Optika (q.yun. ὀπτική "görünənlər haqında elm“, optiko "görməyə aid“, opsis "görmək“) — fizikanın bir sahəsi olub, işığın yaranması, xassələri, təbiəti və həmçinin ətraf mühitdə baş verən optik hadisələri öyrənir. Optikaya həm də işıq haqqında elm deyilir. İşıq dedikdə təkcə gözlə görünən işıq yox, həm də ona yaxın olan böyük spektr nəzərədə tutulur.

Işığın prizmada sınmasının animaisyası

Elektromaqnit spektrini radiodalğalara, infraqırmızı, görünən, ultrabənövşəyi, rentgen və qamma şüalarına bölürlər. Bu spektr sahələri təkcə təbiətləri ilə deyil, həm də şüalanmanın yaranması və qəbul etmək qabiliyyətinə görə fərqlənirlər. Buna görə də, işıq spektrləri arasında dəqiq keçid yoxdur, sərhədlər isə şərtidir.

Dalğa və kvant qanunauyğunluqları elektromaqnit şüalanmalarının spektrləri üçün ümumi sayılırlar. Yalnız dalğa uzunluğundan asılı oaraq müxtəlif hadisələr, üsullar və praktiki tətbiq sahələri ön plana çıxır. Ona görə də, optikaya yalnız ayrılıqda götürülümş bir spektrin öyürənilməsini həyata keçirən qapalı sahə kimi baxmaq olmaz. Bu və ya digər spektr sahəsi üçün əldə edilmiş qanunuyğunluq başqa spektrlər üçün də tətbiq oluna bilər.

Optikanın məşğul olduğu sahələrə aşağıdakılar aiddirlər:

  • Həndəsi optika
  • Dalğa optikası
  • Təbiətdə dalğa optikası
  • Lazer fizikası (koherent optika)
  • Qeyri-xətti optika
  • Kvant optikası
  • Qradiyent optikası