Tip [yun. typos – ləpir, nümunə, forma]:

  • Tip — şeylərin, hadisələrin məlum qrupuna uyğun gələn əşyalar qrupu, nümunə, model və ya variant: forma, növ;
  • Tip — ədəbiyyatda, incəsənətdə fərdi özünəməxsusluqla bu və ya digər ictimai qrupun, sinfin, millətin nümayəndələrinə xas olan səciyyəvi xüsusiyyətləri təcəssüm etdirən (ümumiləşdirən), bu səciyyəvi xüsusiyyətləri ilə başqalarından fərqlənən bədii və ya bədii ümumiləşdirilmiş obraz, surət (adam); Adətən, qəribə və ya mənfi xasiyyətli adam haqqında.
    Məsələn, qəribə tip, tipin biridir, meşşan tipi, alim tipi;
  • Tip — ictimai, peşə, mənəvi və s. xüsusiyyətləri bir cür olan, eyni xarakterik xarici və ya daxili əlamətli insanlar (adamlar) kateqoriyası, qrupu, habelə hər hansı belə bir qrupun bariz nümayəndəsi;
  • Tip — şeylərin, hadisələrin məlum qrupuna uyğun gələn nümunə, model və ya variant; forma, növ.


ƏdəbiyyatRedaktə

  • R.Əliquliyev, S.Şükürlü, S.Kazımova. "Elmi fəaliyyətdə istifadə olunan əsas terminlər", Bakı, "İnformasiya Texnologiyaları", 2009, 201 s.