Silindr — Düzbucaqlının hər hansı tərəfi ətrafında fırlanmasından alınan cisim silindr adlanır.

Silindr

Həndəsi elementdir. O iki paralel müstəvi doğuran səthindən ibarətdir. Doğuran səthi düz xəttin çevrə üzrə fırlanmasından alınır. Silindrin formalarına görə ona düz, dairəvi vəya düz-dairəvi adlanır.

Düz silindr — Düz silindr o silindrə deyilir ki o silindrin təpəsində duran müstəvi hissəsinin mərkəzindən o biri təpəsinə çəkilən hündürlük oturacağının mərkəzinə düşsün.

 • Həcmi: Düsturu :
 • Yan səthin sahəsi:
 • Tam səthin sahəsi:
 • Silindrin dioqonal kəsiyi düzbucaqlıdır.
 • V-Həcm
 • Syan-yan səthin sahəsi
 • Stam-tam səthin sahəsi
 • Sot -silindrin oturacağının sahəsi
 • r-silindrin oturacağının radiusu (silindr oxu)
 • h-silindrin hündürlüyü
 • Sox=2RH (ox kəsiyinin sahəsi)