Statut ( qədim lat. statutum — qərar) — çoxmənalı termin.

  • Statut (orta əsrlər) — orta əsrlərdə ayrı-ayrı şəhərlərin , korporasiyaların və nəsillərin hüquqi vəziyyətini müəyyənləşdirən hüquqi sənəd.
  • Statut (anqlosakson hüquqi) - anqlo-sakson hüquq sistemində vacib əhəmiyyətli hüquqi akt.
  • Statut (təşkilatın nizamnaməsi)| — təşkilatın təşkilini və fəaliyyətini tənzimləyən hüquqi sənəd.
  • Ordenin statutu — ordenin təsviri, təltif qaydaları və istifadə qaydaları.
  • Statut (təsvir) — təsvir xarakterli hüquqi akt.
  • Statut (orqanik statut) - XIX əsrdə bəzi ölkələrdə konstitusiya aktının qəbul edilmiş adları.