"Kömək:Yeni məqalə yarat" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Yeni səhifə: '''Əkbərov Əlistan Hacıbaba oglu 5 fevral 1940-cı ildə Şamaxı rayonunun Hacıqədirli kəndində anadan olmuşdur.'''''Əli Bayramlıda 7-illik məktəbi,Hacıqabulda 9 say...
(ƏKBƏROV ƏLİSTAN HACIBABA OGLU)
(Yeni səhifə: '''Əkbərov Əlistan Hacıbaba oglu 5 fevral 1940-cı ildə Şamaxı rayonunun Hacıqədirli kəndində anadan olmuşdur.'''''Əli Bayramlıda 7-illik məktəbi,Hacıqabulda 9 say...)
'''Əkbərov Əlistan Hacıbaba oglu 5 fevral 1940-cı ildə Şamaxı rayonunun Hacıqədirli kəndində anadan olmuşdur.'''''Əli Bayramlıda 7-illik məktəbi,Hacıqabulda 9 saylı orta məktəbi,Şamaxida M.Ə.Sabir adına Pedaqoji Texnikumu,V.İ.lenin adına Kazan Dövlət Universitetinin ali məktəblərə qəbul üzrə hazırlıq kursunu bitirmişdir.1964-cü ildə eyni vaxtda Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya fakultəsinin və M.F.Axundov adına Rus dilivə Ədəbiyyatı İnstitutunun əyani şöbəsinə daxil olmuşdur.ADU-nu bitirdikdən sonra Şamaxı rayonunun şəhər və kənd məktəblərində müəllim,metodist,tədris üzrə direktor müavini işləmiş,maarif şöbəsində məktəb inspektoru vəzifəsində çalışmışdır.''
ƏKBƏROV ƏLİSTAN HACIBABA OGLU 5 1940-CI İLDƏ ŞAMAXI RAYONUNUN HACIQƏDİRLİ KƏNDİNDƏ ANADAN OLMUŞDUR.ƏLİ BAYRAMLIDA 7-İLLİK MƏKTƏBİ,HACIQABULDA 9 SAYLI ORTA MƏKTƏBİ,ŞAMAXIDA M.Ə.SABİR ADINAPEDAQOJİ TEXNİKUMU,V.İ.LENİN ADINA KAZAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN MƏKTƏBLƏRƏ QƏƏBUL ÜZRƏ HAZIRLIQ KURSUNU BİTİRMİŞDİR.1964-Cİ İLDƏ EYNİ VAXTDA AZƏRBAYCAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN FİLOLOGİYA FAKULTƏSİNİN VƏ M.F.AXUNDOV ADINA RUS DİLİ VƏ ƏDƏBİYYATI İNSTİTUTUNUN ƏYANİ ŞÖBƏSİNƏ DAXİL OLMUŞDUR. ADU-NU BİTİRDİKDƏN SONRA ŞAMAXI RAYONUNUN ŞƏHƏR VƏ KƏND MƏKTƏBLƏRİNDƏ MÜƏLLİM,METODİST,TƏDRİS İŞLƏRİ ÜZRƏ DİREKTOR MÜAVİNİ İŞLƏMİŞ,MAARİF ŞÖBƏSİNDƏ MƏKTƏB İNSPEKTORU VƏZİFƏSİNDƏ ÇALIŞMIŞDIR. METODİS-MÜƏLLİMDİR.
 
''Metodist-müəllimdir''
1993-CÜ İLDƏN N.TUSİ ADINA APİ-NİN,2000-Cİ İLDƏN AMİ-NİN ŞAMAXI FİLİALININ BAŞ MÜƏLLİMİDİR.1995-Cİ İLDƏ MUASİR RUS DİLİNİN FRAZEOLOGİYASINA AİD ELMİ İŞİ FİLOLOGİYA ELİMLƏRİ NAMİZƏDİ ALİMLİK DƏRƏCƏSİNƏ LAYİQ GÖRÜLMÜŞDÜR.
 
''1993-cü ildə N.Tusi adına APİ-nin,2000-ci ildən AMİ-nin Şamaxı filialının baş müəllimidir.''
OTUZDAN ÇOX ELMİ-METODİK MƏQALƏNİN,ALİ MƏKTƏBLƏRİN FİLOLOGİYA FAKÜLTƏLƏRİ ÜÇÜN "ÜMUMİ DİLÇİLİK"FƏNNİNƏ AİD TƏDRİS PROQRAMLARININ,MÜƏLLİMLƏR ÜÇÜN LEKSİKANİN TƏDRİSİNƏ AİD VƏSAİTİN MÜƏLLİFİDİR
 
''1995-ci ildə müasir Rus dilinin frazeologiyasına aid elmi işi Filologiya elimləri namizədi alimlik dərəcəsinə layiq görülmüşdür.''
 
''Otuzdan çox elmi- metodik məqalənin,ali məktəblərin filologiya fakültələri üçün "Ümumi dilçilik" fəninə aid tədris proqramlarının,müəllimlər üçün leksikanın tədrisinə aid vəsaitin müəllifidir''
9

edits