Qraben - Yer qabığının faylarla (bəzən əks-faylalarla) sərhədlənən ətraf qalxıntılara nəzərən çökmüş sahəsi. Qraben, adətən, iri tağ qalxımlarının quruluşunu mürəkkəbləşdirir və blokların çökəlməsi və ya yanaşı hissələrin qalxması nəticəsində əmələ gəlir. Qraben formalaşmasında qalxımların tağında gərilmə qüvvələrinin təsiri əsas rol oynayır. Mürəkkəb quruluşlu qraben çox vaxt riftlərə mənsub olub, kənar hissələri bir yox, bir neçə fayla hüdudlanır. Belə qraben uzunluğu bəzən 100 km, eni isə 10 km-lərlə ölçülür. Morfoloji cəhətdən Böyük Qraben çökəklərində göllər (Məsələn: Baykal gölü) əmələ gəlir.

Qraben
Elm Geologiya

MənbəRedaktə

Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. — Bakı: Nafta-Press, 2006. — Səhifələrin sayı: 679.