Montmorillonit gilləri

Montmorillonit gilləri - montmorillonit qrupu minerallarından təşkil olunmuş süxur. Çöküntü süxur qatlarında ən geniş Al-montmorillonit, Al-Fe montmorillonit gilləri, aşınma qabığında və hidrotermal dəyişmiş süxurlarda nontronitli (Fe-mont­morillonitli), saponitli (Mg- montmorillonitli), hektoritli (Li-Mg montmorillonitli), Ca-montmorillonitli gillər yayılmışdır. Montmorillonit gilləri üçün şişmə qabiliyyəti (xüsusilə mübadilə kationlarında Na üstünlük təşkil etdikdə) səciyyəvidir. Montmorillonit gilləri mineral tərkibində gilli olmayan autigen mineral kompleksi (karbonat və seolitlər, həllolan duzlar, pirit, maqnezial silikatlar, qlaukonit, Fe oksidi və hidroksidləri, silisium oksidinin modifikasiyaları və humin birləşmələri) qeyd olunur. Montmorillonit gilləri qələvi mühitdə küllərin pozulması və püskürmə süxurlarının aşınması zamanı, habelə şorlaşmış dəniz hövzələrində və laqunlarda, hidrotermal proseslərdə əmələ gəlir.

Montmorillonit gilləri
Elm Geologiya

MənbəRedaktə

  • Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. Bakı: Nafta-Press. 2006. 679.