Subdominanta

Dörd səsin birlikdə və ya ardıcıl səslənməsinə 'septakkord' deyilir.Qammanın bütün pillələrindən septakkord qurmaq mümkündür. Ammma ən çox istifadə edilən Daminant Septakkorddur.

Qammanın V pilləsi dominanta adlanır. Daminant septakkordun adı da bundan götürülmüşdür. Daminant Septakkord qammanın 5-ci pilləsindən qurulur.

İnterval tərkibi: b3+k3+k3= D7

Akkordun I səsi ilə axırıncı səsi arasındakı məsafə septima olduğu üçün interval SEPTakkord adlanır.

I dönməsi D65(dominant kvintsekstakkord)

D65 natural major və harmonik minorun 7-ci pilləsindən qurulur. İnterval tərkibi aşağıdakı kimidir:

3+k3+b2

II dönməsi D43(dominant terskvartakkord)

D43 majorun və harmonik minorun II pilləsindən qurulur.

İnterval tərkibi:

k3+b2+b3

III dönməsi D2(dominant sekundakkord)