Musa Məmmədov (geoloq)

Məmmədov Musa Nəsib oğlu (1940, Gədəbəy17 mart 2022, Bakı) ― geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, professor.[1]

Musa Məmmədov
Məmmədov Musa Nəsib oğlu
Doğum tarixi 1940
Doğum yeri
Vəfat tarixi 17 mart 2022(2022-03-17)
Vəfat yeri
Təhsili
Fəaliyyəti geoloq
Elmi dərəcəsi

Həyatı redaktə

Musa Məmmədov 1940-cı ildə Gədəbəy rayonunda anadan olmuşdur. 1966-cı ildə mühəndis-geoloq ixtisası üzrə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Geoloji-coğrafiya fakültəsini bitirmişdir. Onun rəhbərliyi altında 2 namizədlik dissertasiyası müdafiə olunmuşdur. 1 doktorluq dissertasiyasının məsləhətçisi olmuşdur. 1984-cü ildə "Talışın qələvi-bazalt və qələvi-ultraəsasi formasiyalarının petroloji xüsusiyyətləri" mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək elmlər namizədi adına layiq görülmüşdür. 1999-cu ildə "Kiçik QafqazınTalışın Üst Təbaşir və Eosen yaşlı maqmatik formasiyalarının petrologiyası və geokimyası" mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək elmlər doktoru adına layiq görülmüşdür.

Musa Məmmədov 17 mart 2022-ci ildə Bakı şəhərində dünyasını dəyişmişdir.[2]

Əmək fəaliyyəti redaktə

 • 1966–2000-ci illərdə — AMEA Geologiya İnstitutu
 • 2000–2014-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Geologiya fakültəsinin Faydalı qazıntılar kafedrasının professoru.
 • 2019–2022-ci illərdə AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutunun Petrologiya şöbəsinin rəhbəri.[3]
 • 105 məqalənin, 9 monoqrafiyanın, 1 patentin müəllifidir.
 • 2 elmlər namizədi yetişdirmişdir.

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı — 22

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı — 125

Tədqiqat sahəsi redaktə

Petrologiya, mineralogiya, geokimya.

Elmi əsərləri redaktə

 • 2006, Некоторые геолого-петрологические вопросы условия генерации и эволюции щелочных и субщелочных серий Малого Кавказа, Талыша и Урмия-Дохтар. Вестник Бакинского Университета, сер. естественных наук, № 3, с.91–98.
 • 2007, Мантийный метасоматизм и некоторые вопросы генерации субщелочных и щелочных базальтоидных серий Малого Кавказа и Талыша. Qafqazın geodinamika, petrologiya və metallogeniyasının problem məsələləri. с.186–196.
 • 2007, Стадийность кристаллизации субщелочных и щелочных серий Малого Кавказа, Талыша (Азербайджан) и Урмия-Дохтара (Иранская Исламская Республика). Щелочной магматизм Земли и его рудоносность. Киев, с.168–171.
 • 2007, Kiçik Qafqazın və Talış zonasının üst təbaşir və eosen yaşlı maqmatik komplekslərinin dəmir-titan oksidi minerallarının tipomorf xüsusiyyətləri. Akademik M.Ə.Qaşqayın elmi irsi. XXI əsrdən baxış. "Nafta-Press", c.279–287.
 • 2008, Минеральные парагенезисы и стадийность кристаллизации позднемеловых магматических комплексов Малого Кавказа. Вестник Бакинского Университета, сер. естественных наук, № 2, с.131–138
 • 2008, Aralıq dənizi qırışıqlıq zonasının mərkəzi kəsiminin geoloji inkişafının kolliziya mərhələsinin qələvi və subqələvi seriyaları. Бакы Университетинин хябярляри, Тябият елмляри, № 4, с.105–114
 • 2009, Evolution of High-potassium Basic Alkaline Magmatic Complexes in the Central Segment of the Mediterranean Belt. 62th Geological Kurultai of Turkey, 13–17 April, MTA – Ankara, p.p.634–635.
 • 2009, Минералогия железорудных месторождений Эль Харра эоценовой эвпоритовой формации Бахарийской впадины (Египет). Бакы Университетинин Хябярляри, Тябият елмляри серийасы, № 2, с.109–115.
 • 2010, Trace elements characters of Galandrud coals in Central Alborz. World Applied Sciences Journal, № 10 (3), pp. 217–226 (www.wasj.org) (ISI)
 • 2010, Teschenite-tephrite, essexite-tracxybasalt, sieynite-tracxytic associations of rocks of Carpathian, Caucasian, North TransBaikal regions. Geochemistry of magmatic rocks. Abstracts of XXVII International conf. School "Geochem. of Alkaline rocks" Moscow Koktebel’. 240 pp., p.110–111.
 • 2011, Physical Environment Pollution of Mining Coal in Central Alborz (Northern Iran. World Applied Sciences Journal, 2011, № 14 (8), p.1141–1145, (www.wasj.org) (ISI)
 • 2011, О золотоносности палеозойских отложений фундамента Лок-Гарабагской тектоно-магматической зоны Малого Кавказа. АМЕА Хябярляр. Йер елмляри. № 3, 2011, с.20–30.\
 • 2011, Qarabağ filiz rayonunun struktur xüsusiyyətləri və filizləşmənin lokallaşmasinda həlqəvi və xətti strukturlarin rolu. Бакы Университетинин Хябярляри, Тябият елмляри серийасы, 2011, № 1, с.167–178.
 • 2012, Клинопироксены трахибазальт-трахидолеритового и тефрит-тешенитового комплексов Ходжавендского прогиба. Отечественная геология, № 6, с.48–55.
 • 2013, Минеральные парагенезисы трахибазальт-трахидолеритового и тефрит-тешенитового комплексов Ходжавендского прогиба Малого Кавказа. АМЕА Хябярляр. Йер елмляри. № 2, с.26–36.
 • 2014, Talış zonasında relyefin formalaşmasında geoloji amillərin rolu. Müasir coğrafiya elminin tətbiqi istiqamətləri. Konf. materialları. Bakı, s.648–651.
 • 2014, Хожавянд синклинорисинин трахибазалт-трахидолерит вя тефрит-тешенит комплексляриндя гяляви, гяляви-торпаг вя надир торпаг елементляринин пайланмасынын эеокимйяви хцсусиййятляри. Бакы Университетинин хябярляри, Тябият елмляри, № 2, 2014, с.99–112
 • 2015, Индикаторное значение железо-хром оксидных минералов в процессе кристаллизации трахибазальт-трахидолеритового и тефрит-тешенитового комплексов Ходжавендского прогиба Малого Кавказа. Известия Бакинского Университета. № 3, серия Естественных наук, с.76–85
 • 2016, Kiçik Qafqazın qranitoidlərinin süxurəmələgətirən və aksessor minerallarında uran və toriumun paylanma qanunauyğunluqları. M.Nağıyev adına kataliz və qeyri-üzvü kimya institutunun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları, s. 99–100.
 • 2017, Şəmkir horst antiklinorisinin üst yura-alt təbaşir yaşlı vulkano-plutonik komplekslırinin qızıl-mis-molibden-sink filizləşməsində rolu. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olumuş "Geologiyanın aktual problemləri" mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları, s.3.
 • 2018, Petrogenetic reasons of diversities of picrites of the Lesser Caucasus and Talish. Magmatism of the earth and related strategic metal deposits. Proceeding of XXXV İnternational conference, Moscow. 3–7 september, 2018, c. 201–203

Elmi dərəcə və elmi adları redaktə

 • 1966-cı il, Azərbaycan Dövlət Universiteti
 • "Talışın qələvi-bazalt və qələvi-ultraəsasi formasiyalarının petroloji xüsusiyyətləri" mövzusunda namizədlik dissertasiyası, 1984-cü il
 • "Kiçik Qafqazın və Talışın üst təbaşir və eosen yaşlı maqmatik formasiyalarının petrologiyası və geokimyası" mövzusunda doktorluq dissertasiyası, 1999-cu il


Kitablar redaktə

 • 2007, Petroqrafiya. Dərslik. Bakı Universiteti. 512 s.

Xarici keçidlər redaktə

İstinadlar redaktə

 1. "Arxivlənmiş surət". 2021-02-25 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-07-24.
 2. Azərbaycanlı professor vəfat edib Arxivləşdirilib 2022-06-14 at the Wayback Machine. apa.az
 3. https://www.gia.az/view.php?lang=az&menu=96&id=2438 Arxivləşdirilib 2021-04-23 at the Wayback Machine. gia.az