Mangistau

Mangistau sözü aşağıdakı mənalarda işlənir: