Nefelin qrupu - bu qrupa 2 əsas mineral daxildir: nefelin Na3K[AlSiO4]4 və kalsilit. Seriyanın natriumlu sonuncu üzvü olan aşağı temperaturlu nefelin davamlıdır. Sonuncu 900° C-də yüksək temperaturlu nefelin, 1254° C-də isə karnegiitə keçir. Dərinlik süxurlarında və qneyslərdəki nefelin tərkibi nəzəri formulaya yaxındır və kaliumla zəngindir. Nefelin bəzən Ca daşıyır. Nizamlı və qeyri-nizamlı nefelin məlumdur. Heksaqonal Habitus prizmatik, qısa dirəkvari, qalın lövhəli. İkiləşmə {1010}, {3365}, {1122} üzrə. Ayrılma {1010} və {0001} üzrə qeyri-mükəmməl. Rəngsiz, boz, ətrəngi qırmızı. Parıltı şüşəlidən yağlıya qədər. Sərtliyi 5,5-6. Xüsusi çəki 2,6. Asanlıqla analsimə, kankrinitə, sodalitə, natrolitə, liberenitə keçir. SiO2 ilə kasıb olan müxtəlif süxurların və qneyslərin səciyyəvi komponentidir. Nefelin (sinonim: Eleolit) alüminium, silikat - gel, soda almaq üçün xammal kimi istifadə edilir. Kənd təsərrüfatında torflu turş torpaqlarda gübrə kimi işlədilir. 

Nefelin qrupu
Elm GeologiyaMənbəRedaktə

Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. — Bakı: Nafta-Press, 2006. — Səhifələrin sayı: 679.