Metamorfizmləşmiş yataq

Metamorfizmləşmiş yataq - əmələ gəldikdən sonra yan süxurlarla birlikdə metamorfizmə məruz qalmış faydalı qazıntı yatağı. Metamorfizmləşmiş yataq kontakt və regional metamorfizm tiplərinə ayrılır. Birincilərdə filizlərin metamorfizmə uğraması müxtəlif tərkibli intruziyaların soxulması nəticəsində təmas zonalarında baş verir. Belə filizlər üçün ləkəli teksturlar və müxtəlif cücərmə qrafik quruluşlar, eləcə də piritin pirrotinlə, bornitin xalkopiritlə və b. əvəzlənməsi səciyyəvidir. Regional metamorfizləşmə uğramış yataqlarda filiz konsentrasiyasının dəyişilmə intensivliyi bilavasitə filizli qatların metamorfizləşmə dərəcəsindən asılıdır. Belə ki, metamorfizmin müx­təlif  zonalarında eyni tipli filiz saxlayan süxurlar, yaxud filiz yataqları həm mineral tərkibinə, həm də filizlərin  spesifik struktur-teks­tur əlamətlərinə görə kəskin surətdə fərqlənir.

Metamorfizmləşmiş yataq
Elm Geologiya

MənbəRedaktə

  • Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. Bakı: Nafta-Press. 2006. 679.