Qələvilər — suda həll olan əsaslara deyilir.

Qələvilərə LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CsOH, Ca(OH)2, Sr(OH)2, Ba(OH)2 əsasları aiddir.

Digər əsaslar ya suda az həll olur, ya da həll olmur: Zn(OH)2, Fe(OH)2, Cr(OH)2 və.s.

Alınması redaktə

1) Aktiv metalların (Li,Na, K, Rb, Cs, Ca, Sr, Ba) su (H2O) ilə qarşılıqlı təsiri zamanı əvəzetmə reaksiyası ilə alınır:

 

2) Qələvi və qələvi-torpaq metalların hidridlərinin su ilə reaksiyasından alınır:

 

Qələvilərin adlandırılması redaktə

Əvvəlcə, sabit valentli metalın adı, sonra hidroksid sözü deyilir.