Metan qazı – kimyəvi formulu CH4 olan sadə karbohidrogen. Adi şəraitdə, yəni atmosfer təzyiqi altında və otaq temperaturunda rəngsiz, iysiz və mavi rənglə yanan qazdır. Suda az həll olur və havadan yüngüldür. Onun kritik parametrlərinə əsasən metanın maye halına çevrilməsi üçün nisbətən aşağı temperatur ( -82 °C) tələb olunur. Metan təbii qazın əsas komponentidir, parafinlər və ya alkanlar adlanan doymuş alifatik karbohidrogenlərin homoloji sırasının birinci üzvüdür. Quruluşda C-C əlaqəsinin olmaması onu bu sıranın digər üzvlərindən fərqləndirir, o, ən dayanıqlı və nisbətən inert karbohidrogendir. Onun parçalanma temperaturu etanın parçalanma temperaturundan 200°C yüksəkdir, eyni zamanda sıranın digər üzvləri arasındakı temperatur fərqi təxminən 25°C təşkil edir.

Metan
Methane-CRC-MW-dimensions-2D.png
Methane-3D-space-filling.svg
Methane-CRC-MW-3D-balls.png
Ümumi
Kimyəvi formuluCH4
Molyar kütlə16,04 q/mol
Fiziki xassələri
Sıxlıqqaz (0 °C, 1013 qPa) 0,72 kq/m³;
maye (-161,6 °S) 0,42 q/sm³
Termik xüsusiyyətlər
Ərimə nöqtəsi-182,5 °S
Qaynama nöqtəsi-161,6 °S
Əmələgəlmə entalpiyası (n.ş.)0,94 kC/mol
Kimyəvi xassələri
Suda həllolma 35 q/100 ml
Təsnifatı
CAS -da qeyd. nöm.74-82-8
SMILESC
Toksikologiya
Zəhərliliyi
NFPA 704.svg
4
1
0

Azərbaycanda illik metan qazı istehsalı 40-45 mln. m3.

Metanın mənbələriRedaktə

Metan Yer səthindən ayrılan qazların çoxunun əsas kütləsini təşkil edir. O, kömürün hasilatı zamanı şaxtalarda yığılaraq hava ilə partlayış təhlükəli qarışıq əmələ gətirdiyindən, onu çox zaman “filiz qazı” da adlandırırlar.

Təbiətdə metan üzvi birləşmələrin parçalanması ilə əlaqədər “metan qıcqırması” adlanan proses nəticəsində fasiləsiz əmələ gəlir, məsələn, bataqlıqların dibində. Bu üzdən onu bəzən “bataqlıq qazı” da adlandırırlar. Ağacların quru qovulması zamanı əmələ gələn qazın tərkibinin də əsas hissəsini metan təşkil edir.

Bərk yanacaqların hidrogenləşdirilməsi zamanı əmələ gələn qazların tərkibinə etan, propan və butanla savayı xeyli miqdarda metan da daxildir. Bunlardan əlavə, daş və boz kömürün yarımkokslaşması zamanı əmələ gələn və istilik əmələgətirmə qabiliyyəti 6000-9000 kal/m3 olan qazların tərkibində yüksək miqdarda metan vardır.

İndiyə qədər istifadə edilməyən daha bir qaz mənbəyi – təmiz metandan ibarət olan tullantı suların qazlarıdır. Üzvi tullantıların ferment parçalanması zamanı əmələ gələn bioqazın tərkibi, əsasən metan və karbon qazından ibarətdir.

Metanın alınma üsüllarıRedaktə

1. İlk dəfə olaraq metanın sintezi 1858-ci ildə Bertlo tərəfindən, közərdilmiş misin üzərindən karbon disulfidin və hidrogen-sulfidin borudan buraxılması ilə həyata keçirilmişdir:

CS2 + 2H2S + 8Cu → CH4 + 4Cu2S

Karbon və hidrogen elementlərindən metanın sintezi yüksək temperaturlarda aparılır və bu zaman asetilen və etanın alınması da baş verir.

2. Metanı alüminium karbidin su ilə parçalanması reaksiyası üzrə almaq olar:

Al4C3 + 12H2O → 4 Al(OH)3- + 3CH4

Bu metodla çox təmiz metan alınır.

3. Metanı natrium asetatın qələvi ilə qızdırılma reaksiyası üzrə:

CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3

və ya metilyodidi sink-mis cütlüyü vasitəsilə reduksiya etməklə almaq mümkündür.

4. Metan, katalizator kimi nikel, kobalt və dövrü sistemin VIII qrupunun digər metallarının iştirakı ilə karbon monooksidin hidrogenlə katalitik reaksiyasına əsaslanan metod vasitəsilə ilə də alınır.

Azərbaycanda biokütlədən metan qazı alınması planlaşdırılıbRedaktə

Xınalıq kəndinin enerji təchizatını həyata keçirmək məqsədilə biokütlədən metan qazının istehsalını nəzərdə tutan pilot layihənin həyata keçirilməsi planlaşdırılır.

Sənaye və Energetika Nazirliyində alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrinin işlənilməsi tədbirləri çərçivəsində hazırda bu dağ kəndində biokütlədən qaz istehsalına dair layihəyə baxılır

Heyvandarlıq məhsullarından istifadə etməklə bunun 24-27 mln. m3-ni əldə etmək mümkündür.[1]

ƏdəbiyyatRedaktə

Abbasov V.M., Nağıyev T.M., İbrahimov H.C., Məmmədova T.A., Abbasov M.M., Ağamaliyev Z.Z., Əmirov F.Ə. Qaz kimyası, Bakı, 2015

MənbəRedaktə

  1. http://www.ekspress.az/2010/04/06/get=9488