"Tofiq Hüseynov (alim)" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

3. “Azərbaycan iqtisadiyyatı” “Elm”, Bakı. 2003
4. Azərbaycanda bazar sisteminin iqtisadi problemləri. AMEA, “Elm”, Bakı. 2004
5. Эффективность основных фондов Строительства в Азерб. ССР Издво «Азернешр», Баку. 1981
Издво «Азернешр», Баку. 1981
6. İnkişaf etmiş ölkələrdə makroiqtisadi tənzimlənmə təcrübəsi Jurnal «Audit və iqtisadiyyat», №2 B. 2005, s. 5-13
7. İnvestisiyaların iqtisadi tənzimləmə vasitələrinin gücləndirilməsi istiqamətləri. AMEA, Xəbərlər, Humanitar və ictimai elmlər seriyası, №1, B., 2005, s.97-113
8. Azərbayganın iqtisadi qurumunun qiymətləndirilməsi və investisiya siyasəti «Dirçəliş-XXI əsr» jurnalı, B., 2006, s.272-284, №94-95
«Dirçəliş-XXI əsr» jurnalı, B., 2006, s.272-284, №94-95
9. «İnvestisiyaların stimullaşdırılması və vergi siyasəti». Jurnal, «Vergi xəbərləri», B.,2008, №2
10. Qlobal iqtisadi böhran və investisiyalar. «Modernləşdirmə və sosial-iqtisadi inkişafın regional problemləri» mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları B.,2009,s.211-220
6.380

edits