siyasətləri və sair izahedici açıqlamaları daxil edən qeydlər.
  • (e) müəssisə uçot siyasətini əvvəlki kimi tətbiq etdiyi və ya öz maliyyə hesabatlarındakı maddələrə əvvəlkinə uyğun təkrar baxış tətbiq etdiyi və ya maliyyə hesabatlarındakı maddələri yenidən təsnifləşdirirdiyi zaman müqayisəli dövrün əvvəlinə olan maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat və müəssisə hesabatlar üçün bu Standartda tətbiq olunan adlardan başqa adlar da istifadə edə bilər.[1]

İstinadlarRedaktə