Qəhrəmanov Nadir Fərrux oğlu —Azərbaycanın tanınmış alimi,Sumqayıt Dövlət Universitetinin sabiq rektoru(2000[1]-2013).BDU-nun „Ümumi fizika“ kafedrasının professoru.fizika-riyaziyyat elmləri doktoru.

Nadir Qəhrəmanov
Nadir Fərrux oğlu Qəhrəmanov
Nadir Qəhrəmanov.jpg
Doğum tarixi 24 may 1945(1945-05-24) (75 yaş)
Doğum yeri Qərbi Azərbaycan Sisian rayonu Urud kəndi
Vətəndaşlığı SSRİ SSRİAzərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi fizika
Elmi dərəcəsi fizika-riyaziyyat elmləri doktoru
Elmi adı professor
İş yeri Bakı Dövlət Universiteti
Təhsili
Mükafatları "Şöhrət" ordeni

HəyatıRedaktə

Nadir Qəhrəmanov 1945-ci ildə Qərbi Azərbaycanın Sisyan rayonunun Urud kəndində anadan olub.1967 -Azərbaycan Dövlət Universitetinin (BDU fizika fakültəsini bitirmişdir.1968 -2000-BDU-nun „Ümumi fizika“ kafedrasında, laborant, müəllim, dosent, professor, kafedra müdiri vəzifələrində çalışmışdır.1976-cı ildə - “İnS - monokristalının alınması və bəzi fiziki xassələri” - mövzusunda namizədlik dissertasiyası mudafiə edərək, Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi alıb.1985-ci ildə - Moskva, SSRİ Elmlər Akademiyasının Radioelektronika İnstitutunda “ AI3 BIII5 CVI9- tipli yeni üçqat yarımkeçirici birləşmələrin alınması” – mövzusunda doktorluq dissertasiyası mudafiə edərək, Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru alimlik dərəcəsi alıb.2003-ci ildən Avroaziya İnzibati Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvüdür.325 - elmi əsərin müəllifidir,10-monoqrafiyanın müəllifidir, 16-dərslik və dərs vəsaitinin müəllifidir,54-müəlliflik şəhadətnaməsinin və ixtiranın müəllifidir.Nadir Qəhrəmanovun əsas tədqiqat sahəsi Qeyri-adi fiziki xassələrə malik - tipli yeni üçqat yarımkeçirici birləşmələrin alınması, onların fundamental fiziki xassələrinin tədqiqi və tətbiq sahələrinin müəyyənləşdirilməsidir.Bu günə kimi 35-magistrə elmi rəhbər olub və 11-elmlər namizədinə elmi rəhbər olub.2000-2013-cü illərdə Sumqayıt Dövlət Universitetinin rektoru vəzifəsində olmuşdur.

ƏsərləriRedaktə

Seçilmiş əsərlər

 • 1. Электронографические исследования тонких пленок Cu3Ga5Sе9, полученных вакуумным осаждением, Доклады АН Аз.ССР,

1988, том 44, № 10, с.11-13.

 • 2. Полиморфози леотропной жидкокристаллической системы анфифил вода-спирт, ДАН Аз.Респ. 1992, том 49, №1, с. 34-38.
 • 3. Спектр коэффициента поглощения монокристаллов Аu3Ga5Se9, Известия ВУЗов, Нефть и газ, 1997, № 3-4, с.108.
 • 4. Теплоемкость соединения Аu3Ga5Se9, Известия БГУ (сер. физ.-мат. наук), 1998, №3, с.28-31.
 • 5. Некоторые электрические и оптические свойства Аu3Ga5Se9, В сб.: «Актуальные пробл. физики». Баку, БГУ, 1999, с.76-77.
 • 6. Фазовый анализ квазибинарных систем АuGaSe2 – Ga2Se3, ДАН АН АзССР, (сер. физ.-мат. наук), 1999, том V, №1-2, с.90-94.
 • 7. Synthesis and growth of new compounds Аu3 In5 Se9 and Аu3Ga5Se9, Infrared millimeter and Waves (USA), vol. 20, №4, April 1999,

p.635- 644.

 • 8. Photoconductivity of Аu3In5Se9 Single crystals, МЕА, Fizika, 1999, v. 5, №3, p. 53-54.
 • 9. Preparing and X-ray Investigations of Аu3In5Se9 and Аu3Ga5Se9 Compounds, Twelfth Inter. Conference on Terrnary and Multinary

Compounds. Taiwan, Mart 13-17, 2000, p.151.

 • 10. Photoconductivity of the Аu3In5Se9 Single crystals, Twelfth Inter. Conference on Terrnary and Multinary Compounds. Taiwan, Mart

13-17, 2000, p.120.

 • 11. Preparation of Аu3In5Se9 and Аu3In5Se9 Compounds and investigation of their electrical properties, Истанбул Бейнялхалг

Симпозиум, 2000, s.88.

 • 12. Рентгенографическое исследование и ВАХ соединений Аu3In5Se9 и Аu3Ga5Se9 . Известия БГУ (сер. физ.-мат. наук), 2000,

№3, с.17-20.

 • 13. Photoelectric phenomena in Аu3In5Se9 and Аu3Ga5Se9 compounds. Infrared millimeter and Waves (USA), Vol. 22, №6, 2001,

p.871-885.

 • 14. Управление закономерностью распределения состава бинарных твердых растворов при выращивании монокристаллов

вытя¬гиванием из расплава. «Научные известия» СГУ, раздел естественных и технических наук, 2002, т.2, №2, с.3-9.

 • 15. Binar bərk məhlullarda Çoxralski üsulu ilə qidalandırıcı xəlitənin tətbiqi ilə monokristal göyərdildikdə kristall boyunca tərkibin

paylanması. II variant (Puta kəsik konus olan halda). AR «MEA məruzələri», 2002, LVIII c., №5-6, s.72-85.

 • 16. Термоэлектрические свойства твердых растворов Tl In1-xYbxTe2. Тезисы докл. 4-ой международной НПК «Современные

инфор¬ма¬ционные и электронные технологии». Одесса, 19-21мая 2003, с.309.

 • 17. Выращивание монокристаллов, структурные и магнитные свойства CuFeTe2. «Кристаллография», 2004, том.49, №6,

с.1149-1152.

 • 18. Получение монокристаллов бинарных твердых растворов со ступенчатым распределением состава и примеси. Тез.докл.

XVIII Междунар.конф. по фотоэлектронике и приборам ночного виден. Москва, 25-28 мая 2004, с.166.

 • 19. Binar bərk məhlulların monokristallarını alarkən k>1 olduqda xəlitənin başlanğıcının qidalandırıcının başlanğıcı kimi istifadə

edilməsi halı. AMEA «Məruzələr», Bakı, 2005, №1, s.61.

 • 20. Получение монокристаллов, бинарных твердых растворов со ступенчатым распределением состава и примеси. Прикладная

физика, 2006, №2, с.91-95.

 • 21. Pilləli tərkibli binar məhlul kristallarının alınmasının altıncı mərhələdə sona yetirilməsi. AMEA-nın xəbərləri, Bakı, 2006.
 • 22. Получение подпитывающих слитков бинарных твёрдых растворов с различным распределением состава. ФТП, 2008, с.8.

23. Получение подпитывающих слитков бинарных твёрдых растворов с различным распределением состава. Журнал «Кристаллография», Россия, 2007, т. 52, №5, с. 923-926,

 • 24. Current oscillations in Ag3In5Se9 stimulated by electric field and irradiation // Fizika, 13 №1-2, 2007, p.87-90.
 • 25. Binar bərk məhlulların monokristallarının əlverişli həndəsi quruluşda zona əritməklə alınması AMEA-nın Məruzələri. Elm, Bakı,

2011, №1, s.74-86.

 • 26. Yeni üsulla binar bərk məhlulların böyük ölçülü monokristallarının zona əritməklə alınması. AMEA-nın Məruzələri. Elm, Bakı, 2011,

№2, s.51-66.

 • 27. Paylanma əmsalı vahiddən böyük olduqda ilkin əridilmiş zonanın xəlitənin başlanğıcında yaradılması, BDU Xəbərləri, Bakı, 2011,

№ 1, s.131-138.

 • 28. Əlverişli həndəsi quruluşda binar bərk məhlulların monokristallarını zona əritməklə alarkən keçir oblastında xəlitənin tərkib

paylanmasının təyini, SDU Еlmi xəbərləri, Sumqayıt, 2011, cild 11, №, 1, s.3-7.

 • 29. Gp-Si monokritallarının aşqarlanması, SDU Еlmi xəbərləri, Sum¬qayıt, 2011, cild 11, № 3, s.3-7.
 • 30. Özək monokristal və xəlitə silindr şəkildə olduqda zona əritməklə binar bərk məhlulların monokristallarının alınması, AMEA

Мə¬ru¬zələr, Bakı, 2011, cild LXVII, №5, s.66 -75.

 • 31. Au3In5Se9 monokristalında fotokeçiriciliyi, Fizikanın Мüasir Рroblemləri Respublika konfrans materialları, «Opto-nanoelektronika

və kondensə olunmuş mühit fizikası», Bakı, 2011, cild V, s.53-57.

 • 32. Concerning the Energy Levels of Silver in Ge-Si Alloys, Semiconductors, elektronic pro¬perties of semiconductors, vol. 46, № 3,

2012, pp. 289-292.

 • 33. Об энергетических уровнях серебра в твердых растворах Ge-Si, Физика и техника полупроводников. 2012, том 46, вып. 3,

с.304-307.

 • 34. Binar bərk məhlulların monokristal¬larının alınmasında həndəsi quruluşlarının seçilməsi, SDU Elmi Хəbərlər, Sumqayıt, 2012, cild

12, № 1, s.3-10.

 • 35. Экологически чистый метод активации и сополимеризации целлюлозы, Актуальные вопросы химической технологии и

защиты окружающей среды, сборник материалов Всероссийской конференции, Новочебоксарск, 2012, с.61-62.

 • 36. Особенности ик гашения собственной фотопрово¬димос¬ти в монокристаллах InSe и GaSe, XV-той Международной конф.

«Опто-, нано¬электроника, нанотехнологии и микросистемы», Ульяновск, 2012, с.285-286.

 • 37. Binar bərk məhlul xəlitələrində tərkib paylanmasının dəyişdirilməsi və onun tətbiq sahələri, BDU Хəbərləri, (fizika-riyaziyyat

bölməsi), № 3, Bakı, 2012, s.133-139.

 • 38. Müasir dövrün ən mühüm qlobal ekoloji problemləri, Ekologiya və həyat fəaliyyətinin mühafizəsi. VII Beynəlxalq elmi konfransının

Materialları, Sumqayıt, 2012, s.5-8.

 • 39. Monokristal özəyin hazır¬lanması. AMEA Məruzələr, Bakı, 2012, cild LXVIII, №3. s.33-38.
 • 40. İstiqamətlənmiş kristalizasiyadan alınmış binar bərk məhlul xəlitəsində tərkibin zona ərtiməklə yenidən paylanması. AMEA

Məruzələr, Bakı, 2012, cild LXVIII, № 5, s.32-41.

 • 41. Экологически чистый метод активации и сополимеризации целлюлозы. Neft kimyası və neft emalı prosesləri. Bakı, 2012, 13.4

(52), с.400-405.

 • 42.Yeni üsulla alınmış binar bərk məhlul xəlitələrində k1 halı üçün tərkibin paylanma qanunu. SDU Elmi xəbərləri (təbiət və texniki

elmlər bölməsi), Sumqayıt, 2013, cild, 13, №1, s.3-7.

 • 43. Ge-Si - bərk məhlullarında termik aşqar mərkəzləri. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika

elmi konfransının materialları. SDU, Sumqayıt, 2013, s.98.

 • 44. Tlİn1-xEuxS2 - sistem ərintilərinin sintezi və monokristalların yetişdirilməsi (x=0,01; 0,03; 0,05). Fizikanın müsair problemləri,

VI Respublika konfransının materialları, Bakı, 2013, s.59-61.

 • 45. Исследование современного состояния процесса активации и сополимеризации цел¬люлозы. «Ekoloji problemlər və ekoloji

təhsil», Respublika elmi konfransı, ADRU, Bakı, 2013, с.117-122.

 • 46. Исследование целлюлозосодержащих материалов при получении сополимеров. АМЕА Neft kimyası və neft emalı prosesləri,

Bakı, 2013, cild 14, № 2 (54), s.152-157.

 • 47. Оптическое гашение собственной фотопроводимости монокристаллов AgInSe2. XVII Международная Кон¬фе¬ренция. Опто-,

на¬ но¬электроника, нанотех¬но¬логии и микросистемы. Махачкала, 15-19 сентября 2014 г.

 • 48. Спектры диффузного отражения Cu3Ga5Se9. XVII Международная Кон¬фе¬ренция. Опто-, на¬но¬электроника, нанотех¬но¬логии и

микросистемы. Махачкала, 15-19 сентября 2014 г.

 • 49. Preparation by new zone meltinq method Ge1-x Six solid solutions and electrical properties. Journal of Qafqaz University (Fhysics),

Baku, 2016, v.4, № 1, pp.9-12.

 • 50. Электрические свойства кристаллов твердых растворов Ge1-x Six , полученных новым способом зонной плавки. “Наука,

Техника и Образование”, Научно-методический журнал. Москва, 2016, № 5 (23), с.5-8. Monoqrafiyaları

 • 1. «Новый класс тройных полупроводниковых соединений типа », БГУ, Баку, 2001, 304 c.
 • 2. «Dayaq nöqtəsi», Təknur Nəşriyyatı, Bakı, 2004, 196 s.
 • 3. «Sumqayıt Dövlət Universiteti 45 ildə», Nurlan Nəşriyyatı, Bakı, 2005, 239 s.
 • 4. «Məni bir səs çağırır», MSV Nəşriyyatı, Bakı, 2006, 184 s.
 • 5. «Методы исследования и физических свойств соединения элементов III и IV групп», SDU Nəşriyyatı, Sumqayıt, 2007, 367 s.
 • 6. «Dünyanın təbii mənzərəsi və fizika», Elm Nəşriyyatı, Bakı, 2007, 248 s.
 • 7. «Radiasiya və həyat fəaliyyəti», SDU Nəşriyyatı, Sumqayıt, 2012, 151 s.,
 • 8. «Ermənilərin Azərbaycanlılara qarşı işğalçılıq və soyqırım siyasəti», SDU Nəşriyyatı, Sumqayıt, 2012, 190 с.
 • 9. «Sumqayıt Dövlət Universiteti – 50 il», Elm və təhsil Nəşriyyatı, Bakı, 2012, 300 s.
 • 10. «Təbii-elmi biliyin fəlsəfi əsasları», Elm Nəşriyyatı, Bakı, 2014, 584 с.

Dərslik və Dərs vəsaitləri

 • 1. «Методические указания по физическому практикуму», metodik göstəriş, Bakı, 1988, 50 s.
 • 2. «Fizika məsələləri», (Mexanika və molekulyar fizika), metodik vəsait, Bakı, 1993, 80 s.
 • 3. «Ümumi fizika praktiikumu», (Mexanika və molekulyar fizika), I cild, SDU Nəşriyyatı, Sumqayıt, 2001, 216 s.
 • 4. «Kristallofizikaya giriş», SDU Nəşriyyatı, Sumqayıt, 2002, 128 s.
 • 5. «Fizika praktikumu», (Elektromaqnetizm), II hissə. "Sumqayıt Universiteti" nəşriyyatı, Sumqayıt, 2002, 134 s.
 • 6. «Rəqslər və dalğalar», SDU Nəşriyyatı, Sumqayıt, 2003, 170 s.
 • 7. «Optika və atom fizikası», SDU Nəşriyyatı, Sumqayıt, 2004, 130 s.
 • 8. «Ümumi fizika kursu üzrə məsələlər (həlli ilə), Elektrik və maqnit hadisələri», SDU-nun nəşriyyatı, Sumqayıt, 2005, 267 s.
 • 9. «Ümumi fizika kursu» (optika məsələləri həlli ilə). SDU Nəşriyyatı, Sumqayıt, 2006, 390 s.
 • 10. «Molekul fizikası», SDU-nun nəşriyyatı, Sumqayıt, 2006, 490 s.
 • 11. «Yarımkeçiricilər fizikası», (dərs vəsaiti), SDU-nun nəşriyyatı, Sumqayıt, 2006, 320 s.
 • 12. «Fizikadan məsələlər və onların həlli üsulları», SDU-nun nəşriyyatı, Sumqayıt, 2007, 155 s.
 • 13. «Физика полупроводников», dərs vəsaiti, SDU Nəşriyyatı, Sumqayıt, 2007, 311 s.
 • 14. «İdarəetmədə ədədi hesablama üsulları», SDU-nun nəşriyyatı, Sumqayıt, 2007, 151 s.
 • 15. «İdarəetmədə ədədi hesablama üsulları», dərs vəsaiti, SDU-nun nəşriyyatı, Sumqayıt, 2007, 151 s.
 • 16. «Ümumi fizika praktiikumu», dərs vəsaiti, BDU, Bakı, 2015, 484 s.

Müəlliflik Şəhadətnamələri və İxtiraları

 • 1. Кондуктометрический датчик влажности, АС №1297594, от 15 ноября 1986 г., Yerdəyişmə çeviricisi, AC № 2002 0060 от 09.04.2002.
 • 2. Monokristalın alınma üsulu, MŞ Patent SDU İ 2004 0135, № 2002 0172, 26.09.2002 tarixdən, DR qeydi 03.08.2004.
 • 3. Zona əritmə yolu ilə qidalandırıcı xəlitənin hazırlanması üsulu, MŞ Patent SDU İ 2005 0077, № 2003 0078, 22.04.2003 tarixdən, DR qeydi

12.05.2005.

 • 4. Monokristal yetişdirilməsi prosesinin idarəedilməsi, MŞ Patent SDU İ 2005 0078, № 2003 0220, 04.11.2003 tarixdən, DR qeydi 12.05.2005.
 • 5. Qidalandırıcı xəlitənin hazırlanması üsulu, MŞ Patent SDU İ 2005 0079, № 2003 0223, 04.11.2003 tarixdən, DR qeydi 12.05.2005.
 • 6. Monokristalın alınma üsulu, MŞ Patent SDU İ 2005 0084, № 2003 0222, 04.11.2003 tarixdən, DR qeydi 17.05.2005.
 • 7. Aromatik qətranların alınması üsulu, MŞ Patent SDU İ 2006 0076, № 2004 0272, 23.12.2004 tarixdən, DR qeydi 08.08.2006.
 • 8. Sürtkü yağlarına özlülük aşqarı, MŞ Patent SDU İ 2006 0058, № 2004 0044, 22.03.2004 tarixdən, DR qeydi 07.06.2006.
 • 9. Propilenqlikol istehsalat tullantılarının təmizlənməsi üsulu, MŞ Patent SDU İ 2006 0057, № 2004 0057, 08.04.2004 tarixdən, DR qeydi

07.06.2006.

 • 10. Civə tərkibli şlamların emalı üsulu, MŞ Patent SDU İ 2007 0193, № 2005 0251, 08.11.2005 tarixdən, DR qeydi 31.10.2007.
 • 11. Mikroelementli superfosfatın alınması üsulu, MŞ Patent SDU İ 2007 0053, № 2005 0133, 30.05.2005 tarixdən, DR qeydi 03.04.2007.
 • 12. Sellülozanın sadə efirlərinin alınması üsulu, MŞ Patent SDU İ 2007 0191, № 2006 0139, 11.07.2006 tarixdən, DR qeydi 31.10.2007.
 • 13. Əyləc mayesi, MŞ Patent SDU İ 2007 0192, № 2005 0098, 18.04.2005 tarixdən, DR qeydi 31.10.2007.
 • 14. Neftpolimer qətranının alınması üsulu, MŞ Patent SDU İ 2007 0194, № 2005 0244, 21.10.2005 tarixdən, DR qeydi 31.10.2007.
 • 15. Neftpolimer qətranının alınma üsulu, MŞ Patent SDU İ 2009 0115, № 2007 0102, 04.05.2007 tarixdən, DR qeydi 07.07.2007.
 • 16. Binar bərk məhlullardan həmcins xəlitənin alınması üsulu, MŞ Patent SDU İ 2007 0210, № 2005 0025, 04.02.2005 tarixdən, DR qeydi

12.11.2007.

 • 17. Bor və molibden əlavələri ilə ikiqat dənəvər superfosfatın alınması üsulu, MŞ Patent SDU İ 2007 0054, № 2005, 0134, 30.05.2005 tarixdən,

DR qeydi 03.04.2007.

 • 18. Sikkativlərin alınması üsulu, MŞ Patent SDU İ 2007 0111, № 2005 0072, 24.03.2005 tarixdən, DR qeydi 19.06.2007.
 • 19. Sadə superfosfatın alınması üsulu, MŞ Patent SDU İ 2008 0084, № 2006 0142, 14.07.2006 tarixdən, DR qeydi 02.05.2008.
 • 20. Monokristalın alınması üsulu, MŞ Patent SDU İ 2008 0100, № 2005 0183, 18.07.2005 tarixdən, DR qeydi 10.06..2008.
 • 21. Üçlü sopolimerlərin alınma üsulu, MŞ Patent SDU İ 2008 0180, № 2007 0005, 11.01.2007 tarixdən, DR qeydi 23.10.2008.
 • 22. Çirkab suların ağır metalların ionlarından təmizlənməsi üsulu, MŞ Patent SDU İ 2008 0178, № 2006 0184, 04.10.2006 tarixdən DR qeydi,
 • 23.10.2008.
 • 23. Sintetik yuyucu vasitələrin sintetik seolit tərkibli komponentinin alınma üsulu, MŞ Patent SDU İ 2008 0179, № 2006 0246, 25.12.2006

ta¬rix¬dən, DR qeydi 23.10.2008.

 • 24. Monokristalın yetişdirilməsi üsulu, MŞ Patent SDU İ 2008 0101, № 2004 0173, 27.07.2004 tarixdən, DR qeydi 10.06.2008.
 • 25. Dəniz suyundan mikrogübrə alınması üsulu, MŞ Patent SDU İ 2009 0013, № 2006 0253, 25.12.2006 tarixdən, DR qeydi 14.01.2008.
 • 26. Fosfor-kaliumlu gübrənin alınması üsulu, MŞ Patent SDU İ 2009 0167, № 2007 0066, 29.03.2007 tarixdən, DR qeydi 16.10.2009.
 • 27. Superfosfatın dənəvərləşdirilməsi üsulu, MŞ Patent SDU İ 2009 0168, № 2007 0067, 29.03.2007 tarixdən, DR qeydi 16.10.2009.
 • 28. Fosforlu gübrənin alınması üsulu, MŞ Patent SDU İ 2009 0170, № 2007 0168, 05.07.2007 tarixdən, DR qeydi 16.10.2009.
 • 29. Sellilozanın suda həll olan sopolimerlərinin alınma üsulu, MŞ Patent SDU İ 2009 0114, № 2007 0020, 05.02.2007 tarixdən, DR qeydi

07.07.2009.

 • 30. Sadə superfosfatın alınması üsulu, MŞ Patent SDU İ 2009 0169, № 2007 0167, 05.07.2007 tarixdən, DR qeydi 16.10.2009.
 • 31. Dənəvər superfosfatın alınması üsulu, MŞ Patent SDU İ 2009 0011, № 2006 0251, 25.12.2006 tarixdən, DR qeydi 14.01.2009.
 • 32. Mineral gübrənin yaprıxmasının aradan qaldırılması üsulu, MŞ Patent SDU İ 2009 0012, № 2006 0252, 25.12.2006 tarixdən DR qeydi,

14.01.2009.

 • 33. Sellilozanın suda həll olan sopolimerinin alınma üsulu, MŞ Patent SDU İ 2009 0211, № 2008 0003, 14.01.2008 tarixdən DR qeydi,

15.12.2009.

 • 34. Neftpolimer qətranının alınma üsulu, MŞ Patent SDU İ 2009 0115, № 2007 0102, 04.05.2007 tarixdən, DR qeydi 07.07.2009.
 • 35. Neftpolimer qətranının alınma üsulu. MŞ Patent SDU İ 2009 0116, № 2007 0139, 14.06.2007 tarixdən, DR qeydi 07.07.2009.
 • 36. Способ получения пластификатора для поливинилхлоридных смол, АС Евразийский патент № 013124, заявка № 200702503 от

17.05.2007, дата выдачи 26.02.2010.

 • 37. Sabit en kəsikli monokristalın yetişdirilmə üsulu, MŞ Patent SDU İ 2010 0093, № 2006 0144, 14.07.2006 tarixdən, DR qeydi, 07.10.2010.
 • 38. Ərintidən monokristal alınması prosesinin idarə edilməsi üsulu, MŞ Patent SDU İ 2010 0091, № 2004 0159, 19.07.2004 tarixdən, DR qeydi

07.10.2010.

 • 39. Çirkab suların təmizlənməsi üsulu, MŞ Patent SDU İ 2011 0109, № 2008 0093, 07.05.2008 tarixdən, DR qeydi 22.11.2011.
 • 40. Tiodiallilərin alınması üsulu, MŞ Patent SDU İ 2011 0110, № 2008 0168, 12.09.2008 tarixdən, DR qeydi 22.11.2011.
 • 41. Способ активации целлюлозы, АС Евразийский патент № 015856, Заявка № 2001000342 от 17.03.2009, Дата выдачи 30.12.2011.
 • 42. Sopolimerlərin sulu dispersiyalarının alınması üsulu, MŞ Patent SDU İ 2011 0108, № 2008 0013, 12.02.2008 tarixdən, DR qeydi

22.11.2011.

 • 43. Sellilozanın peyvənd sopolimerlərinin alınması üsulu, MŞ Patent SDU İ 2011 0075, № 2007 0239 26.10.2007 tarixdən, DR qeydi

25.07.2011.

 • 44. Sellilozanın peyvənd sopolimerlərinin alınması üsulu, MŞ Patent SDU İ 2011 0076, № 2007 0256, 13.11.2007 tarixdən, DR qeydi

25.07.2011

 • 45. Sellülozanın tiol törəmələrinin alıması üsulu, MŞ Patent SDU İ 2012 0006, № 2008 0133, 02.07.2008 tarixdən, DR qeydi 31.01.2012.
 • 46. Polimer kompozisiyası, MŞ Patent SDU İ 2012 0007, № 2008 0139, 08.07.2008 tarixdən, DR qeydi 31.01.2012.
 • 47. Способ активации целлюлозы, АС Евразийский патент № 018854, заявка № 201100989 от 15.03.2011, дата выдачи 29.11.2013.
 • 48. Способ активации целлюлозы, АС Евразийский патент № 019859, заявка № 201200706 от 03.04.2012, дата выдачи 30.06.2014.
 • 49. Способ получения водного раствора хлористого алюминия, АС Евразийский патент № 019264, заявка № 201001650 от 4.05.2010,

дата выдачи 28.02.2014.

 • 50. Способ активации целлюлозы, АС Евразийский патент № 019931, заявка № 201200065 от 18.07.2011, дата выдачи 30.07.2014.
 • 51. Способ получения активированной целлюлозы, АС Евразийский патент № 020941, заявка № 201201461 от 10.07.2012, дата выдачи

27.02.2015.

 • 52. Способ активации целлюлозы, АС Евразийский патент № 022464, заявка № 201300355 от 23.11.2012, дата выдачи 29.01.2016.

Beynəlxalq seminar simpozium və konfranslarda iştirakıRedaktə

 • 2014 - XVII Международная Кон¬фе¬ренция. Опто-, на¬но¬электроника, нанотех¬но¬логии и микросистемы. Махачкала, 15-19 сентября.
 • 2012 - XV Международной конф. «Опто-, наноэлектроника, нанотехнологии и микро¬системы», Ульяновск.
 • 2008 – İnternational Conference Physical Problems. Baku, Azerbaijan.
 • 2006 - Science-technical international conference on fotoelectronics and night-see equipment. Moscow, Russia, 2006 – May.
 • 2005 - «Современные информационные и электронные технологии». Труды V Между¬на¬родной конф. Одесса, 23-27 мая.
 • 2004 - XVIII Межд.конф. по фотоэлектронике и приборам ночного виден. Москва, 25-28 мая.
 • 2003 - 2005 - IV Международная НПК «Современные информационные и электронные технологии». Одесса, 23-27 мая.
 • 2001-2003-2005-2007 – Mikroelektron çevricilər və onlar əsasında hazırlanan cihazlar. Beynəlxalq konfrans, Sumqayıt şəhəri.
 • 2000 - Twelfth Inter. Conference on Ternary and Multinary Compounds, Taiwan, 13-17 Marta.
 • 2000 - Beynəlxalq Simposium, İstanbul.
 • 2000-2002-2004-2005-2008 - Ekologiya və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi. Beynəlxalq elmi konfrans, Sumqayıt şəhəri.
 • 1982 - II Всесоюз. конф. по росту кристаллов. Харьков, 8-10 сентября.

İstinadlarRedaktə

 1. "N. F. Qəhrəmanovun Sumqayıt Dövlət Universitetinin rektoru təyin edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30 iyun 2000-ci il tarixli, 456 nömrəli Sərəncamı.  (azərb.)