Qabbro [Şimal İtaliyada yer adı] - bərabər dənəli adətən qabbro quruluşlu intruziv süxur Tərkibi əsasi plaqioklaz (labrador, bitovnit), monoklin və rombik piroksen (adətən diallaq, bronzit və hipersten) və hornblendlə səciyyələnir. Tərkibində habelə müəyyən qədər olivin, biotit, kvars, ortoklaz da ola bilər. Aksessor mineralları: maqnetit, titanmaqnetit, sfen, apatit və b. Mineral tərkibindən asılı olaraq bir sıra növləri ayrılır: olivinli qabbro, amfibollu qabbro, qabbro-norit və b. Olivin pirokseni təmamilə əvəz etdikdə labrodor və olivindən ibarət qabbro süxur toktolit adlanır.

Qabbro
Elm Geologiya

MənbəRedaktə

Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. — Bakı: Nafta-Press, 2006. — Səhifələrin sayı: 679.