Səyyad İsaq oğlu Ağayev (25 aprel 1976, Bakı) – İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, AR ETN İdarəetmə Sistemləri İnstitunun 6 saylı "Sosial-iqtisadi proseslərin modelləşdirilməsi" laboratoriyasının aparıcı elmi işçisi [1]

Səyyad Ağayev
Səyyad İsaq oğlu Ağayev
Doğum tarixi (48 yaş)
Doğum yeri Azərbaycan Azərbaycan, Masallı şəhəri
Vətəndaşlığı Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi iqtisadçı
Elmi dərəcəsi İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru
İş yeri AMEA İdarəetmə Sistemləri (Kibernetika) İnstitutu
Təhsili Bakı Dövlət Universiteti

Həyatı redaktə

Səyyad İsaq oğlu Ağayev 25 aprel 1976-cı ildə Masallı rayonunun Kubın kəndinə anadan olmuşdur. 1982-1993-ci illərdə Kubin kənd E.Xamiyev adına əsas məktəbdə, 1991-1993-cü illərdə Hişkədərə kənd E.Ağayev adına orta məktəbdə təhsil almışdır. • 1993–1997: Bakı Dövlət Universitetinin “Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika” fakültəsi, bakalavr; • 2001–2003: magistr; • 2007–2010: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Kibernetika İnstitutunun “Ekonometrika” ixtisası üzrə əyani doktoranturası. Mövzu: “Vergidən yayınma risklərinin modelləşdirilməsi”, Elmi rəhbər iqtisad elmləri doktoru, professor Y.H.Həsənli. www.aak.gov.az/avtoref_to_mudaf/pdf_to_mudaf/iqt/iqt_n_asi_30_05_13.pdf • Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 5 fevral 2014-cü il tarixli (protokol N03) qərarı ilə İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilmişdir. Ailəlidir. İki övladı var.

Elmi fəaliyyəti redaktə

Azərbaycan Republikasında fəaliyyət göstərən sadələşdirilmiş və əlavə dəyər vergisi (ƏDV) ödəyicilərinin göstəricilərinin paylanması qanunları test edilmiş və vergidən yayınma riskləri qiymətləndirilmişdir.

Əsas elmi nailiyyətləri redaktə

Azərbaycan Republikasında fəaliyyət göstərən sadələşdirilmiş və əlavə dəyər vergisi (ƏDV) ödəyicilərinin göstəricilərinin paylanması qanunları test edilmiş və vergidən yayınma riskləri qiymətləndirilmişdir

Pedaqoji fəaliyyəti redaktə

Bakı Dövlət Universiteti (”Ekonometrika” və “Optimallaşdırma üsullarının iqtisadi məsələlərə tətbiqi” fənni)

Azərbaycan Universiteti (Ümumi iqtisadiyyat kafedrası 0,5 ş.v. müəllim. “Statistika” fənni);

Milli Aviasiya Akademiyası (“Dünya iqtisadiyyatı” kafedrasında 0,5 ş.v. müəllim. ”Ekonometrika”, “Makroiqtisadiyyat” və “Beynəlxalq biznes” fənləri);

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC Biznes Məktəbində “İqtisadiyyat və biznesin idarə edilməsi” kafedrasında 0,5 ş.v.ə. dosent, “Biznes və İqtisadiyat üçün Statistika”, “Beynəlxalq Maliyyə”, “Qlobal Mühitdə Biznes”, “Maliyyə risklərinin idarə olunması”, “Qərar qəbuletmədə tədqiqat metodları” və “Texnologiya və əməliyyatlar menecmenti” fənləri);

UNEC Beynəlxalq Magistratura və Doktorantura Mərkəzində (“Biznes Statistikası”, “Beynəlxalq İqtisadi Əlaqələr Statistikası”, “Optimallaşdırma üsullarının iqtisadi məsələlərə tətbiqi” fənləri) redaktə

AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun magistratura şöbəsində “İqtisadi proseslərin riyazi modelləşdirilməsi və proqnozlaşdırılması”  fənnindən dərs demişəm. redaktə

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti  (“Ümumi iqtisadiyyat” kafedrasında 0,5 ş.v. əvəzçiliklə dosent, “Ekonometrika”, “Maliyyə risklərinin idarə olunması”, "Maliyyə təhlili");

Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası (“Gömrük işi və idarəetmə” kafedrasında “Ekonometrika”, “Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi Statistika”, “Statistika” fənləri) redaktə

Digər fəaliyyəti redaktə

• 2011-2012 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun (EİF-2011-1(3)-82/76/5-M-77) nömrəli qrantında icraçı; • 2013-2015 Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Elm Fondu tərəfindən 2013-cü il üçün elan olunmuş elmi-tədqiqat layihələri üzrə müsabiqəsinə təqdim olunmuş “Neft-qaz ehtiyatlarının istismarının dayanıqlı inkişafa təsirinin qiymətləndirilməsi” mövzusu üzrə layihədə icraçı; • 2015-2017 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Elmi-Tədqiqat Proqramlarının “Ölkələrarası qarşılıqlı borcların təhlili və modelləşdirilməsi” mövzusu üzrə layihədə icraçı.

Dərc olunmuş elmi əsərlərinin siyahısı redaktə

 1. Risklərin qiymətləndirilməsi modelləşdirilməsinin bəzi məsələləri.//AMEA-nın aspirantlarının elmi konfransının materialları, Bakı, Elm, 26 may 2010, səh.116-119;
 2. Qiymətlərin dəyişməsinin vergi daxilolmalarına təsirinin ekonometrik qiymət-ləndirilməsi.//“Riyaziyyat, informatika və iqtisadiyyatın müasir problemləri” mövzusunda Respublika konfransı,  24 noyabr 2010, BDU, səh.113-120, həmmüəllif: Y.H. Həsənli.
 3. Sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin fəaliyyətinin statistik göstəricilərinin paylanmasının statistik qiymətləndirilməsi.//; “İpək Yolu”, Beynəlxalq elmi jurnal, 2011, №1,səh.53-59, həmmüəllif: Y.H. Həsənli.
 4. Анализ распределений  показателей деятельности налогоплательщиков.// Сб. статей 11-ой Межд. научно-практич. Конф.«Фундаментальные и прикладные исследования, разработка и применение высоких технологий в промышленности», 27–29 апрель  2011, Санкт-Петербург, “Высокие технологии, oбразование, промышленность”,т.2, cтр. 50-56., соавтор: Я.Г.Гасанлы
 5. Sadələşdirilmiş vergi  ödə-yicilərinin göstəricilərinin statistik təhlili.//; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası doktorantlarının elmi konfransının materialları, may 2011, səh. 30-33.
 6. Sadələşdirilmiş vergi ödə-yicilərinin audit məqsədi ilə vergidən yayınma risklərinin qiymətləndirilməsi.// AMEA-nın Elmi İnnovasiyalar Mərkəzinin Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasının 20 illiyinə həsr olunmuş ”Ölkə iqtisadiyyatının inkişafında elmi innovasiyaların rolu” Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları, 24-25 noyabr 2011,  səh. 461-464.
 7. Sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin paylanma qanunu və vergidən yayınma riski.//"Azərbaycanın Vergi Jurnalı", 2012, № 2, səh.177-194. http://vergijurnali.az/az/main-view/0/142/
 8. Əlavə dəyər vergisi ödə-yicilərinin vergi bəyanna-məsi göstəricilərinin paylanmasının qiymətləndirilməsi.// “İpək Yolu”, Azərbaycan Universitetinin elmi jurnalı, 2012, №2, səh.67-73. həmmüəllif:Y. H. Həsənli.
 9. Cтатистический анализ товарооборота налогоплательщиков.// “Аграрная экономика” Ежемесячный научный жур-нал, Минск,2012, №10,с.64-67. http://csl.bas-net.by/xfile/agroeco/2012/10/8q5y2q.pdf.
 10. Əlavə dəyər vergisi ödəyicilərinə vergi hesablanması// “AMEA-nın Xəbərləri, Elm və innovasiya seriyası”, 2012, № 3(11), səh.23-28.;
 11. Əlavə dəyər vergisi ödəyicilərinin dövriyyəsinin  paylanmasının qiymətləndirilməsi// “Gənc alimlərin II Respublika İnnovativ İdeya Yarmarkası” çərçivəsində keçirilmiş  “Yeni çağırışlar: müasir şəraitdə elmi innovativ  tədqiqat işlərinin təcrübi və tətbiqi əsasları”  adlı Gənc alimlərin elmi konf. materialları, II cild, 25-27 iyul 2012, Bakı, səh.68-78. http://www.sdf.gov.az/development/uploads/cild_2_gam_yarmarka_mundericat.pdf.
 12. ƏDV ödəyicilərinin göstəricilərinin reprezentativliyinin statistik təhlili.// "Azərbaycanın Vergi Jurnalı", resenziyalı  elmi jurnal, 2012. №6, səh.159-168. http://vergijurnali.az/upload/File/N6-2012-7.pdf Arxivləşdirilib 2014-07-01 at the Wayback Machine, həmmüəllif:C.A.Abbasov
 13. Оценка рисков уклонения от налога при осуществлении аудита налогоплательщиков на упрощенной системе налогообложения. // Вестник Воронежского Государственного Университета, научный журнал, серия: «Экономика и управление», 2012, №2, с.203-206. http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/econ/2012/02/2012-02-36.pdf соавтор: Иманов Р.А. ,Гасанлы Я.Г.
 14. Vergidən yayınma risklərinin modelləşdirilməsi. // İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işinin  avtoreferatı. www.aak.gov.az/avtoref_to_mudaf/pdf_to_mudaf/iqt/iqt_n_asi_30_05_13.pdf
 15. Assessment Of Tax Evasion Risks Of Tax Payers.// Almaniyanın “LAMBERT Academic Publishing” nəşriyyatı, 2013, həmmüəllif:Yadulla Hasanli
 16. Assessment of tax evasion risks for vat payers.// Actual Problems of Economics 2014, № 3(153), pp. 487–495. http://eco-science.net/archive2014/307--3153.html, həmmüəllif: Yadulla Hasanli
 17. Əlavə dəyər vergisi ödəyicilərinin borc göstəricisinin paylanmasının analizi.// Azərbaycanın davamlı inkişafinda vergi siyasətinin rolu, Elmi-praktik konfransın materialları, Şamaxı 5 iyun 2015-ci il, səh. 248-250. http://tedris.taxes.gov.az/assets/upload/files/Konfrans-2015-total.pdf.
 18. Анализ распределений  предоплаты деятельности НДС налогоплательщиков.// Сб. статей 19-ой Межд. научно-практич. конф. "Высокие технологии в индустрии и экономике" 20-22 мая 2015, Санкт-Петербург т.2, cтр. 98-103.
 19. Azərbaycan Respublikasının nəqliyyat sistemi: ekonometrik təhlil.// "Azərbaycanın Vergi Jurnalı", №5-6(131-132)/2016, səh.115-142. http://vergijurnali.az/az/main-view/0/371/.
 20. Xarici ticarətin liberallığı və əhalinin sağlamlıq səviyyəsi .// “İS(S)İ-2015 İqtisadiyyatın liberallıq potensialı” (Monoqrafiya), AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, Bakı, 2017, səh.206-222. http://economics.com.az/images/fotos/Kitablar/%C4%B0S(S)%C4%B0_2015_kitab.pdf, həmmüəllif: Samirə Əhmədova
 21. Либеральность внешней торговли и уровень здоровья населения.// “ИЛ(П)Э–2015 Потенциал Либеральности Экономики” (Монография), Национальная Академия Наук Азербайджана Институт Экономики, Баку 2017 стр.229-247 http://economics.com.az/images/fotos/Kitablar/rus/%C4%B0LPE_2015_kitab.pdf, соавтор: Самира Ахмедова

Mənbə redaktə

 1. "Arxivlənmiş surət". 2017-05-21 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-06-02.

Həmçinin bax redaktə