Oksalat turşusu

Oksalat turşusu — HOOC – COOH, kimyəvi maddə, doymuş ikiəsaslı turşu.

Oksalat ionları
Oksalat turşusunun qrafik formulu

İkiəsaslı karbon turşularından oksalat turşusu daha çox turşuluq xassəsinə malikdir. Bu iki karboksil qrupunun yanaşı yerləşməsi ilə əlaqədardır. İkiəsaslı doymuş karbon turşularını adətən trivial nomenklaturaya görə adlandırırlar.