Natural fəlsəfənin riyazi əsasları

Natural fəlsəfənin riyazi əsasları - 1687-ci ildə 3 cildlik halında çıxan kitabdır. Kitabı İsaak NyutonEdmund Halley hazırlamışlar. Sələflərinin və özünün mexanika sahəsində tədqiqatlarının nəticələrini ümumiləşdirərək İsaak Nyuton “Natural fəlsəfənin riyazi əsasları” adlı möhtəşəm əsərini ərsəyə gətirib. 1687-ci ildə nəşr olunmuş bu əsərdə mexanikanın əsas məfhumları və prinsipləri üç məşhur qanun—ətalət qanunu, hərəkətin kəmiyyətinin sərf edilmiş qüvvəyə mütənasibliyi qanunu , təsir və əks—təsir qanunu şəklində formalaşdırılmışdır.

Natural fəlsəfənin riyazi əsasları kitabı
Nyutonun kitabında Keplerin ikinci qanununun isbatı

ƏdəbiyyatRedaktə

  • Антропова В. И. О геометрическом методе «Математических начал натуральной философии» И. Ньютона // Историко-математические исследования. — М.: Наука, *1966. — № 17. — С. 205-228.
  • Белл Э. Т. Творцы математики. — М.: Просвещение, 1979. — 256 с.
  • Вавилов С. И. Исаак Ньютон. — 2-е доп. изд.. — М.-Л.: Изд. АН СССР, 1945.
  • История математики под редакцией А. П. Юшкевича в трёх томах. Том 2. Математика XVII столетия. М.: Наука. 1970.
  • Карцев В. П. Ньютон. — М.: Молодая гвардия, 1987. — (ЖЗЛ).
  • Кудрявцев П. С. Курс истории физики. — М.: Просвещение, 1974.
  • Спасский Б. И. История физики. — Изд. 2-е. — М.: Высшая школа, 1977. — Т. 1.
  • Работы Isaac Newton в проекте «Гутенберг»