Qranulometriya (qranulometrik tərkib)


Qranulometrik tərkib diaqramı - süxurların qranulometrik tərkib analizi nəticələrinin qrafik təsviri. Bunun üçün stunlu diaqramlar, tsikloqramlar, paylanma və kumulyativ əyrilər qurulur. Qranulometrik tərkib diaqramı təhlili süxur hissəciklərinin çökmədə paylanma qanununauyğunluğu haqqda mülahizə yürütməyə, çöküntütoplanmanın dinamik şəraitini müəyyən etməyə, bir çox paleocoğrafi məsələləri həll etməyə imkan verir. Paylanma və kumulyativ əyrilərindən götürülən qiymətlərə əsasən modal, median, çeşidlənmə əmsalı, assimmetriya və ekssesi hesablamaq üçün istifadə edilir. Süxurların tərkibini təsvir etmək üçün hər birinin üç fraksiyasını göstəməyə imkan verən bərabərtərəfli üçbucaq qurulur və ya stratiqrafik sütun - kolonka yanında fraksiyalar üzrə çəkilmiş əyrilər tərtib edilir.

Qranulometrik tərkib diaqramı
Elm Geologiya

MənbəRedaktə

Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. — Bakı: Nafta-Press, 2006. — Səhifələrin sayı: 679.