Tənsuqnameyi-Elxani

Tənsuqnameyi-Elxani Əsər “Cəvahirnamə” adıyla daha çox şöhrət tapmışdır. Tusi “Cəvahirnamə” əsərində qiymətli minerallar haqqında geniş məlumat vermiş, onların xüsusiyyətlərini, təsvirini və hətta müalicəvi əhəmiyyətlərini də göstərmişdir.

Hülakü sultanına həsr olunmuş “Tənsuqnameyi-Elxani” əsəri 28 fəsildən ibarətdir. Tusi burada qiymətli daşlardan və onların xüsusiyyətlərindən bəhs etmişdir.

Mətn məcmuədə yerləşir və 17 b – 31 b vərəqlərini əhatə edir. Mətn tamdır və sarımtıl rəngli Şərq istehsalı olan qalın vərəqdə, iri nəstəliq xəttilə yazılmışdır.

Başlıqlar və yarımbaşlıqlar qırmızı mürəkkəblə qeyd edilmişdir. Bütün əsər boyu səhifələrin kənarlarında qırmızı mürəkkəblə katib qeydləri verilmişdir. Əsərdə həm müasir nömrələmə üsulu (paqinasiya), həm də kustod üsullu nömrələnmədən istifadə edilmişdir.

Əsərin cildi sərt kartondan ibarətdir. Cildin üzərində qəhvəyi rəngli dəri çəkilmişdir. Üz və arxa tərəfinə medalyon basılmışdır. Yazılma tarixi h. 1267 / m. 1850-ci ilə təsadüf edir. Ölçüsü 21 x 15 sm.-dir.

Əsər AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda M – 66 / 11601 şifrəsi ilə saxlanılır.

Ədəbiyyat redaktə

"Azərbaycan Multidissiplinar əlyazması: Xəzinədən incilər" kitabı