Qisseyi-Mənsur - Seyid Yəhya Bakuvinin yazdığı məsnəvi.

Seyid Yəhya Bakuvi Qisseyi-Mənsur məsnəvisini fars dilində yazmışdır. Bu əsərində məşhur sufitəsəvvüf baxımından şəhid sayılan Mənsur Həllacın başına gələnlər və onu dar ağacına gətirib çıxaran ilahi eşq barədə söz açılır. Ə.Atəş bu əsər ilə əlaqədar olaraq qeyd edir ki, "Seyid Yəhyaya aid olduğu haqqda nüsxədə bir qeyd yoxdur.İlk baxışda Əttarın əsərlərinin birindən götürülmüş təsirini bağışlayır, lakin fars mütəfəkkirinin eyni vəzndə olan İlahinamə və Əsrarnamə adlı əsərlərində bu hekayə yoxdur. Buna görə də hələlik bu əsərin Seyid Yəhyanın qısa məsnəvilərindən biri olduğunu ,bəlkə ön sözünün naqos və ya bu nüsxədə yazılmamış olmasını qəbul etmək lazım gəlir."

Məlum olan yeganə nüsxəsi:İstanbul Universiteti Mərkəz Kitabxanası,FY.,954/HE.8194/10