Paleobotanika - qədim bitkilərin süxurlarda qalan izləri və qalıqları əsasında onların morfologiya və anatomiyasını, filogeniya və sistematikasını öyrənən elm. Paleobotanika keçmiş geoloji epoxaların florasının inkişaf tarixinin bərpası ilə məşqul olur və nəticədə müasir bitkilərin formalaşma yollarını araşdırır. Paleobotanika paleontologiyanın bir hissəsi olub, fossil bitki qalıqlarının öyrənilməsinə əsaslanan kontinental və o cümlədən kömürlü çöküntülərin stratiqrafiyasında xüsusi yer tutur. Paleobotanika məlumatları paleoiqlim və paleocoğrafi şəraitlərin bərpasında istifadə edilir. Obyektlərdən (oduncaq qalığı, meyvə, spor və tozcuqlar) asılı olaraq, paleobotanika müxtəlif sahələrə ayrılır: paleoksilologiya, paleokarpologiya, palinologiya, bitkilərin paleocoğrafiyası. Sinonim: Paleofitologiya, Fitopaleontologiya.

Mənbə

redaktə
  • Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. Bakı: Nafta-Press. 2006. 679.