"Etnoqrafiya" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

206 bayt əlavə edildi ,  7 il öncə
Düzəlişin təsviri yoxdur.
Redaktənin izahı yoxdur
{{tarix-qaralama}}
 
'''Etnoqrafiya''' [[yunan]] sözü olub, "etnos" [[xalq]], "qrafis" isə təsvir etmək deməkdir. Deməli etnoqrafiya xalqı[[xalq]]ı öyrənən, təsvir edən, xalqa[[xalq]]a daha yaxın olan, onun adət-ənənələri, istək və arzularına daha çox bələd olan elmdir[[elm]]dir. Etnoqrafiya elminin[[elm]]inin başlıca vəzifəsi xalqı[[xalq]]ı öyrənmək, tarixini[[tarix]]ini tədqiq etmək və daha da zənginləşdirməkdən ibarətdir. Etnoqrafiya [[tarix]] elminin[[elm]]inin tərkib hissəsidir. Əgər [[arxeologiya]] [[tarix]] elminin[[elm]]inin ixtiraçısı hesab olunursa, etnoqrafiya isə onun bərpaçısı funksiyasını daşıyır. Ona görə də hər bir tədqiqatçı tarixin[[tarix]]in tədqiqi zamanı arxeoloji və etnoqrafik mənbələrə üstünlük verməlidir.
 
== Etnoqrafiya elm kimi ==
Xalqın[[Xalq]]ın məişəti ilə yanaşı, Etnoqrafiyaetnoqrafiya bir [[elm]] kimi həm də onun mədəniyyətini[[mədəniyyət]]ini tədqiq edir. Etnoqrafiya elmi[[elm]]i müxtəlif xalqların[[xalq]]ların məişət və mədəniyyətində[[mədəniyyət]]ində olan müxtəlifliyi öyrənməklə yanaşı onların oxşar cəhətlərini də nəzərdən qaçırmır, yalnız müasir xalqları[[xalq]]ları deyil həmçinin, hazırda siyasi fəaliyyət səhnəsindən çıxmış, yox olmuş xalqları[[xalq]]ları da öyrənir. Bununla Etnoqrafiyanınetnoqrafiyanın xüsusi bir sahəsi olan Tarixi etnoqrafiya məşğul olur.
 
Rus alimlərindən S.P.Tolstov Etnoqrafiyanınetnoqrafiyanın predmetindən danışaraq yazırdı ki, bu [[elm]] dünyanın müxtəlif xalqlarının[[xalq]]larının məişət və mədəniyyətindəki[[mədəniyyət]]indəki xüsusiyyətləri bilavasitə öyrənən, müşahidə edən [[tarix]] elmidir[[elm]]idir. Bu [[elm]] xalqın[[xalq]]ın məişət və mədəniyyətindəki[[mədəniyyət]]indəki xüsusiyyətlərin tarixi[[tarix]]i dəyişkənliyini və inkişafını, xalqların[[xalq]]ların etnogenezini, etnik coğrafiyasını[[coğrafiya]]sını, onların qarşılıqlı mədənitariximədəni-tarixi əlaqələrini tədqiq etməklə məşğul olur. Y.V.Bromley və S.A.Tokaryev etnoqrafiyanın tədqiqat obyektindən, predmet və metodlarından danışaraq yazırlar:
<blockquote>"Etnoqrafiya – əsas tədqiqat obyekti bilavasitə etnos və ya etnik birliklərin digər tipləri olan [[tarix]] elmidir[[elm]]idir". </blockquote>
 
[[1968]]-ci ildə nəşr olunan "Etnoqrafiyanın əsasları" adlanan kitabında[[kitab]]ında S.Tokaryev etnoqrafiyaya ümumiləşdirilmiş tərif verərək yazır: "Etnoqrafiya dünya
xalqlarının[[xalq]]larının məişət və mədəniyyətini[[mədəniyyət]]ini öyrənən tarix elmidir".
Y.V.Bromley isə [[1973]]-cü ildə nəşr edilən "Etnos və etnoqrafiya" əsərində, habelə [[1981]]-ci ildə çap olunan "Etnoqrafiyanın müasir problemləri" adlanan kitabında[[kitab]]ında etnoqrafiyanı "etnik birliklər haqqında [[elm]]" adlandırır.
S.Tokaryevin həmin ümumiləşdirilmiş tərifini nəzərə alan [[Sankt-PeterburqluPeterburq]]lu alim R.İts etnoqrafiyaya aşağıdakı kimi tərif verir: "Etnoqrafiya xalqların[[xalq]]ların məişətindən və etnik tarixindən[[tarix]]indən, dünya mədəniyyətinin[[mədəniyyət]]inin tərkib hissəsi kimi onların məişət və mədəniyyətindəki[[mədəniyyət]]indəki spesifik cəhətlərin formalaşmasından bəhs edən [[tarix]] elmidir[[elm]]idir". [[İngilis]] еtnоqrаfı Tоms еtnоqrаfiyаnın fоlklоr (ingiliscə fоlk-хаlq, lаr-bilik) аdlаndırmаğı təklif еdirdi.
 
Bu deyilənlərdən aydın görünür ki, etnoqrafiya elminin əsas tədqiqat obuekti bilavasitə etnosdur, xalqın özüdür. Məhz xalq anlayışı etnoqrafiyanın əsas və başlıca anlayışıdır, çünki xalq anlayışı çox vaxt etnosla eyniləşdirilir. Qədim yunan termini olan "etnos" etimoloji cəhətdən "xalq", "qəbilə", "insan qrupu" anlayışlarına uyğun gəlir. Y.Poplinskinin göstərdiyi kimi qədim yunanlar özlərini başqalarından fərqləndirmək üçün qeyri-yunanları "etnos" adlandırmışlar.