Sulfat anhidridi, kükürd 6-oksid, SO3—otaq temperaturunda rəngsiz qazdır. Bərk sulfat anhidridi alfa-, beta-, qamma- və delta- modifikasiyalarında olur. Onların ərimə temperaturları müvafiq olaraq 16.8, 32.5, 62.3 və 95 °C-dir. Həmin modifikasiyalar bir-birindən SO3 kristallarının forması və polimerləşmə dərəcələri ilə fərqlənir. Rütubətli havada SO3 tüstülənir (buxarlanaraq havada H2SO4 damcıları əmələ gətirir).

Sulfat anhidridi
Sulfat anhidridi:kimyəvi formul
Sulfat anhidridi: molekulların görünüşü
Ümumi
Sistematik adıKükürd oksidi (VI)
Kimyəvi formuluSO3
Nisbi mol. kütl.80.06 а. k. v.
Molyar kütlə80.06 q/mol
Fiziki xassələri
Aqreqat halı (n.ş.)rəngsiz qaz
Sıxlıq1.92 q/sm³
Termik xüsusiyyətlər
Ərimə nöqtəsi16,9 °S
Qaynama nöqtəsi45 °S
Əmələgəlmə entalpiyası (n.ş.)−397.77 kC/mol
Təsnifatı
CAS -da qeyd. nöm.[7446-11-9]

Sulfat anhidridi sənayedə kükürd qazını katalitik oksidləşdirmə yolu ilə alınır. Ondan sulfat turşusu, oleum, susuz HNO3 və s. hazırlanmasında istifadə olunur.