Oksisirkə turşusu

Oksisirkə turşusu- HOCH2-COOH, ikiatomlu oksiturşudu.. Bu turşu qlikolun ehtiyatlı oksidləşməsi nəticəsində alına bildiyi üçün qlikol turşusuda adlanır.

Qlikol turşusu — Birəsaslı ikiatomlu oksiturşu

XassələriRedaktə

Qlikol turşusu qora suyunda və başqa kal meyvələrdə rast gəlinir. Qlikol turşusu bərk maddə olub, 79-80oC-də əriyir, suda asan həll olur.

MənbəRedaktə

  • M.Mövsümzadə, P.Qurbanov "Üzvi kimya", Maarif-1983.