"Cihazlar və qurğular" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

5.334 bayt əlavə edildi ,  8 il öncə
Düzəlişin təsviri yoxdur.
*Ampermetr - cərayan şiddətini ölçən cihaz. İşləmə prinsipi cərəyanlı çərçivəyə maqnit sahəsinin göstərdiyi yönəldici təsirə
əsaslanır. Dövrəyə ardıcıl qoşulur.
Antenna-elektromaqnit dalğalarını qəbul etmək üçün işlədilir.İş prinsipi elektromaqnit qarşılıqlı təsirinə əsaslanır.
Altimetr-hündürlük ölçəndir.İş prinsipi atmosfer təzyiqinin hündürlükdən asılılığına əsaslanır.
Açar-dövrəni qapayıb açmaq üçün işlədilir.
Akkumlyator-sabit cərəyan mənbəyidir.İş prinsipikənar qüvvələrin təsirinə əsaslanır.
*Areometr - mayelərin sıxlığı təyin edən cihaz. İşləmə prinsipi Arximed qanununa əsaslanır.
*Barometr ( civəli barometr ) - atmosfer təzyiqini ölçən cihaz. İş prinsipi Paskal qanununa əsaslanır.
Burulma tərəzisi-qarşılıqlı təsir qüvvələrini aşkar etmək və ölçmək üçün işlədilir.İş prinsipi Huk qanununa əsaslanır.
Daxili yanma mühərriki-istilik mühərrikidir.Yanacağın daxili enerjisini mexaniki enerjiyə çevirir.
*Barometr – aneroid - atmosfer təzyiqini ölçən cihaz. İş prinsipi atmosfer təzyiqi ilə metal qutunun sıxılmasına əsaslanır.
Difraksiya qəfəsi-işığın dalğa uzunluğunu təyin etmək üçün istifadə olunur.İş prinsipi difraksiya və interferensiya hadisələrinə əsaslanır.
Dəyişən cərəyan generatoru-dəyişən elektrik cərəyanı yaradır.Mexaniki enerjini elektrik enerjisinə çevirir. İş prinsiri elektromaqnit induksiya hadisəsinə əsaslanır.
Detektor-yüksək tezlikli siqnallardan alçaq səs tezlikli siqnalları ayırır.İş prinsipi p-n keçidin(diodun)birtərəfli keçiriciliyi xüsusiyyətinə əsaslanır.
Dozimetr-radioaktiv şüalanmanı ölçür.
*Dinamometr - qüvvəni ölçən cihaz. Yaylı dinamometrin iş prinsipi Huk qanununa əsaslanıb.
*Dilatometr - qazların istidən genişlənməsini müşahidə etmək üçündür.
Eynək-görmənin nöqsanlarını aradan qaldırır.İş prinsipi işığın sınma qanununa əsaslanır.
*Elektrometr - potensiallar fərqini təyin edən cihaz. İş prinsipi elektromaqnit qarşılıqlı təsirinə əsaslanır.
*Elektroskop - cisimlərin yüklənməsini aşkar edən cihaz. İş prinsipi Kulon qarşılıqlı təsirinə əsaslanır.--[[İstifadəçi:Ramizhuseyn|Ramizhuseyn]] ([[İstifadəçi müzakirəsi:Ramizhuseyn|talk]]) 08:22, 17 fevral 2013 (UTC)
Eiektrik sayğacı-elektrik cərəyanının işini vəya enerjisini ölçür.İş prinsipi cərəyanların maqnit qarşılıqlı təsirinə əsaslanır.
Elektrik lampası-işıqlanma yaradır.İş prinsipi cərəyanın istilik və işıq şüalması hadisəsinə əsaslanır.
Elektrik zəngi-xəbərdarlıq etmək üçün istifadə olunur.İş prinsipi elektromaqnit qarşılıqlı təsirinə əsaslanır.
Elektrik mühərriki-elektrik enerjisini mexaniki enerjiyə çevirir.İş prinsipi cərəyanların maqnit qarşılıqlı təsirinə əsaslanır.
Elektrofor maşını-mexaniki enerjini elektrik enerjisinə çevirir.İş prinsipi sürtünmə ilə cisimlərin elektriklənməsinə əsaslanır.
"Elektrik sultanı"-elektrik sahəsinin qüvvə xətlərinin mənzərəsini tədqiq etmək üçün istifadə olunur.İş prinsipi Kulon qarşılıqlı təsirinə əsaslanır.
Exolot-obyekti aşkar edir və ona qədər olan məsafəni ölçür. İş prinsipi əks- səda hadisəsinə əsaslanır.
Elektron-şüa borusu-elektron dəstələrini almaq üçün istifadə olunur.İş prinsipi termoelektron emissiyası hadisəsinə,yüklü zərrəciklərin elektrik və maqnit sahəsində meyl etməsi hadisəsinə əsaslanır.
Epidiaskop-cismlərin ekranda böyüdülmüş və həqiqi xəyalını almaq üçün istifadə olunur.İş prinsipi linzanın böyütməsinə əsaslanır.
Fotoaparat-fotolövhədə cismin kiçildilmiş xəyalını alır.İş prinsipi işığın sınma ,qayıtma qanunlarına və kimyəvi təsirinə əsaslanır.
Fotorezistor və ya fotomüqavimət-zəif işıq selini qeydə alır.İş prinsipi daxili fotoelektrik effektinə əsaslanır.
Fotoelement(yarımkeçirici)-işıq enerjisini elektrik enerjisinə çevir(cərəyan mənbəyi).İş prinsip fotoeffekt(daxili) hadisəsinə əsaslanır.
Fotoelement-(vakuum)dövrəni avtomatik olaraq açmaq və qapamaq (rele)üçün istifadə olunur.İş prinsipi xarici fotoeffekt hadisəsinə əsaslanır.
Fotodiod-işıq siqnalından elektrik siqnalı almaq üçün istifadə olunur.İş prinsipi fotoeffekt hadisəsinə əsaslanır.
Hers vibratoru(açıq rəqs konturu)-elektromaqnit dalöaları şüalandırmaq üçün istifadə olunur.
Hidravlik pres-qüvvədə qazanc verir.İş prinsipi Paskal qanununa əsaslanır.
Heger sayğacı-ionlaşdırıcı şüalanmanı qeydə alır.İş prinsipi zərbə ilə ionlaşma hadisəsinə əsaslanır.
*Hiqrometr ( tük ) - nisbi rütubəti ölçən cihaz. Rütubətin təsiri ilə tükün uzunluğunun dəyişməsinə əsaslanır.
*Hiqrometr ( metal ) – şeh nöqtəsinə görə rütubəti ölçən cihaz. İş prinsipi doymamış buxarın soyuyaraq doymuş buxara keçməsi hadisəsinə əsaslanır.
İşıqötürən-işığı müəyyən məsafəyə ötürmək üçün istifadə olunur.İş prinsipi işığın tam daxili qayıtmasına əsaslanır.
*Kalorimetr - cisimlərin istilik tutumunu , cismin verdiyi və aldığı istilik miqdarını , maddələrin xüsusi istilik tutumunu
*Kalorimetr - cisimlərin istilik tutumunu , cismin verdiyi və aldığı istilik miqdarını , maddələrin xüsusi istilik tutumunu təyin edirlər. İş prinsipi istilik proseslərində enerjinin saxlanma qanununa əsaslanır.
*Kondensator - elektrik yüklərini toplamaq üçündür. İş prinsipi dielektrik mühitlə ayrılmış naqillərin elektrik yüklərini saxlaması hadisəsinə əsaslanır.
Kompas-Yerin maqnit induksiya vektorunun istiqamətinitəyin etmək üçün istifadə olunur.İş prinsipi maqnit qarşılıqlı təsirinə əsaslanır.
Kütlə spektroqrafı-yüklü zərrəciklərin kütləsini və xüsusi yükünütəyin edir.İş prinsipi Lorens qüvvəsinin təsirinə əsaslanır.
*Lazer ( Optik kvant generatoru ) - lazer şüalarını almaq üçün işlədilir. İş prinsipi məcburi şüalanma hadisəsinə əsaslanır.
Qabarcıqlı kamera-yüklü zərrəciyi qeyd edir.İş prinsipi ifrat qızmış mayedən zərrəcik keçərkənbuxar qabarcıqlarının yaranması hadisəsinə əsaslanır.
Qalvanik element-sabit cərəyan mənbəyidir.Kimyəvi enerjini elektrik enerjisinə çevirir.İş prinsipi kənar qüvvələrin təsirinə əsaslanır.
Qalvanometr-kiçikmüddətli zəif cərəyanları aşkar etmək və qiymətləndirmək üçün istifadə olunur.İş prinsipi maqnit sahəsinin cərəyanlı naqilə təsirinə əsaslanır.
Qızdırıcı element--istilik verir. İş prinsipi Coul-Lens qanununa əsaslanır.
Qoruyucu-cərəyan şiddəti yol müəyyən qiymətdən artıq olduqda əriyərək dövrəni açır.İş prinsipi Coul-Lens qanununa əsaslanır.
Lupa-cisimlərin böyüdülmüş xəyalını verir.İş prinsipi optik qanunlara əsaslanır.
 
Lazerin işləməsi üçün ən azı 3 eneji səviyyəsi olmalıdır. Lazer böyük gücə malik koherent şüalanma yaradır.
*Voltmetr - gərginlik ölçən cihaz. İşləmə prinsipi cərəyanlı çərçivəyə maqnit sahəsinin göstərdiyi yönəldici təsirə əsaslanır. Dövrəyə paralel qoşulur.
[[Kateqoriya:Cihazlar]][[Kateqoriya:Qurğular]]
Mənbə:Vahid Tarverdiyev,Fəxrəddin Quliyev,Fizika,Çaşıoğlu2007--[[İstifadəçi:Ramizhuseyn|Ramizhuseyn]] ([[İstifadəçi müzakirəsi:Ramizhuseyn|talk]]) 08:22, 17 fevral 2013 (UTC)
195

edits