Qreyzenlər - postmaqmatik hidrotermal prosesin turş mərhələsində qranitoid intruzivlərinin, qumdaşlarının, orta və turş tərkibli effuzivlərin, gilli şistlərin və nadir hallarda karbonat süxurların (adətən əhəngdaşlarının) yüksək və orta temperaturlu turş məhlulların təsiri altında dəyişilməsi nətəcəsində əmələ gəlmiş metasomatik süxur. Adətən, kvars və muskovitdən ibarət olur. Lakin karbonat süxurlarının hesabına əmələ gələn qreyzenlər metasomatitləri "tipik qreyzenlərdən" xeyli fərqlənir. Qreyzenlər metasomatitlərində, bir qayda olaraq, metasomatik zonallıq müşahidə olunur. Nisbətən əsasi qranitoidlər (qranodioritlər) hesabına əmələ gəlmiş qreyzenlər üçün turmalinləşmə səciyyəvidir və daxili metasomatik zonalar kvars + turmalin assosiasiya təşkil olunmuşdur. Muskovitli qranitlər, adətən, qreyzenləşmənin kənar zonalarını təşkil edərək, daxili zonalara (tipik qreyzenlərə) nisbətən daha geniş olur. Ona görə də xarici zonalar qreyzenlər yataqlarının axtarışı üçün ən etibarlı meyarlar kimi istifadə edilə bilər. Qreyzenlər metasomatitlərinin mərkəzi hissələri adətən monomineral kvars damarlarından ibarət olur.

Qreyzenlər
Elm Geologiya

MənbəRedaktə

Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. — Bakı: Nafta-Press, 2006. — Səhifələrin sayı: 679.