Qrunt suyu


Qrunt suyu - yer səthinə ən yaxın sukeçirməyən lay üzərində yatan, sərbəst səviyyəli, adətən, sukeçirməyən tavanı olmayan horizontun qravitasion suyu. Qrunt suyu kövrək və zəif sementləşmiş süxurlarda (lay suyu) və ya aşınma qabığı çatlarında (çat suyu) yayılır. Qidalanma sahəsi yayılma sahəsinə uyğun gəlir. Qrunt suyu üçün düzən ərazilərdə eninə, yüksək dağlıq sahələrdə isə şaquli zonallıq səciyyəvidir. Qrunt suyu rejimi təbii (iqlim, relyef, hidroqrafik şəbəkə və ilaxır) və süni (suvarma, kommunal-məişət sistemi şəbəkəsindəki itkilər, suçəkmə və b.) amillərin təsiri altında formalaşır.

Qrunt suyu
Elm Geologiya

MənbəRedaktə

Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti. — Bakı: Nafta-Press, 2006. — Səhifələrin sayı: 679.