Sürət - cismin hərəkət halını xarakterizə edən və gedilən yolun zamana nisbətinə bərabər olan kəmiyyətdir. Düsturla ifadəsi isə belədir:

Sürət
Ölçü vahidi
BS m/san
SQS sm/san
Qeyd

Burada s-düzxətli bərabərsürətli hərəkətdə gedilən yol, t - həmin yolu getmək üçün sərf olunan zaman, v - isə sürətdir.

Sürət vahidləri (SQS sistemində), (BS sistemində) -dir.
Cismin hərəkət halı təkcə sürətin qiyməti ilə deyil, həm də hərəkətin istiqaməti ilə xarakterizə olunduğundan sürət vektorial kəmiyyətdir.

Sürət vektorial kəmiyyətdir.Gedilən yolun,bu yolun gedilməsinə sərf olunan zaman fasiləsinə nisbətinə bərabər olan fiziki vektorial kəmiyyətə sürət deyilir.