"Emboliya" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

168 bayt çıxarıldı ,  5 il öncə
k (Bot: Migrating 1 langlinks, now provided by Wikidata on d:q275466)
== Lokalizasiyası ==
 
Lokalizasiyasına görə embollara aş¬ağıdakılaraşağıdakılar aiddir:
*Endogen embollar.
Tromboemboliya-qan damarında əm¬ələəmələ gəlmiş laxtanın axınla apa¬rı¬lıbaparılıb kiçik mən¬fəzlimənfəzli damarın keçidini tı¬xamasınatıxamasına deyilir. Bu zaman əgər em¬bolembol ürəkdə ar-te¬riyalararteriyalar və ya ve¬na¬lardavenalarda olsa, həyat üçün daha təhlükəlidir və canlını tez¬lik¬lətezliklə öl¬dü¬rüröldürür.
Arterial emboliyaya səbəb 90-95% hal¬larda ürək xəstəlikləri (qazanılmış mit-ral qa¬pağın stenozunun qu¬laq¬cıq¬da¬xi¬li tromboz və seyrici aritmiya ile ağ¬ır¬laş-masıağıırlaşması) ve xü¬su¬si¬ləxüsusilə mi¬okardınmiokardın infarktı ilə əlaqədar ürək anev¬rizmasınınanevrizmasının ol¬ma¬sı-dırolmasıdır.
 
*Yağ emboliyası
 
Adətən yağ emboliyası borulu sü¬mük¬lə¬rinsümüklərin sınması zamanı sümük ili¬yindəniliyindən yağ dam¬lasının vena damarlarına düşməsi, ora¬danoradan kiçik və bö¬yükböyük qan dövranına da¬xildaxil ol¬ma¬sıolması nəticəsində baş verir. Sonra bu dam¬ladamla be¬yinbeyin kapillyarları və böyrək yu¬maq¬cıq¬la¬rın¬dayumaqcıqlarında embol əmələ gə¬ti¬rəgətirə bilir.
 
*Toxuma emboliyası.
 
Əsasən parçalanmış və ya nekroza uğramış toxumalar vasitəsilə da¬marın tu¬tul¬ma¬sıtutulması nəzərdə tutulur. Belə ki, parenximatoz orqanlar zə¬də¬ləndikdəzədələndikdə (məs, qa¬ra¬ci¬yərəqaraciyərə zərbə toxunduqda, ağciyər arteriyalarının şa¬xələrindəşaxələrində embol əmələ gəlir), ya¬xudyaxud şiş toxumasının hüceyrələri lim¬falimfa vasitəsilə müxtəlif orqpanlara apa¬rıl¬dıq¬daaparıldıqda (metazstaz) toxuma em¬boliyasıemboliyası mü¬şahidəmüşahidə edilir.
 
:Ekzogen emboliyalar.
*Hava emboliyası.
 
Atmosfer ha¬va¬nınhavanın damara düşməsi zamanı əmə¬lə gə¬¬lirgəlir. Bunun səbəbi odur ki, döş boş¬¬luğundaboşluğunda təzyiq aşağı olmaqla, bə¬¬¬zənbəzən hətta mənfi olur. İri qan da¬mar¬¬larıdamarları (vidaci vena, boş vena) ağ¬ci¬yərağciyər zədələndikdə atmosferdən hava da¬¬maradamara daxil olub, qabarcıq əmələ gə¬tirirgətirir ki, buna hava embolu deyilir.
 
*Qaz embolu.
 
Mayedə (əsasən qanda) həll ol¬muş qazın qabarcıq halına ke¬çib embola çevrilməsinə deyilir. Be¬¬ləBelə ki, yüksək atmosfer təz¬yiq¬¬dətəzyiqdə (dəniz dibində, mə¬dən-lər¬dəmədənlərdə, kassonda) qazlar qanda sü¬rət¬¬lə həll olur. Yüksək təz¬yiq¬dən normal təzyiqə qalxdıqda qaz qanda sərbəstləşir və qa¬bar¬cıq¬¬lara çevrilir. Buna çox za-man Kesson xəstəliyi deyilir.
 
*Bioloji emboliya.
 
Yoluxuçu xəstəliklər zamanı mikroblar bir yerə toplanıb iri bioloji küt¬ləyəkütləyə konqlomeratlara çevrilə bilir. Onlar qan dövranına düşərək em¬bollarembollar əmələ gətirir. Parazitlər və onların sürfələri bağırsağın di¬va¬rı¬nı deşib qan damarına düşərək, bioloji embollara çevrilir.
 
== Emboliyanın aqibəti ==
1.021

edits