Solodlar

Bu torpaqlar - dünyanın meşə-çöl, yarımsəhra zonalarında geniş yayılmışdır.

Genetik qatlarıRedaktə

Genetik qatları kəskin fərqlənir. Meşə döşənəyi, yaxud çim qatından ibarətdir. A2 - solodlaşmış horizont, laylı-pullu strukturlu, dəmirli-manqanlı yeni törəmələr və pas-arxalı ləkələr. A2B-keçid qatı olub, müxtəlif rəgnlidir. C-torpaqəmələgətirən süxur qatı olub, karbonatlarla zəngindir. k.K.Hedroysa görə, solodlar - mübadilə olunan natriumun hidrogen kationu ilə əvəz olunduğu deqradasiya nəticəsində şorakətlərdə yaranır. Solodların əsas tanınma xassəsi onların 5%-li KOH-lə həll olub, silikat turşusu yaratmasıdır. Solodlar-ifrat rütubət və anaerob proses nəticəsində yaranır. Bu zaman fəal üzvi turşular (fulvo turşusu) dəmirmanqanın mütəhərrik maddələri ilə üzvi-mineral kompleks birləşmələr əmələ gətirir və üst qatdan altda hərəkət edir. Deməli, solodların üst genetik qatlarında lil hissəcikləri azalır, amort formalı silisium-oksid birləşmələri artırır. Beləliklə, dərindən illüvial qat yaranır. Bu proses zamanı torpaqda qələvi mühit yarandığından anaerob proses şiddətlənir. qranulometrik tərkibi üst qatda lil fraksiyası ilə zəif təin olunduğu halda, illüvial qat, əksinə, yaxşı təmin olunur.

Morfoloji tərkibiRedaktə

Solodda humusun miqdarı 1,5-10% arasında tərəddüd edir. Humusu tərkibində fulvoturşulat üstünlük təşkil edir. Bu torpaqların udma tutumu aşağıdır. Solodlardan istifadə edərkən torpağın əhənglənməsi və üzvi mineral gübrələrin tətbiq edilməri zəruridir.

Xarici keçidRedaktə

Həmçinin baxRedaktə

İstinad[1]Redaktə

  1. İ.Ə.Quliyev. Ümumi torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyası. Bakı 2014. 235 s.