Metallurgiya

elm sahəsi

Metallurgiyametalların, həmçinin vacib yarımmetalların və qeyri metalların yerdən, filizlərdən, duzlardan çıxarılması və istifadə olunması üçün tətbiq olunan üsullar toplusudur. Metallurji cəhətdən qiymətli kimyəvi elementlərin təbii qazıntılardan ayrılması mədənçilərin işinə aid edilir.

Dəmir istehaslı (1875)

Mis və bürünc alətlər tarixdə ilk metallurji işlərə dəlalət edir. Buradan təməlini götürən metallurgiya ilk sobaların yaradılmasından, XVIII əsrdə poladlar üçün domna sobalarının tətbiqinə qədər olan uzun inkişaf yolu keçmişdir. Polad dövrü və XX əsrdə yeni metalların kəşfi insanların həyat tərzinin tərkib hissəsinə çevrilmişdir.

Qədim təcrübələrə əsaslanan metallurgiya inkişaf edərək müasir texnologiyaya çevrilmişdir. Hələ XIX əsrdə qara və əlvan metallar fərqləndirilməyə başlayır. Texnikanın inkişafı bu iki sahənin inkişafına təkamül vermişdir. Bu inkişaf həm də ilkin materialın tam məhsula qədər hazırlanma prosesində iştirak edən metalşünaslıq kimya, maşınqayırma, materialşünaslıq kimi başqa sahələri də əhatə edir.