Sabir Məmmədov (kimyaçı)

Sabir Əhməd oğlu Məmmədov — kimyaçı alim. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının akademik Ə.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutunda laboratoriya müdiri, professor, kimya üzrə elmlər doktoru.

Sabir Məmmədov
Sabir Əhməd oğlu Məmmədov
Doğum tarixi (83 yaş)
Doğum yeri Gəncə,
Azərbaycan Azərbaycan SSR
Vətəndaşlığı Azərbaycan Azərbaycan SSR
Azərbaycan Azərbaycan
Elm sahəsi kimya
Elmi dərəcəsi kimya üzrə elmlər doktoru
Elmi adı professor
İş yeri Aşqarlar Kimyası İnstitutunda laboratoriya müdiri

HəyatıRedaktə

Məmmədov Sabir Əhməd oğlu 10 iyun 1937-ci ildə Gəncə şəhərində qulluqçu ailəsində anadan olmuşdur (əslən Qazax rayonundandır). 1956-cı ildə orta məktəbi bitirmiş və həmin ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin birinci kursuna kimya fakultəsinə daxil olmuşdur. Hələ institutun dördüncü kursunda akademik V.F.Neqreevin dəvəti ilə AEA-nın Qeyri-üzvi kimya institutunun korroziya laboratoriyasına laborant vəzifəsinə işə götürülmüşdür. 1961-ci ildə ADU-nin beşinci kursunu bitirdikdən sonra korroziya laboratoriyasında mühəndis vəzifəsinə keçirilmişdir.1964-cü ildə ADU-nin üzvi-kimya kafedrasına aspiranturaya daxil olmuş və 1967-ci ildə bitirmişdir.1967-ci ildən AMEA-nın Aşqarlar kimyası institutunda işləmişdir. 1975-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiəsindən sonra bu institututda baş elmi işçi və sonra analitik kimya laboratoriyasına rəhbərlik etmişdir. 1991-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş və 1993-cü ildə təyinatla Ali Dənizçilik məktəbində professor vəzifəsində, 1994-cü ildə isə Azərbaycan-Almaniya birgə müəssisəsində direktor vəzifəsində işləmişdir. 2003-cü ildən bu günə qədər laboratoriya müdiri kimi AMEA-nın Aşqarlar kimyası institutunda fəaliyyətini davam etdirir.

Elmi fəaliyyətiRedaktə

Professor Sabir Məmmədovun elmi fəaliyyətinin əsas istiqaməti funksional əvəzolunmuş alkil-aril sulfamidlərin müxtəlif üsullarla sintezi və onların yağlara aşqar kimi öyrənilməsinə aiddir. O, N-halogen sulfamidlərin doymamış karbohidrogenlərlə, polimerlərlə reaksiyasını öyrənmiş və bunun sulfamidlərin yeni alınma üsulu olduğunu göstərmişdir və alınmış maddələr içərisində çox yüksək keyfiyyətli çoxfunksiyalı aşqarlar olduğu müəyyən edilmiş və tətbiqə məsləhət görülmüşdür. Tapılmışdır ki, N-halogensulfamidlərin doymamış karbohidrogenlərlə spirtlər və fenollar iştirakı ilə reaksiyası β-xlorefirlərin yeni alinma üsullarıdır.

Alkilarilsulfoxloridlərlə poliaminlər arasındakı reaksiyasının sistematik tədqiqi mono- və disulfamidlərin yeni alınma şəraitinin tapılmasına imkan vermişdir və bu tədqiqatlar mono- və disulfamidlərin yeni törəmələrinin sintezinə kömək etmişdir. Alınmış sulfamidlərin N-alkil və dördlü ammonium duzları anti-bakterıal və metalların korroziyasına qarşı çox yüksək effektə malik olduğunu nəzərə alararaq disulfamidlərin yeni alınma üsulları işlənib hazırlanmışdır. Bu üsullar N-alkilsulfamidlərin N-alkilləşmə və yodla oksidləşmə reaksiyalarına əsaslanmışdır.

Bunlardan başqa S.Ə.Məmmədov ilk dəfə olaraq funksional əvəz olunmuş sulfamidlərin və poliaminsulfamidlərin heterosiklləşmə reaksiyasının yeni üsullarını işləyıb hazırlamış və müxtəlif tərkibli heterosulfamidlər alınmışdır. Sintez edilmiş N-əvəzolunmuş sulfamidlər və onların heterosiklik törəmələrinin sürtkü yağlarına, sürtkülərə və xüsusi mayelərə aşqar kimi xassələri öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, bu maddələr bioloji-aktiv maddələr olub həm bakterisid kimi (stafilokok, bağırsaq göbələkləri, penisillium mikroblarına qarşı), həm də antimikrob aşqarlar kimi istifadə oluna bilər.

K.ü.e.d. S.Ə.Məmmədovun elmi fəaliyyətinin başqa istiqaməti doymamış karbohidrogenlər və polimer birləşmələr əsasında fosfor üzvi maddələrin alınması üsulunun işlənib hazılanmasıdır. Bu yolla alınan bir sıra fosfor üzvi birləşmələrin quruluşu ilə onların sürtkü yağlarına aşqar kimi təsiri öyrənilmiş, yeni yüksək effektli çoxfunksiyalı aşqarlar olduğu müəyyən olunmuşdur.

S.Ə.Məmmədovun elmi fəaliyyətinin bir istiqaməti də aşqarların, sürtkü yağlarının, sürtkülərin və xüsusi mayelərin tətbiqinin elmi əsaslarına aiddir. Bu istiqamətdə aparılan təqiqatıar əsasında yeni yüksək keyfiyyətli kipləşdirici-yağlayıcı və boru yivləri üçün qoruyuci-yağlayıcı plastik sürtkülər alınmış, ilkin komponentlər çox uçuz və yerli xammallar olduğu və məlum sənaye sürtkülərdən effektli olduğuna görə tətbiq üçün tövsiyə edilmişdir.

Elmi əsərləriRedaktə

Sabir Məmmədov 120-dən çox elmi əsərin, o cümlədən 32 müəlliflik şəhadətnaməsi və patentin müəllifidir. Əsərlərin təxminən 40–a yaxını xaricdə çap olunmuşdur. 28 elmi əsəri isə beynəlxalq bazalarda referatlaçdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda nəşr olunub.

Elmi məqalələriRedaktə

 • Конденсация алкилфенолов и аминоалкилфенолов с хлор уксусной кислотой и исследование их ингибиторных свойств // «Ученые записки» АГУ им.С.М. Кирова, Баку,1963, № 3, С.15-17// Г.К.Абдуллаев, С.А.Фархадова
 • Новый ингибитор сероводородной коррозии КПИ // «Газовое дело» 1966, № 4, С.26-28 ВНИИОЗНГ // В.Ф.Негреев, И.А.Мамедов
 • Синтез 2,5-диметилбензолсульфо-N-арил, -алкиламидов // «Ученые записки» АГУ им. С.М Кирова, Баку, 1968, №2, С.72-74 // А.М.Кулиев, В.Ф.Негреев
 • Синтез 2,5-диметил- и 2,5-дигалоидбензолсульфамидов // «Ученые записки» АГУ им. С.М Кирова, Баку, 1967, № 2, С.82-84 // В.Ф.Негреев, А.М.Кулиев
 • 2,5-Диалкилбензолсульфохлориды и их анилиды // Журнал Органической химии,1968, т.4, вып.8, С.1441-1444, // А.М.Кулиев
 • Синтез некоторых производных 2,5-диметилбензолсульф амидов // Азерб. хим. журнал,1968, № 1 // А.М.Кулиев
 • Циклические эфиры алкенилфосфоновой кислоты как стабилизаторы к полиэтилену и способ их получения// № 687811, заявлено 27.03.78, не публ. // М.Э.Агаева, А.М. Левшина, И.А.Оруджева
 • S-Замещенные производные N-β-полиалкил-п-толилсульфамида как беззольные полимерные присадки к смазочным маслам и способ их получения// № 869265, заявлено 06.01.78, не публ.// М.Э.Агаева,. А.М.Левшина, Н.Ю.Ибрагимов
 • 1,4-Алкилбензолсульфотриэтиламмонийхлориды как ингибиторы химической коррозии стального оборудования // № 656318, заявлено 15.03.77, опубл.14.12.78 //А.Я.Абдуллаев, А.Д.Кенгерли, К.М.Ахмедов
 • п-Замещенные октанамиды и тиооктанамиды как присадки к маслам // Журнал «Химия и технология топлив и масел», 1987, № 10, С.27-31// А.Б.Кулиев, Т.Ш.Гасанова, И.О.Ахадов
 • Синтез производных N-β-хлоралкиларил сульфамидов и исследование их в качестве присадок смазочным маслам //Журнал «Нефтехимия», 1988, т.28, № 3, С.396-401// А.М.Левшина, К.О.Керимов, Т.Ш.Гасанова, Ф.Д.Адыгезалова
 • О новых полимерных беззольных детергентнодиспергирующих присадках// Сб. трудов ИХП АН АзССР «Присадки к смазочным маслам», Баку, 1986, вып.8, С.19-21 // С.А.Рустамова, Н.Д.Исмайлова, В.С.Смоленкова
 • N-2-Пиридилдиалкантиокарбониламины как присадки к смазочным маслам//Журнал «Нефтехимия», 1988, № 6, С. 809-814// А.Б.Кулиев, Т.Ш.Гасанова, И.О.Ахадов
 • N-Замещенные амиды и тиоамиды как присадки к смазочным маслам//Азербайджанский химический журнал 1989, № 5, С.43-47// А.Б.Кулиев, Т.Ш.Гасанова
 • N-моно-, N,N-диалканоилацетамиды и их тиоаналоги как присадки к смазочным маслам // Журнал «Нефтехимия», 1989, № 1, С.96-100 //А.Б.Кулиев, Т.Ш.Гасанова, М.М.Джавадов
 • Синтез гетарилсульфамидов //Журнал «Химия гетероциклических соединений», 1991, № 5, С.141-145 //А.Б.Кулиев, Ф.Д.Адигезалова
 • Синтез и превращения азиридинсульфамидов и исследование их в качестве присадок к маслам// Сборник научн. трудов Бакинского Высшего военно-морского училища Баку, 1995, С.96-97 // Д.А.Насыров, Н.П.Ладохина
 • Влияние состава компонентов уплотнительных смазок с вовлечением наноразмерных частиц металлов на их термоокислительные свойства// Азербайджанский химический журнал, 2015, № 2 , С. 89 – 93// Ф.А.Фатализаде, Т.Х.Акчурина, К.Т.Аскерова, Э.Ю.Алиев
 • İşlənmiş təyyarə mühərrik yağlarının regenerasiya üsulu//“Azərbaycan hava yolları” qapalı səhmdar cəmiyyəti Milli Aviasiya Akademiyası Elmi Məcmuələr, 2015, C.17, № 1, S.48 – 51// K.T.Əsgərova, N.Ə.Qasımova, S.X.Məmmədova, F.F.Fətəlizadə
 • İşlənmiş yağların təbiəti və miqdarının kipləşdirici-yağlayıcı plastik sürtkü xassələrinə təsiri// “Azərbaycan hava yolları” qapalı səhmdar cəmiyyəti Milli Aviasiya Akademiyası Elmi Məcmuələr, 2015, C.17, № 3, S.32 – 37// K.T.Əsgərova, N.Ə.Qasımova
 • N-Метиленсульфидо- и аминоалкиларилсульф-амиды в качестве бактерицидов и присадок к смазкам //Азербайджанский химический журнал, 2015, № 4 , С. 98 - 104 //Л.С.Алиева, Н.П.Ладохина, З.Н.Новрузова, С.И.Мамедова
 • N-Alkylsulfamides and their derivatives as additives for lubricating oils// European Journal of Analytical and Applied Chemistry, Austria, 2016, № 1, P. 13 - 18 // S.I.Mammadova, N.P.Ladokhina, I.Sh.Huseinov, L.S.Alieva
 • Synthesis of conjugated sulfonamides and their heterocyclic derivatives// Journal “Theoretical and Applied Science”, USA, 2016, V.38, № 6, P. 1 – 5// N.P.Ladokhina, L.M. Shakhgel’dieva, S.I. Mammadova, L.I. Aliyeva
 • Study of the reaction of N-2,2-dycianoethinylsulfonamides with 1,3-dioxy compounds. Synthesis of 2-aminopyrano-sulfonamides // Journal “Heterocyclic Letters”, Indiya, V.6, No.3// S.I.Mammadova, N.P.Ladokhina, I.Sh.Huseinov, L.S.Alieva
 • Properties and synthesis of alkoxy- and aminomethylene derivative guanidine sulfamates and their heterocyclization//Journal “Theoretical and Applied Science”, USA, 2016, V.43, № 11, P. 77 – 84// S.I.Mammadova, N.P.Ladokhina, Sh.K.Kazimzade, I.Sh.Huseinov
 • Study of reaction of arylsulfochlorides with bicyclic amines //Journal “Theoretical and Applied Science”, USA, 2016, V.44, № 12, P. 94 – 97// S.I.Mammadova, N.P.Ladokhina, I.Sh.Huseinov, Sh.K.Kazimzade

Müəllif şəhadətnamələriRedaktə

 • Способ защиты металлов от коррозии// № 176022, заявлено 24.07.65// А.М.Кулиев , В.Ф.Негреев , В.А.Брагин и др.
 • Способы получения N-α-диалкиламино- -оксипропиларил- сульфамидов// № 466218, заявлено 19.10.72// А.М.Кулиев, Н.А.Блинникова, Э.М.Зульфугаров
 • Способ получения беззольных антикоррозионных присадок // № 425492, заявлено 19.10.72 //А.М.Кулиев, А.М.Левшина, Н.А.Блинникова
 • Способ получения беззольной полимерной многофункциональной присадки к маслам № 452234, заявлено 28.03.73// А.М.Кулиев, А.М.Левшина и др.
 • Способ получения беззольной полимерной многофункциональной присадки к маслам// № 473426, заявлено 28.04.73/ А.М.Кулиев, А.М.Левшина, Н.А.Блинникова
 • Циклические эфиры алкенилфосфоновой кислоты как стабилизаторы к полиэтилену и способ их получения //№ 687811, заявлено 27.03.78,// М.Э.Агаева, А.М. Левшина, И.А.Оруджева
 • S-Замещенные производные N-β-полиалкил-п-толилсульф амида как беззольные полимерные присадки к смазочным маслам и способ их получения // № 869265, заявлено 06.01.78// М.Э.Агаева, А.М.Левшина, Н.Ю.Ибрагимов
 • 1,4-Алкилбензолсульфотриэтиламмонийхлориды как ингибиторы химической коррозии стального оборудования // № 656318, заявлено 15.03.77,опубл.14.12.78// А.Я.Абдуллаев, А.Д.Кенгерли, К.М.Ахмедов
 • 4-Метилфенол-1,3-дисульфотриэтиламмоний хлорид как ингибитор коррозии металлов для охлаждающих теплообменных сред и способ его получения //№ 736577, заявлено 29.01.80, не публ. // А.М.Левшина, А.Я.Абдуллаев, Т.Э.Эфендиев
 • О-(3-диалкиламино-2-оксипропил)-этилгексенил фосфонаты или –тиофосфонаты в качестве противокоррозионных, противоокислительных и противоизносных присадок к смазочным маслам // № 1208782, заявлено 27.12.88.//М.Э.Мусаева, А.М.Левшина, В.Е.Ликша
 • Состав для противофильтрационной защиты для гидротехнических сооружений № 968776, заявлено 22.09.80., опубл. 23.10.82.//С.Б.Баширов, А.А.Абдуллаев, И.И.Намазов
 • Ингибитор коррозии стали в оборотных системах водоснабжения № 3362972, заявлено 22.02.83 не публ. //К.М.Ахмедов, А.Я.Абдуллаев, А.П.Мусаев
 • Способ получения синтетических масел //№ 251546, заявлено 01.04. 87, не публ. //А.М.Левшина, К.О.Керимов, В.Е.Башаев
 • Способ получения беззольной антикоррозионной присадки к маслам //№1433014, заявл. 10.11.86, не публ. // А.М.Левшина, С.Х.Велиева, К.О.Керимов, О.А.Юсифова и др.
 • Способ получения β-хлорэфиров // №1408756, заявл.08.03.88, не публ. // А.М.Левшина, Ф.Д.Адыгезалова, С.Х.Велиева, Т.Ш.Гасанова
 • Способ получения β-хлорэфиров карбоновых кислот // № 1490892, заявл.06.07.87. не публ. // А.М.Левшина, Ф.Д.Адигезалова, Т.Ш.Гасанова, С.Х.Велиева
 • N-Бензилбисоктантиоамид в качестве противокоррозионной и противоизносной присадки к смазочным маслам // № 1492688, заявл.08.03.89. не публ. // А.Б.Кулиев, Т.Ш.Гасанова, И.О.Ахадов
 • Смазочная композиция //№1632019, заявл.21.06.88. не публ.// К.О.Керимов , В.Е.Башаев, А.М.Левшина
 • 2-Пиридилдиэтантиокарбониламин в качестве противокоррозионной и противоизносной присадки к смазочным маслам // № 1556070, заявл.08.12.89, не публ, // А.Б.Кулиев, Т.Ш.Гасанова, И.О.Ахадов
 • Способ получения белкового корма // № 1517351,заявл.03.10.87.не публ. // Э.Д.Джафаров , С.А.Коновалов ,Д.И.Кулиева и др.
 • Ингибитор коррозии стали в оборотных системах водоснабжения // № 3362972, заявл. 22.02.89 не публ.//К.М.Ахмедов, Ф.Я.Абдуллаев, А.П.Мусаев
 • Способ получения антиокислительной присадки к синтетическим маслам // № 1786027, заявл.18.05.90. не публ.//А.Б.Кулиев, Ф.Д.Адигезалова, Б.Р.Гасанов

PatentləriRedaktə

 • Способ получения сырья из хлопка//Патент СССР № 5032257// Э.Д.Джафаров , М.М.Мамедов , Э.Г.Гасанова и др.
 • Способ получения консистентной смазки // Патент Азерб. i № 2008 0058, заявл.21.06.04// В.М.Фарзалиев, М.К.Керимова, Н.П.Мустафаев и др.
 • Способ очистки хлопкового масла // Патент Азерб. i № 2007 0149, заявл.16.06.05.// В.М.Фарзалиев, М.К.Керимова, Ф.А.Фатализаде и др.
 • Способ получения пластичной смазки // Патент Азерб. i № 2010 0038, заявл.27.08.07. // Ф.А.Фатализаде, Н.П.Ладохина, Н.С.Исмайлова и др.
 • Способ получения уплотнительной смазки // Патент Азербайджана i № 2013 0011,заявл.13.03.09.//М.Ф.Фарзалиев, Ф.А.Фатализаде Н.П.Ладохина, Э.Ю.Алиев
 • Qətransizlaşdırılmış naftalan neftinin alınma üsulu // Patent a 2013 0131 (02.07.2015)// V.N.Zamanov, N.V.Abdullayev, S.İ.Əliyev və s.
 • Способ получения резьбовой смазки // Азербайджана i № 2014 0066 , заявл.18.06.// Ф.А.Фатализаде, Н.П.Ладохина, Э.Ю.Алиев и др.
 • Антимикробная присадка к СОЖ // а № 2014 0021 Патент //Л.М.Шахгельдиева, Н.П.Ладохина, Ф.А.Фатализаде, Э.Ю.Алиев, Ш.Б.Аббасова
 • Способ получения обессмоленной нафталанской нефти //Евразийская заявка на изобретение № 201400573 от 10.06.2014// В.Н.Заманов, Н.В.Абдуллаев, Ш.И.Алиев и др.
 • Nanometal və oksidlərindən ibarət universal sürtkünün alınma üsulu //Patent a 2016 0030// V.M.Fərzəliyev, S.Ə.Məmmədov, N.A.Qasımova, K.T.Əsgerova, M.M.Seyidov, İ.Ş.Hüseynov, N.P.Ladoxina E.Y.Əliyev, V.H.Məmmədov
 • İşlənmiş sintetik aviasiya turbin yağlarının regenerasiya üsulu //Patent a 2016// V.M.Fərzəliyev, S.Ə.Məmmədov, N.A.Qasımova, K.T.Əsgerova, M.M.Seyidov, İ.Ş.Hüseynov, N.P.Ladoxina
 • İşlənmiş yarımsintetik aviasiya turbin yağlarının regenerasiya üsulu// Patent a 2016 0029// V.M.Fərzəliyev, S.Ə.Məmmədov,N.A.Qasımova, K.T.Əsgerova, M.M.Seyidov, İ.Ş.Hüseynov, N.P.Ladoxina

Beynəlxalq konfranslarda iştirakıRedaktə

Sabir Məmmədov yüksək keyfiyyətə və triboloji xassələrə malik hermetik sürtkülərin, nanoölçülü metal atomu və onların oksidləri olan plastik sürtkülərin alınması, tərkibində sulfamid qrupu olan çoxfunksiyalı üzvi birləşmələrin yeni alınma üsullarınin müəyyən edilməsi ilə bağlı MDB ölkələrində keçirilən Beynəlxalq simpozium və konfranslarda iştirak etmiş, apardığı elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrini məruzə etmişdir:

 • Материалы научно-технич. конфeренции молодых ученых-химиков . АН АзССР, г. Баку, 1974, C.29 // Синтез N-α-диалкиламино-β-оксипропиларилсульфамидов// Н.А.Блинникова, Э.Ю.Зульфугаров
 • Kонференции Химия и технология присадок к маслам, топливам и СОЖ 1978, С.93 // Синтез и исследование О,О-ненасыщенных эфиров, алкенилфосфоновой или – тиофосфоновой кислоты //М.Э.Агаева, А.М.Левшина, И.М.Оруджева
 • Конференции Химия и технология присадок к маслам, топливам и СОЖ», 1978, С.53 // Разработка технологии непрерывного процесса производства сополимера с мол. массой 600-800// А.М.Левшина, К.Т.Керимов, И.И.Намазов и др.
 • IV. Всесоюзн. конф. Синтез и применение присадок к смазочным маслам 1987, С.25-27 Кременчуг// Синтез и превращение азиридинпроизводных сульфамидов и исследование их как присадки к маслам // К.О.Керимов, В.П.Литвинов, Ф.Д.Адигезалова
 • IV. Всесоюзн. конф Синтез и применение присадок к смазочным маслам 1987, С.25-27 Кременчуг С.33. // Тиоамиды карбоновых кислот как присадки к смазочным маслам // Б.Кулиев, М.М.Талыбов
 • Конф. Синтез и реакционая способность Тбилиси, 1989 С.22// Синтез zетарилсульфамидов // Ф.Д.Адигезалова, В.П.Литвинов, В.Ю.Мортиков.
 • Конф. Синтез и реакционая способность Тбилиси, 1989 С.133// Синтез 6-(адамантил-1 или метил-)-3-арилсульфамидо- тиено- или селенофено-(2,3-H)пиридинов// Ф.Д.Адигезалова, В.П.Литвинов, В.Ю.Мортиков.
 • III Респ. конф. молодых ученых, посв. 80-летию акад.М.Ф. Нагиева, Баку, 1988, С.13//Синтез гетарилсульфамидов // Ф.Д.Адигезалова.
 • II Респуб.конф. Химия и полиизобутиленов техн. присадок к смазочн.маслам, топ ливам и СОЖ», Баку, 1990, С.49 // Термостабильность вязкостных присадок полиметакрилатов и полиизобутиленов// К.М.Ахмедов, Т.Х.Акчурина, С.С.Эфендиева.
 • II Респуб.конф. Химия и полиизобутиленов техн. присадок к смазочн.маслам, топ ливам и СОЖ», Баку, 1990,С38// Термостабильность и химическая активность эфиров ксантогеновых, дитиокарбаминовых и дитиофосфорных кислот по отношению к металлам// Т.Х.Акчурина, Н.П.Мустафаев, М.А.Кулиева и др.
 • II Респуб.конф. Химия и полиизобутиленов техн. присадок к смазочн.маслам, топ ливам и СОЖ», Баку, 1990, С45// Беззольные полимерные присадки на основе дихлорангидрида полиалкенилтиофосфоновой кислоты //М.Э.Мусаева.
 • II Респуб.конф. Химия и полиизобутиленов техн. присадок к смазочн.маслам, топ ливам и СОЖ», Баку, 1990,С100 //Метод разделения промышленных алкилфенолов газожидкостной хроматографией// М.Н.Алиева.
 • II Международной Мамедалиевской нефтехимической конф., Баку, 1996, С.58// Проблема подавления роста сульфатвосстанавливающих бактерий в нефтепромысловом оборудовании// Ф.М.Фарзалиев, Н.П.Ладохина.
 • IV Международной Мамедалиевской нефтехимической конф., Баку, 2000, С.302 // Арилсульфаниламиды как антимикробные присадки// Л.М.Шахгельдиева, Н.П.Ладохина и др.
 • II Международной научн. конф. «Тонкий органич. синтез и катализ», Баку, 2002, С.89// Синтез некоторых пирролсульфамидов// В.М.Фарзалиев, Л.М.Шахгельдиева, Н.П.Ладохина.
 • IV Международной научн. конф. Экология и безопасность промышленности жизне- деятельности», Сумгаит, 2002, С.47// Утилизация отходов масло-жировой// В.М.Фарзалиев, Н.П.Ладохина, М.К.Керимова.
 • V Международной Мамедалиевской нефтехимической конф. Баку, 2002, С. 330//1,3-Бисоксазолидины в качестве биоцидов против СВБ// Н.П.Ладохина М.К.Керимова, М.Т.Аббасова.
 • Научн.конф., посвященной 75-летию член-кора НАН Азербайджана Х.С.Мамедову, Баку, 2002, С.125// Синтез функциональнозамещенных производных каприловой кислоты// М.И.Абдуллаева, Ф.А.Кулиев.
 • Научн.конф., посвященной 90-летию акад.М.Ф.Нагиева, Баку, 2003, С.170// Синтез некоторых изоксазол- и пиразолинпроизвод ных сульфамидов и их биологическая активность // В.М.Фарзалиев, Л.М.Шахгельдиева, Н.П.Ладохина и др.
 • Республиканская конференция, посвященная 95-летию А.А .Вердизаде на тему «Органические реагенты в аналитической химии, 24.11.2009., С.93 //Синтез пиридино-пиридазинов и пиридино-пиразолов //К.В.Джаллатова, М.Ф.Фарзалиев ,И.Ш.Гусейнов.
 • Республиканская конференция, посвященная 95-летию А.А .Вердизаде на тему «Органические реагенты в аналитической химии, 24.11.2009, С.75 //Синтез 1-хлор-2-гидрокси- и алкоксиалкилов //К.В.Джаллатова, М.Ф.Фарзалиев, И.Ш.Гусейнов.
 • ХХ Российской молодежной научной конференции Проблемы теоретической и экспериментальной химии, Екатеринбург, апрель 2010 г., С.454-456// Синтез N-замещенных амидов и тиоамидов каприловой кислоты // С.И.Мамедова, М.И.Абдуллаева, Ф.А.Абдуллаева.
 • Республиканской научной конференции, посвященной 85-летию академика Т.Н.Шахтахтинского, Баку, октябрь 2011, С.176 – 177// Синтез биссульфамидов методом N-алкилирования и исследование антимикробных свойств полученных соединений// С.И.Мамедова, И.Ш.Гусейнов.
 • Республиканской научной конференции, посвященной 85-летию академика Т.Н.Шахтахтинского, Баку, октябрь 2011, С. 151 –//Синтез четвертичных аммониевых солей на основе сульфамидов и их применение // С.И.Мамедова.
 • VI Республиканской научной конференции Актуальные вопросы химии, посвященной 89-летию Г.Алиева,Баку, 15 – 16 мая 2012 г., С.102// N-Алкилпроизводные сульфамидов в синтез гетероциклическихсоединений// Л.М.Шахгельдиева, М.Ф.Фарзалиев.
 • Республиканской научной конференции, посвященной 100-летию акад.А.М.Кулиева, Баку, 12-14 июня2012 г., С.11// Полиалкиларилсульфамиды в качестве присадок к уплотнительным смазкам М.Ф.Фарзалиев.
 • Akademik Ə.M. Quliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı Bakı, 2012, S.31.// Sulfanilamidlər əsasında dördlü ammonium duzlarının alınması və tətbiqi M.F.Fərzəliyev, S.İ.Məmmədova, N.P.Ladoxina
 • Материалы VIII Бакинской Международной Мамедалиевской конференции по нефтехимии, Баку, 3-6 октября, 2012 г., С. 406 – 407 // Bitki yağlarının təbiətinin kipləşdirici-yağlayıcı sürtkülərin keyfiyyətinə təsiri //F.A.Fatalizadə, İ.Ş.Hüseynov, N.P.Ladoxina.
 • Материалы VIII Бакинской Международной Мамедалиевской конференции по нефтехимии, Баку, 3-6 октября, 2012 г., С. 108 – 109// N-Alkilpoliaminsulfamidlər sürtkü yağlarına və sürtkülərə aşqar kimi // S.İ.Məmmədova, N.P.Ladoxina.
 • Материалы XXVI Международной научно-технической конференции«Реактив-2012», г. Минск, 2 – 4 октября 2012 г., С.8// Новый способ получения β-хлорэфиров и хлоргидринов – перспективных реагентов в органическом синтезе// М.Ф.Фарзалиев, Н.П.Ладохина.

Elmi-təşkilati fəaliyyətiRedaktə

AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutuRedaktə

Sabir Məmmədov 2006-cı ildən Aşqarlar Kimyası İnstitutunda “Aşqarların, sürtkü yağlarının, sürtkülərin və xüsusi mayelərin tətbiqinin elmi əsasları” laboratoriyasına rəhbərlik edir. Rəhbərlik etdiyi laboratoriya illər ərzində mühüm sənaye əhəmiyyətli sürtkülərin alınma üsullarının və tətbiqinin elmi əsaslarının işlənilməsi, fizioloji aktiv maddələrin sintezi sahəsində mühüm nailiyyətlər əldə etmişdir.

Dissertantlara elmi rəhbərlik və opponentRedaktə

Professor müəyyən etdiyi fəlsəfə doktoru və elmlər doktorluğu üzrə dissertasiya mövzuları aktual problemlərin araşdırılmasına həsr olunur. Professor Sabir Məmmədovun rəhbərliyi ilə 6 kimya üzrə fəlsəfə doktoru hazırlanmısdır. Fəlsəfə doktorları:

 • Musayeva Minaxanım Ənvər qızı. Производные алкенилфосфоновых и алкенилтиофосфоновых кислот в качестве добавок к смазочным маслам и другим материалам. / ИХП АН Азербайджана – Баку.-1987 (2314.01)
 • Həsənova Tamilla Şamil qızı. Карбоксиоамиды как присадки к смазочным маслам // ИХП АН Азербайджана – Баку.1989 (2314.01)
 • Adıgözəlova Fəridəxanım Cahangir qızı. Функциональнозамещенные гетарилсульфамиды как присадки к смазочным маслам / ИХП АН Азербайджана –Баку.-1992 (2314.01)
 • Fərzəliyev Məcid Fuad oğlu. Функциональнозамещенные сульфамиды в качестве при-садок к смазочным маслам и смазкам / ИХП АН Азербайджана – Баку. - 2010 (2314.01)
 • Şahgəldiyeva Leyla Mais qızı. Синтез гетарилсульфамидов и изучение их свойств / ИХП АН Азербайджана –Баку.- 2011 (2306.01)
 • Məmmədova Sevgili İsmayıl qızı. N-Əvəzolunmuş sulfamidlərin sintezi və istismar xassələrinin öyrənilməsi / ИХП АН Азербайджана –Баку.-2013 (2314.01)

MükafatlarRedaktə

 • “Tərəqqi” medalı (2016),
 • “Ən yaxşı vətənpərvər tədqiqatçı alim” Qızıl medalı(2016)
 • “İlin alimi” (2017) adı ilə təltıf olunmuşdur.

Həmçinin baxRedaktə

İstinadlarRedaktə