"Qüvvə (fiziki kəmiyyət)" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Düzəlişin təsviri yoxdur.
'''Qüvvə''' — cismi hərəkətə gətirən və onu [[təcil]]ləndirmə təsirinə malik vektorial fiziki kəmiyyətdir.
 
'''Qüvvə'''- cisimlər və zərrəciklər arasındaki qarşılıqlı təsirin miqdari ölçüsüdür. Ölçü vahidi BS-də 1N (Nyuton) götürülür. 1 N,'''Nyuton'''- kütləsi 1 kq olan cismə 1m/san2san<sup>2</sup> təcil verən qüvvəyə deyilir. Qüvvə cismin sürətini dəyişmək üçün yəni, təcil alması üçün lazmdır. Cismin hərəkət təcili ona təsir edən qüvvələrin əvəzləyicisi ilə düz, onun kütləsi ilə tərs mütənasib olub, bu qüvvə istiqamətində yönəlmişdir: a=F/m. Buradan F=ma. Qüvvə vektorial kəmiyyətdir. Təbiətdə qarşılıqlı təsirin '''Superqüvvə'''-dörd növüfundamental məlumdur:qarşılıqlı təsiri(1.qravitasiya; 2.elektromaqnit; 3.nüvə (güclü); 4.zəif qarşılıqlı təsirlər) özündə birləşdirən,kainatı yaradan ,formalaşdıran qüvvədir.Makroaləmdə bu qüvvələrdən yalnız ikisi- gravitasiya və elektromaqnit qarşılıqlı təsirlər özlərini büruza verirlər. Qüvvələrin hamısı mənşəcə bu qarşılıqlı təsir növlərinə aiddir.
 
'''At qüvvəsi''' — texniki güc vahididir: 1a.q. = 75kQ. 1m/san = 75.9,81N. 1 msan = 736Vt-dır. '''Elektrik hərəkət qüvvəsi'''- vahid müsbət yükün qapalı cərəyan dıvrəsi boyunca hərəkəti zamanı kənar qüvvələrin gördüyü işə deyilir və ölçü vahidi 1 Volt-dur. Bunları nyutonla ölçülən qüvvə ilə qarışdırmaq olmaz.'''Dinamometr'''-qüvvə Qüvvəölçən dinamometrcihazdır.'''Bir iləkiloqram ölçülür.qüvvə'''- Qüvvəninqüvvənin texniki vahidi də var: vahididir,1 kq qüvvə = 1kQ = 9,8N. 1 kQ - kütləsi 1 kq olan cismə Yer səthində təsir edən ağırlıq qüvvəsi və ya şaquli asılmış sükunətdəki cismin çəkisinə bərabərdir və təqribidir. Cisimlərin çəkisini təyin edən dinamometr və ya əl tərəzisi bu vahidlərlə dərəcələnir və ölçmədə problem yaratmır.
 
Qüvvə impulsun dəyişmə sürətinə bərabərdir: F = ma = m.(v-v0v<sub>0</sub>)/t=(mv-mv0mv<sub>0</sub>)/t və ya F.t=p-p0p<sub>0</sub>. Qüvvənin təsir müddətinə hasili qüvvə impulsu adlanır. Qüvvə impulsu cismin impulsunun dəyişməsinə bərabərdir.
{{xg}}--[[İstifadəçi:Ramizhuseyn|Ramizhuseyn]] 16:11, 26 dekabr 2011 (UTC)
 
Qüvvə adətən F ilə işarə edilir və vahidi Nyutonun şərəfinə (N) ilə ifadə olunur.
 
Aşağıdakı növləri vardır:
190

edits