Orderlərin növləri və strukturu

Antik Yunan memarlığında orderin 3 növü işlənmişdir.

  1. Dorik order
  2. İonik order
  3. Korinf orderi

Sonralar Qədim Roma memarlığında əlavə olaraq toskan və mürəkkəb və ya kompozit adlanan korinf orderinin variantı tətbiq edilmişdi. Bununla da memarlıq orderləri beş tipdə: Toskan, dorik, ionik, korinf, mürəkkəb və yaxud kompozit orderləri kimi təmsil olunmuşdular.