Qədim slavyan dili

Qədim slavyan dili — məlum qədim ədəbi slavyan dili. Termin IX əsrXI əsr, bəzən isə XII əsrlərdə mövcud olmuş slavyan dillərinə aid edilir. Ən qədim yazılar X əsrə aid edilir, ancaq bir çox yazı abidələri XI əsrdə olub.

Ədəbiyyat redaktə

  • Вайан, Андре. Руководство по старославянскому языку, Manuel du vieux slave,Пер. с франц. В. В. Бородич; под ред. и с предисл. В. Н. Сидорова, М. Издательство иностранной литературы, 1952, 447.
  • Горшков А. И.Старославянский язык, 2-е, М. АСТ, Астрель, 2004, 142, Высшая школа.
  • Ёлкина Н. М. Старославянский язык. М. Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства Просвещения РСФСР, 1960.
  • Селищев А. М.Старославянский язык. Часть 1: Введение. Фонетика, М, Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства Просвещения РСФСР, 1951, 336
  • Селищев А. М. Старославянский язык. Часть 2: Тексты. Словарь. Очерки морфологии, М. Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства Просвещения РСФСР, 1952