Prolin (Pro, P)Protein formalaşdıran 20 aminturşulardan biri. Prolin və törəmələri üzvi reaksiyalarda assimmetrik katalizator kimi istifadə olunur.

L-Prolin: Kimyəvi formulu
L-ProlinP: 3D modeli