"Ekumenik Kilsə Məclisləri" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Düzəlişin təsviri yoxdur.
{{Xristianlıq}}
 
'''Ekumeník Kilsə Məclisləri''' - rasmi [[Xristian kilsəsi]] tərəfindən və onun adından adından çağrılan keşişlərin toplantılarıdır. Bu məclislərdə dini əqidə ilə bağlı yaranan problemlər həll olunurdu. ÜmumdünyaEkumenik kilsə məclislərindən yalnız ilk yeddisi həm [[Pravoslav|Ortodoks (Pravoslav)]], həm də [[Katolik]] kilsələri tərəfindən qəbul olunmaqdadır.
 
<u>I ÜmumdünyaEkumenik (I Nikeya) Kilsə Məclisi</u> (325-ci il). [[Roma]] [[İmperator|imperatoru]] I Konstantin tərəfindən Nikeya şəhərində çağırılmışdır. Bu məclisdə xristian imanının simvolu <ref>Dini təlimin əsasını təşkil edən qısa ehkamlar toplusudur</ref>. tərtib edildi. Burada Roma, [[İsgəndəriyyə]], [[Antakiya]] və [[Qüds]] yepiskoplarının Kilsə üzərində xüsusi səlahiyyətləri təsdiq edildi. Daha sonra bu məclisdə [[presviter]] [[Ariusun]] təlimi pislənib, rədd edildi. Belə ki, Arius hesab edirdi ki, [[Tanrı|Tanrının]] oğlu ([[İsa]]) Atanın ən yüksək məxluqudur və Ondan fərqli mahiyyətə malikdir. Onun fikrincə, İsa mahiyyətinə görə deyil, yalnız oğulluğa götürüldüyünə görə Tanrının oğlu adlandırılmalıdır. Bu fikri rədd edən məclisə yığışmış 318 yepiskop isə, Atanın oğul ilə mahiyyətcə eyni olması fikrini dəstəklədilər və bundan sonra bu inanc rəsmi Xristian doktrinasına çevrildi. Ariusun ardıcıllarını arianlar adlandırırlar.
[[Şəkil:Surikov1THE_COUNCIL_OF_NICEA_Fresco_in_the_Sistine_Salon_Vatican.jpg|250px|thumbnail|left|'''V.I Surikov.Nikeya Birinciekumenik Ekumenikməclisi. Roma. KilsəSikstin Məclisikapellası''']]
<u>II ÜmumdünyaEkumenik (I Konstantinopolis) Kilsə Məclisi (381-ci il)</u>. Burada Ata-Oğul cütlüyünə [[Müqəddəs Ruh|Müqəddəs Ruhu]] da əlavə etməklə, onların substansional<ref>Substansiya (latınca “substantia”) – hər bir şeyin əsası və mahiyyətidir.</ref> vahidliyini elan edərək, [[Trinitarizm|Trinitar]] (Üçlük) inancın formalaşması başa çatdırıldı. Burada imperiyanın şərqindən olan 150 yepiskop iman simvoluna da əlavələr etdilər. İmperator ''Feodosius'' tərəfindən çağrılan bu məclis əsasən arianlığı pisləmək üçün çağrılmışdı. Belə ki, bu məclisdə Müqəddəs Ruhun ilahililiyini inkar edən qrupların fikirləri də rədd edildi. Onların fikrincə Müqəddəs Ruh Oğul tərəfindən yaradılmışdır. Bu məclisdə həmçinin Konstantinopol yepiskopunun statusu Roma yepiskopundan sonra nüfuzuna görə ikinci dərəcəli hesab oluması haqqında qərar qəbul edildi.
 
<u>III ÜmumdünyaEkumenik (I Efes) Kilsə Məclisində (431-ci il)</u> isə İsanın mahiyyəti haqqında mübahisələr (xristiologiya) tarixinə qədəm qoyuldu. Məsələ burasında idi ki, Konstantinopolis yepiskopu Nestorius hesab edirdi ki, Məryəm adlı bir qadın İsanı doğmuşdur. Sonra isə Tanrı onunla birləşib, onun içində yaşamışdır. Deməli, Nestoriusun təliminə görə, İsada olan İlahi və insani təbiət bir-birindən ayrıdır. Məclisə toplaşmış 200 yekiskop Nestoriusun təlimini rədd edərək, həm İlahi, həm də insani təbiətin bir şəxsdə (İsada) mövcud olması, başqa sözlə desək, İsada
 
İlahilik və insaniliyin vahid hipostasis təşkil etməsi qənaətinə gəldilər.
 
<u>451-ci ildə IV ÜmumdünyaEkumenik (Kalkedon) Kilsə Məclisi</u> Konstantinopolis arximandriti ''Evtixiosun'' təlimini rədd etmək üçün yığışdı. Belə ki, Evtixios ''Nestoriusun'' təlimini inkar edərək, onun əksi olan başqa bir ifrat fikir irəli sürürdü. Evtixiosa görə, İlahi və insani təbiət [[İsa|İsada]] tam olaraq bir-birinə qovuşmuşdur. Amma bu zaman İsadakı [[İlahə|İlahi]] təbiət insani təbiəti üstələyir. Evtixiosun təlimi monofizitlik adlandırıldı. Məclisə yığışan 630 [[yepiskop]] [[Monofizitlər|monofizitliyi]] rədd edərək qərara gəldilər ki, İsada olan iki təbiət bir-biri ilə “''qovuşmayaraq və mahiyyəti dəyişməyərək''” (Evtixiosun əleyhinə), “''bir-birindən ayrılmaq şərti ilə''” (Nestoriusa qarşı) birləşmişdirlər
 
553-cü ildə isə imperator I Yustian tərəfindən <u>V ÜmumdünyaEkumenik Kilsə (II Konstantinopolis) Məclisi</u> çağırıldı. Buna səbəb elə monofizitlərin üsyanı oldu. Belə ki, monofizitlər ''Kalkedon məclisinin'' tərəfdarlarını nestorianlığa gizli meyllərdə ittiham edirdilər. Bunu sübut etmək üçün onlar üç Suriya yepiskonun ''Teodorusun'' və ''Teodoretin'' əsərlərinə istinad edirdilər. Məclis iştirakçıları monofizitlərin ortodoksal kilsəyə birləşmələri prosesini gücləndirmək üçün bu yekiskopların fikirlərini rəsmi olaraq rədd etdilər. Bundan əlavə burada [[Origen|Origenusun]] təlimi də rədd edildi.
[[Şəkil:Surikov2Council_of_Constantinople_381_BnF_MS_Gr510_fol355.jpg|250px|thumbnail|right|'''V. Surikov. BeşinciI EkumenikKonstantinopol ekumenik Kilsəkilsə Məclisiməclisi''']]
Növbəti <u>VI ÜmumdünyaEkumenik (III Konstantinopolis) Kilsə Məclisləri (680-681; 692-ci illərdə)</u> yenə də monofizitlərin təlimini rədd etmək üçün yığıldı. Monofizitlərin İsada iki təbiətin olduğunu qəbul etmələrinə baxmayaraq, onların vahid İlahi iradədə birləşməsini iddia edirdilər. Bu fikrə qarşı çıxan 170 yekiskop İsanın Tanrı kimi və insan kimi iki iradəsinin olduğunu iddia etdilər. Onların fikrincə, İsanın insani təbiəti İlahi iradə ilə ziddiyyət təşkil etmir, əksinə, insani təbiət İlahi iradəyə tabedir. Beləliklə də İsa haqqında olan ortodoksal baxış tamamlanmış oldu. Bu tamamlanmış təlimi isə, on bir ildən sonra bu məclisin davamı olan Trull Kilsə Məclisi təsdiq etmiş oldu.
 
<u>VII ÜmumdünyaEkumenik (II Nikeya) Kilsə Məclisi 787-ci ildə</u> imperatriça ''İrena'' (Eirene) tərəfindən [[ikona|ikonalara]] qarşı çıxış edənlərə cavab vermək üçün çağırıldı. Belə ki, bu məclisdə ikonaların mahiyyəti açıqlanmış və onlara qarşı çıxış etmək küfr elan edilmişdir.
 
[[Katoliklər]] bu kilsə məclislərindən sonra da kilsə məclisləri çağırmışdırlar. Belə məclislərin sayı 21-ə çatmışdır. Şərq kilsələri (məs. erməni, kopt, efiop kilsələri) birinci üç məclisin qərarını qəbul edir IV (Kalkedon) məclisinin qərarlarını rədd edirlər. [[Protestantlar]] isə kilsələri məclislərinin qərarlarını qəbul etmir.
4.439

edits