Neft qazları


Neft qazları - parafin sıralı (CnH2n+2) qazvari karbohidrogenlərin qarışığından ibarət qazlar; əsasən metan (CH4), az miqdarda etan (C2H6), propan (C3H8), butan (C4H10), habelə nadir hallarda etilen və ağır karbohidrogenlərdən ibarət olur. Bu qazlara bəzən azot (N), karbon qazı (CO2), hidrogen-sulfid (H2S) və b. da qarışır. Əsasən metandan (bəzən miqdarı 99%-a çatır) ibarət olan neft qazları quru, müəyyən qədər ağır karbohidrogenlər qarışığı olan neft qazları isə yağlı qazlar adlanır.

Neft qazları
Elm Geologiya

MənbəRedaktə

Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. — Bakı: Nafta-Press, 2006. — Səhifələrin sayı: 679.