Təsadüfi hadisə - Verilən sınaq, ya müşahidə zamanı baş verə bilən və bilməyən hadisədir.

Təsadüfi hadisə baş verməsi ehtimalla, yaxud ehtimalın sıxlığı ilə xarakterizə olunur.

Təsadüfi hadisə ehtimalı ya da hadisənin başvermə tezliyi ilə xarakterizə olunur. [[Kateqoriya:Riyazi anlayışlar]