"Qüvvə (fiziki kəmiyyət)" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Düzəlişin təsviri yoxdur.
'''Qüvvə''' - cismi hərəkətə gətirən və onu [[təcil]]ləndirmə təsirinə malik vektorial fiziki kəmiyyətdir.
 
Qüvvə-cisimlər və zərrəciklər arasındaki qarşılıqlı təsirin miqdari ölçüsüdür. Ölçü vahidi BS-də 1N (Nyuton) götürülür. 1N , kütləsi 1kq olan cismə 1m/san2 təcil verən qüvvəyə deyilir. Qüvvə ,cismin sürətini dəyişmək üçün yəni ,təcil alması üçün lazmdır. Cismin hərəkət təcili ona təsir edən qüvvələrin əvəzləyicisi ilə düz, onun kütləsi ilə tərs mütənasib olub, bu qüvvə istiqamətində yönəlmişdir: a=F/Mm .Buradan F=ma . Qüvvə vektorial kəmiyyətdir.Təbiətdə qarşılıqlı təsirin dörd növü məlumdur: 1. qravitasiya 2. elektromaqnit 3.nüvə (güclü)4. zəif qarşılıqlı təsirlər. Qüvvələrin hamısı mənşəcə bu qarşılıqlı təsir növlərinə aiddir.
 
'''At qüvvəsi'''- texniki güc vahididir:1a.q.=75kQ.1m/san=75.9,81N.1msan=736Vt-dır.Elektrik hırəkət qüvvəsi-vahid müsbət yükün qapalı cərəyan dıvrəsi boyunca hərəkəti zamanı kənar qüvvələrin gördüyü işə deyilir və ölçü vahidi 1Volt-dur. Bunları nyutonla ölçülən qüvvə ilə qarışdırmaq olmaz.Qüvvə dinamometr ilə ölçölür.Qüvvənin texniki vahidi də var:1kq qÜvvə=1kQ=9,8N. 1kQ - kütləsi 1kq olan cismə Yer səthində təsir edən ağırlıq qüvvəsi və ya şaquli asılmış sükunətdəki cismin çəkisinə bərabərdir və təqribidir.Cisimlərin çəkisini təyin edən dinamometr və ya əl tərəzisi bu vahidlərlə dərəcələnir və ölçmədə problem yaratmır.
Qüvvə impulsun dəyişmə sürətinə bərabərdir:F=ma=m.(v-v0)/t=(mv-mv0)/t və ya F.t=p-p0. Qüvvənin təsir müddətinə hasili qüvvə impulsu adlanır. Qüvvə impulsu cismin impulsunun dəyişməsinə bərabərdir.
Qüvvə adətən F ilə işarə edilir və vahidi Nyutonun şərəfinə (N) ilə ifadə olunur.
 
Anonim istifadəçi