"Abbasqulu Nəcəfzadə" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

5 bayt çıxarıldı ,  3 il öncə
(yeniləmə)
* Dədə Qorqudun məzar yeri haqqında Əlihüseyn Dağlının “Ozan Qaravəli” əsərində mülahizələr. “Ortak türk keçmişindən ortak türk gələсəyinə” V uluslararası folk¬lor kon¬fransının materialları, Bakı, “Səda”, 2007, səh. 14-16;
* Muğam ifaçılığında idiofonlu alətlərimizin rolu. “Muğam aləmi” Beynəlxalq elmi-simpoziumunun materialları, Bakı, “Şərq-Qərb”, 18-20 mart 2009, səh. 333-346.
* Роль идиофонных музыкальных инструментов в исполнении мугама. Ма¬териалыМaтериалы международного научного симпозиума “Мир мугама”, Баку, “Шерг-Герб”, 18-20 март, 2009, с. 343-359 (rusca).
* The role of idiophonic instruments in mugham. Proceedings of international musicological symposium “Spase of mugham”, Baku, “Sharq-Qarb”, 18-20 March, 2009, p. 332-347 (ingiliscə).
* Аzərbaycan idiofonlu alətlərinin yaranma tarixi və yeni təsnifatı. “Fəlsəfə və sənətşünaslıq: fənlərarası qarşılıqlı təsirinin metodologiyası”. Beynəlxalq Elmi Konfransının Tezisləri (AMEA Мемаrlıq və İncəsənət İnstitutu). Bakı, TəkNur, 2010, s. 159-161.
 
=== Veb səhifələrində materiallar ===
* [http://web0.host.ab.az/autoreferats/referat_nadjafzade_abbaskulu_ismail.pdf “Azərbayсan nəfəs alətləri (orqanoloji-tarixi tədqiqat)” ], sənətşünaslıq namizədi alimlik dərəсəsi almak için təqdim olun¬muşolunmuş dissertasiya işinin avtoreferatı
* [http://www.citisight.com/baku/musculture.html.%20 Ə.Marağalının icad etdiyi əlvah ksilofon tipli alətlərin sələfidir.] , // “Türkdilli xalqların musiqi alətləri”. Beynəlxalq simpozium. Bakı, 16-17 dekabr, 2010,
* [http://conservatory.az/kitabxana/Abbasqulu3.pdf '''Zəngi-şütür aləti karvan musiqisində'''. "Konservatoriya" №3, 2010.]
Anonim istifadəçi