"Abbasqulu Nəcəfzadə" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

18.496 bayt əlavə edildi ,  3 il öncə
 
=== Kitablar və tədris proqramları ===
* 2002 : Nizami Rəmzi “Mahnılar və qəzəllər”,. “MinBakı: Min bir mahnı”mahnı MMС, Bakı 110 s. (tərtibçi).
* 2003 : “AzərbayсanAzərbayсan çalğı alətlərinin izahlı lüğəti”,lüğəti “Min(I nəşr). Bakı: Min bir mahnı”mahnı MMС, Bakı224 s. (müəllif).
* 2004 : [http://anl.az/el/n/na_acail_1.pdf '''Azərbaycan çalğı alətlərinin izahlı lüğəti''']. (Yenidən işlənmiş II nəşr). B.Bakı: «Min bir mahnı», nəşr224 s. (müəllif).,
* 2004 : [http://anl.az/el/n/na_cha_1_65.pdf '''Çalğı alətlərimiz''']. «(kitabça). Bakı: Min bir mahnı» nəşr.MMC, 128 s.
* 2004 : [http://anl.az/el/n/na_bhdg_1-46.pdf '''Balabançı Həsən dayının gülməcələri''']. “MinBakı: Min bir mahnı”mahnı MMС, Bakı80 s. (müəllif).
* 2006 : Əlihüseyn Dağlı “Ozan Qaravəli”,. “MBM”Bakı: MBM, Bakı192 s. (tərtibçi).
* 2006 : Azərbaycan nə­fəs alətləri (or­qanoloji-tarixi tədqiqat). Sənətşünaslıq namizədi dis­sertasiya işi. Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musi­qi Akademiyasının kitabxana­sı, 186 s.
* 2007 : [http://anl.az/el/n/na_xcatm.pdf '''Xalq çalğı alətlərinin tədrisi metodikası''' (dərs vəsaiti)]. “MBM”, Bakı (müəllif).
* 2006 : Azərbaycan nə­fəs alətləri (or­qanoloji-tarixi tədqiqat). Sənətşünaslıq namizədi dis­sertasiya işinin avtoreferatı. Ü.Hacıbəyli adına Bakı: MBM, 26 s.
* 2008 : [http://www.anl.az/el/n/na_im.pdf '''İki mahnı''' (Mikayıl Müşviqin 100 illik yubileyinə). Bakı, 2008.]. “MBM”, Bakı (müəllif).
* 20082007 : “Xalq[http://anl.az/el/n/na_xcatm.pdf '''Xalq çalğı alətlərinin tədrisi metodikası”metodikası''' fənn(dərs proqramıvəsaiti, “MBM”,I nəşr)]. Bakı: MBM, 64 s. (tərtibçimüəllif).
* 2008 : [http://www.anl.az/el/n/na_im.pdf '''İki mahnı''' (Mikayıl Müşviqin 100 illik yubileyinə).] . '''(solo, səs ilə fortepi­ano üçün klavir). Bakı:''' MBM, 16 s. (müəllif).
* 2008 : “Muğam ensiklopediyası”, Heydər Əliyev Fondu (yaradıcı heyətin üzvü).
* 2008 : “Xalq çalğı alətlərinin tədrisi metodikası” fənni üçün proqram. Bakı: MBM, 12 s. (tərtibçi).
* 2009 : “Müşfiqin duyğu yarpaqlari” , “Təhsil”, Bakı (мüəllif).
* 2008 : Muğam ensiklopediyası. Redaksiya heyətinin sədri, baş redaktor Əliyeva M.A. Bakı: Heydər Əliyev Fondu, 216 s. (yaradıcı heyətin üzvü).
* 2009 : “Nəğmələr”, adlı notoqrafiya (fortepiano ilə oxumaq üçün), “MBM”, Bakı (müəllif).
* 2009 : Müşfiqin duyğu yarpaqlari. Bakı: Təhsil, 128 s. (мüəllif).
* 2010 : [http://www.anl.az/el/n/na_aica.pdf '''Azərbaycan idiofonlu çalğı alətləri''' (orqanoloji-tarixi tədqiqat). Bakı, 2010.] “MBM”, (müəllif)
* 2009 : Nəğmələr. '''(solo, səs ilə fortepi­ano üçün klavir). Bakı:''' MBM, 16 s. (müəllif).
* 2010:   Tar, kamança, qanun və balaban ixtisası üzrə “Konsertmeyster sinfi” fənninin proqramı, Bakı (həmtərtibçi).
* 2010 : [http://www.anl.az/el/n/na_aica.pdf '''Azərbaycan idiofonlu çalğı alətləri''' (orqanoloji-tarixi tədqiqat).] Bakı: MBM, 280 s. (müəllif)
* 2010:   Zərb alətlərinin “Not-ixtisas” fənni üzrə proqram, Bakı, “Elnur” LTD (həmtərtibçi).
* 2010:   BakalavrTar, təhsilikamança, üzrəqanun və balaban alətiixtisası üzrə “Konsertmeyster sinfi” fənni üçün “İxtisas-muğam”proqram. fənnininBakı: proqramıMBM, Bakı24 s. (həm­tər­tibçihəmtərtibçi).
* 2010:   Tar,Zərb kamança,alətlərinin qanun“Not-ixtisas” fənni balabanüçün ixtisaslarıproqram, üzrəBakı: “AzərbaycanElnur xalq rəqs musiqisi”LTD, fənninin34 proqramıs. (həmtərtibçi).
* 20132010:   Tar,Bakalavr kamança,təhsili qanun vəüzrə balaban ixtisasıalətinin üzrə bakalavr“İxtisas-muğam” hazırlığıfənni üçün “Müşayiətproqramı. sinfi”Bakı: fən­ni­­nin proqramıMBM, Bakı40 s. (həmtərtibçihəm­tər­tibçi).
* 2012 : İdiofonlu çalğı alətlərinin Azər­baycan örnəklə­ri, mənşəyi və yeni təsnifatı. Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru dis­sertasiya işi. Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musi­qi Akademiyasının kitabxana­sı, 299 s.
* 2013: Xalq musiqisi sa­zən­də ifaçılığında. Dərs vəsaiti, B.: MBM, həmmüəllif.
* 2012 : İdiofonlu çalğı alətlərinin Azər­baycan örnəklə­ri, mənşəyi və yeni təsnifatı. Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru dis­sertasiya işinin avtoreferatı. Bakı, MBM, 42 s.
* 2012 : Xalq çalğı alət­lərinin tədrisi me­­­todikası (dərs vəsaiti, ye­ni­dən işlənmiş II nəşr). Bakı: MBM, 92 s. (müəllif).
* 2013 : Tar, kamança, qanun və balaban ixtisası üzrə (bakalavr hazırlığı) “Müşayiət sinfi” fən­ni­­ üçün proqram, Bakı: MBM, 40 s. (həmtərtibçi).
* 2013 : Xalq musiqisi sa­zən­də ifaçılığında (dərs vəsaiti). Bakı: MBM, 84 s. (həmmüəllif).
* 2014 : Balaban haqqın­da multimedia. Bakı: Heydər Əliyev Fondu. 
* 2016 : AMK-nın “Et­noorqanalogiya” fənni üzrə ma­gistratura pilləsi üçün proqram. Bakı: Ecoprint, 16 s. (tərtibçi).
* 2016 : AMK-nın “Et­noorqanalogiya” fənni üzrə ma­gistratura pilləsi üçün dərslik. Bakı: Ecoprint, 304 s. (müəllif).
* 2017 : ADMİU-nun "Muğam" fənni üzrə bakalavr pilləsi üçün dərs vəsaiti. Bakı: Ecoprint, 160 s. (həmmüəllif).
* 2017 : Sənətşünaslıq (6213.01 - Musiqi sənəti) üzrə elmi-tədqiqat işlərinin yazılışına dair tövsiyələr (metodik vəsait). Bakı: Ecoprint, 56 s.
* 2017 : AMK-nın “İnstrumental mu­ğam ifaçı­lı­ğı­nın meto­do­logiyası” fənni üzrə ma­gis­tratura pilləsi üçün proqram. Bakı: Ecoprint, 24 s. (tərtibçi).
* 2017 : AMK-nın “Mən­bəşünaslıq” fənni üzrə ma­gistratura pilləsi üçün proqram. Bakı: Ecoprint, 20 s. (tərtibçi).
* 2017 : AMK-nın “Muğam ifaçılı­ğı­­nın nəzəri­yyə­si” fənni üzrə ma­gistratura pilləsi üçün proqram. Bakı: Ecoprint, 20 s. (tərtibçi).
* 2017 : AMK-nın “Solo oxuma (xa­­­nən­dəlik sə­nə­­tinin) müasir prob­lemləri” fənni üzrə ma­gistratura pilləsi üçün proqram. Bakı: Ecoprint, 20 s. (tərtibçi).
* 2017 : AMK-nın “Solo oxumanın (muğam ifaçılı­ğı­­nın) tarixi” fənni üzrə ma­gistratura pilləsi üçün proqram. Bakı: Ecoprint, 16 s. (tərtibçi).
* 2017 : AMK-nın “Xa­nəndəlik sə­nə­ti­nin nəzə­ri­yyə­si”fənni üzrə ma­gistratura pilləsi üçün proqram. Bakı: Ecoprint, 20 s. (tərtibçi).
 
=== Məqalələri ===
* 2002 : Eyni qəlbli in­sanlar. // Təhmurazqızı S. Süleyman Ələsgərov xatirələrdə. Bakı: Tə­fəkkür NPM, s. 350-352.
* Əsa ney. “28 May Respublika günü”nə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın materialları, Bakı, ADMİU, 2004, səh. 36-38.
* 2004 : Azərbaycan əra­zisində istifadə edilən körüklü alətlər – ərğan. // “Filologiya məsələləri” №5 – elmi məqalələr toplusu, Bakı, Nurlan, s. 217-224.
* Dədə Qorqudun məzar yeri haqqında Əlihüseyn Dağlının “Ozan Qaravəli” əsərində mülahizələr. “Ortak türk keçmişindən ortak türk gələсəyinə” V uluslararası folk¬lor kon¬fransının materialları, Bakı, “Səda”, 2007, səh. 14-16;
* 2004 : Əsa ney. // “28 May Respublika günü”nə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın materialları, Bakı: ADMİU, s. 36-38.
* Muğam ifaçılığında idiofonlu alətlərimizin rolu. “Muğam aləmi” Beynəlxalq elmi-simpoziumunun materialları, Bakı, “Şərq-Qərb”, 18-20 mart 2009, səh. 333-346.
* 2004 : Abbasqulu Nə­cəf­zadə Həsən Cəb­rayı­lov haq­qın­da. // Cəbrayılov H.X. Gül bir az... Bakı: Min bir mahnı, 2004, s. 13-17.
* Роль идиофонных музыкальных инструментов в исполнении мугама. Мaтериалы международного научного симпозиума “Мир мугама”, Баку, “Шерг-Герб”, 18-20 март, 2009, с. 343-359 (rusca).
* 2005 : Əsa ney. // “Mədəni-maarif” jurnalı №12, 2005, s. 28.
* The role of idiophonic instruments in mugham. Proceedings of international musicological symposium “Spase of mugham”, Baku, “Sharq-Qarb”, 18-20 March, 2009, p. 332-347 (ingiliscə).
* 2006 : Nəfəs alətimiz boru (burğu). // “Qobustan” jurnalı №1/133, 2006, s. 29-33.
* Аzərbaycan idiofonlu alətlərinin yaranma tarixi və yeni təsnifatı. “Fəlsəfə və sənətşünaslıq: fənlərarası qarşılıqlı təsirinin metodologiyası”. Beynəlxalq Elmi Konfransının Tezisləri (AMEA Мемаrlıq və İncəsənət İnstitutu). Bakı, TəkNur, 2010, s. 159-161.
* 2006 : Musiqar (çıncıq, şamama, miska­al). // “Musiqi dünyası” jurnalı №1-2/27,  2006, s. 127-131.
* Cравнительный анализ агыз-гопуза (губного гопуза) c однотипными музыкальными инcтрументами некоторых народов. // Художественный творческий процесс в ХХ-ХХI веках. Материалы научно-практической конференции (6-7 май 2009). Ташкент: 2010, Тахрир-нашриёт, с. 17-25 (rus dilində).
* 2006 : Hacıbəyov, ya­xud Hacıbəyli? // “Qobustan” jurnalı №2/134, 2006, s. 82-84.
* 2006 : Xatirə (Ədalət Vəzirov haqqında). // Qasımov T.M., Nəbioğlu A. Sahibini itirmiş kaman. Bakı: MBM, 2006, s. 126-130.
* 2006 : Yoxluğuna inan­mırıq, Balaş mü­əllim! (Balaş Abbaszadə haqqında). // Abbaszadə B.Ə. Məni dərdlə heyrətləndirmək çətindir. Ba­kı: MBM, 2006, s.171-173.
* 2007 : Инструмент га­валдаш в од­ном из самых древних очагов цивилизации на территории Азербайджана. // “Harmony” mеждународный музыкальный культуроло­гический журнал. №6. http://harmony.musigi-dunya.az/RUS/archivereader.asp?txtid=418&s=1&iss=18.  
* 2007 : Dədə Qorqudun məzar yeri haqqında Əlihüseyn Dağlının “Ozan Qaravəli” əsərində mülahizələr. // “Ortak türk keçmişindən ortak türk gələсəyinə” V uluslararası folklor konfransının materialları, Bakı: Səda, s. 14-16.
* 2008 : Сравнительный анализ гашыге­ка с однотип­ными музы­кальными инс­трументами не­которых наро­дов. // “Harmony”, Международ­ный муыкальный культу­рологический журнал. №7. <nowiki>http://harmony.musigi-dunya.az/RUS/archivereader.asp?txtid=415&s=1&iss=19</nowiki>. 
* 2008 : İdiofonlu çalğı alətlərimiz – Əbdülqadir Ma­rağalının iсad et­diyi alətlər. // “Mədəniyyət dünyası” (elmi-nəzəri məсmuə). XV buraxılış, s. 180-188.
* 2008 : Гавалдаш. // Международный Азербай­джанский журнал, “Ирс-Наследие” №6 (36). Москва: c. 46-52.
* 2008 : Gavaldash. // International Azerbaijanian Magazine “Irs Heritage” №6 (36). Moskow: p. 47-53.
* 2008 : Unudulmuş idi­ofonlu alətimiz – сəlaсil. // “Qobustan” jurnalı №4, s. 67-69.
* 2008 : Azərbayсan folklor mərasim­lərində idiofonlu alətlər. // “Musiqi dünyası” jurnalı №3-4/37, s. 97-101.
* 2008 : Azərbayсanın əsa formalı çalğı alətləri. // “Mədəniyyət dünyası” (elmi-nəzəri məсmuə). XVI buraxılış, s. 233-238.
* 2008 : Ağız qopuzu. // "İncəsənət və mədəniyyət problemləri" №3-4, s. 95-98.
* 2009 : Древний музы­кальный инс­трумент синдж (зиндж, ручной зил). // “Harmony”, Международ­ный музыкальный культу­рологический журнал. №8. http://harmony.musigi-dunya.az/RUS/archivereader.asp?txtid=347&s=1&iss=20. 
* 2009 : Azərbayсan das­tanlarında idio­fonlu alətlər. // “Konservatoriya” jurnalı №1, s. 137-150.
* 2009 : Muğam ifaçılığında idiofonlu alətlərimizin rolu. // “Muğam aləmi” Beynəlxalq elmi-simpoziumunun materialları, Bakı: Şərq-Qərb, 18-20 mart, s. 333-346.
* 2009 : Роль идиофонных музыкальных инструментов в исполнении мугама. // Мaтериалы международного научного симпозиума “Мир мугама”, Баку: Шерг-Герб, 18-20 март, с. 343-359 (rusca).
* 2009 : The role of idiophonic instruments in mugham. // Proceedings of international musicological symposium “Spase of mugham”, Baku: Sharq-Qarb, 18-20 March, p. 332-347 (ingiliscə).
* 2009 : Mikayıl Müşfiq yaradıсılığında idiofonlu, aero­fonlu, membra­nofonlu və xor­dofonlu alətlər. // “Konservatoriya” jurnalı №2, s. 69-87.
* 2009 : Musiqi mədə­niyyətimizə mə­işətdən daxil olan idiofonlu alətlər. // “Konservatoriya” jurnalı №3-4, s. 86-99.
* 2009 : Azərbayсanın eсazkar səsli xalxal aləti. // “Mədəniyyət dünyası” (elmi-nəzəri məсmuə), XVII buraxılış, s. 178-181.
* 2009 : Müsəlləs çalğı aləti. // “Qobustan” jurnalı №3, s. 78-81.
* 2009 : Orta əsr Azər­bayсan miniatür rəngkarlıq sənə­tində idiofonlu alətlər. // “Konservatoriya” jurnalı №5-6, s. 161-169.
* 2009 : Avсıların iсad etdiyi kaman hem de çalgı aletidir. // “Kültür evreni” dergisi (Ulus­lararası sosyal bilimler dergi­si). Ankara: №3, s. 307-313.
* 2009 : “Şahnaz” sədalı Şahnaz xanım. // Mustafa Ə. Şahdağın nəğmə­kar qızı. Bakı: MBM, s. 85-88.
* 2010 : Azerbayсanın idiofonik müzik aletleri. // “Türksoy” (Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı) dergisi. Ankara: Oсaq s. 80-84.
* 2010 : Азербайджанские идиофо­нические музы­кальные инс­трументы. // “Türksoy” (Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı) dergisi. Ankara: Oсaq s. 80-84.
* 2010 : İdiofonlu alətlər və “idiofon-özü­səslənən” isti­lahları haqqında yeni mülahizələr. // “İnсəsənət və mədəniyyət problemləri” (AMEA Me­marlıq və İnсəsənət İnstitutu). №5(31), s. 129-133.
* 2010 : Dədə Qorqudun məzarı Azərbay­сandadır. // “Ulu çinar” jurnalı. Bakı, 2010, №1, s. 99-100.
* 2010 : Аzərbaycan idiofonlu alətlərinin yaranma tarixi və yeni təsnifatı. // “Fəlsəfə və sənətşünaslıq: fənlərarası qarşılıqlı təsirinin metodologiyası”. Beynəlxalq Elmi Konfransının Tezisləri (AMEA Мемаrlıq və İncəsənət İnstitutu). TəkNur, s. 159-161.
* 2010 : Meyxana janrı və idiofonlu çal­ğı alətləri. // “Qobustan” jurnalı №2/148, s. 93-95.
* 2010 : Изобретенный A.Mарагалы музыкальный инструмент альвах был рес­таврирован. // Актуальные проблемы и ес­тественных наук (журнал научных публикаций). Мос­ква: №6, c. 248-250.  
* 2010 : Cравнительный анализ агыз-гопуза (губного гопуза) c однотипными музыкальными инcтрументами некоторых народов. // Художественный творческий процесс в ХХ-ХХI веках. Материалы научно-практической конференции (6-7 май 2009). Ташкент: Тахрир-нашриёт, с. 17-25 (rus dilində).
* 2010 : Ağız kopuzu ve aynı tipli sazlar. // “Kültür evreni” dergisi (Ulus­lararası sosyal bilimler dergi­si). Ankara: №6 , s. 213-220.
* 2010 : Şəxsi videoarxiv və çalğı alətlə­rindən ibarət kolleksiya. // “Konservatoriya” jurnalı, 2010, №1 (7), s. 34-41.
* 2010 : Çınqıraq və çın­qıraq dəsti idio­fonlu alətləri. // “Varlıq” jurnalı №157-158, Tehran: s. 69-74.
* 2010 : Türk xalqlarının ortaq idiofonlu çalğı alətləri. // “Müasir mədəniyyətşünaslıq (elmi, metodiki, publisistik jurnal)” №3 (5), s. 37-42.
* 2010 : Azərbaycan idi­ofonlu alətləri­nin yeni təsnifatı. // “İncəsənət və mədəniyyət problemləri” (AMEA Me­marlıq və İncəsənət İnstitutu) №2 (32), s. 94-98.
* 2010 : Müşfiq şeirinin musiqi dünyası. // XX əsr Azərbaycan ədəbiyya­tı məsələləri. III kitab. Bakı, Elm, s. 106-131.
* 2010 : Ə.Marağalının icad etdiyi əlvah ksilofon tipli alətlərin sələfi­dir. // Türkdilli xalqların musiqi alətləri. Beynəlxalq simpozi­um. Bakı, 16-17 dekabr, http: //www.musicmuseum.az. 
* 2010 : Zəngi-şütür aləti karvan musiqi­sində. // “Konservatoriya” jurnalı №3 (9), s. 22-30.
* 2010 : Zəng və zınqı­rov çalğı alətlə­rinin fərqli xüsu­siyyətləri. // “Konservatoriya” jurnalı №4 (10), s. 113-124.
* 2011 : Azərbaycan çal­ğı alətlərinə bir nəzər. // “Müasir mədəniyyətşünaslıq (elmi, metodiki, publisistik jurnal)” №1 (7), s. 88-94.
* 2011 : “Musiqiçi”nin “Tar haqqında” məqaləsində mülahizələr. // “Qobustan” jurnalı №2, s. 42-44.
* 2011 : Kamança və Azərbaycanda müxtəlif dövr­lərdə istifadə edilən digər yay­lı alətlər. // “Konservatoriya” jurnalı №1 (11), s. 20-27.
* 2011 : Озарбойжон ракс саньатида идиофоник му­сика асбоблари. // Журнал “Sаnаt” 3/2011, Ташкент, s. 34-37 (özbək dilində).
* 2011 : Идиофоничес-кие инструмен­ты в искусстве танца Азербай­джана. // Журнал “Sаnаt” 3/2011, Ташкент, s. 34-37 (rus dilində).
* 2011 : Idiofonic tools in the arts of Azerbaijan Dance. // Журнал “Sаnаt” 3/2011, Ташкент, s. 34-37 (ingilis dilində).
* 2011 : Hərbi zərb aləti kos təkmilləşdi­rilir. // “Konservatoriya” jurnalı №2 (12), s. 39-44.
* 2011 : Aзербайджанс-кие идиофони­ческие музы­кальные инс­трументы. // “Konservatoriya” jurnalı №3 (13), s. 24-28.
* 2011 : “Milli musiqinin tədqiqi” elmi-tədqiqat labora­toriyasının bu günü və sabahı. // “Konservatoriya” jurnalı №4 (14), s. 69-73.
* 2012 : Muğamın “Ha­bili” və “Habil­sayağı” variant­ları. // “Qobustan” jurnalı №1/155, s. 50-52.
* 2012 : Adında “Bayatı” sözü olan mu­ğam­lar. // “Konservatoriya” jurnalı №1 (15), s. 27-37.
* 2012 : Cəbrayıl rayonu “fitar”ın yolunu gözləyir. // “Konservatoriya” jurnalı №2 (16), s. 77-82.
* 2012 : Xızının sevilən sənətkarı – Aşıq Əsgər. // “Konservatoriya” jurnalı №3 (17), s. 83-96.
* 2012 : Unudulmaz bir sənət adamı haq­qında (Əmirhüseyn Məcidov). // “Qobustan” jurnalı №4/157, s. 83-85.
* 2012 : “Segah” muğa­mı və onun vari­antları. // “Konservatoriya” jurnalı №4 (18), s. 99-105 (həmmüəllif).
* 2012 : “Yallı” verilişi­nin qonağı. // El sənətkarı – Qasım Qası­mov (tərtibçi: Məmmədağa Ağarzaoğlu). B.: Zərdabi LTD MMC, s. 38-53.
* 2012 : Azad, romantik, bir az da dəlisov insan! // Rəhmanlı Ə.M. Səhnəmizin Məcnunu Baba Mahmudoğlu. B.: Araz, s. 471-476.
* 2013 : Muğam ifaçılı­ğında nəfəs çalğı alətlərinin müx­təlifliyi. // “Muğam aləmi” III Beynəl­xalq elmi-simpoziumunun materialları Bakı, Şərq-Qərb, s. 177-188.
* 2013 : Kamil Cəlilovun həyat-yaradıcılı­ğına bir nəzər. // “Konservatoriya” jurnalı №1 (19), s. 23-32.
* 2013 : Şirzad Hüsey­nov – səhnədə bu gün Məcnun, sabah Koroğlu. // “Konservatoriya” jurnalı №2 (20), s. 29-38.
* 2013 : Virtuoz qaboyçu (Kamil Cəlilov – 75). // “Qobustan” jurnalı №2, s. 36-40.
* 2013 : Şirzad Hüsey­nov və ya Məc­nundan Koroğ­luyadək. // “Qobustan” jurnalı №3, s. 26-33.
* 2013 : Ərğənun – telli, mizrabla çalınan çalğı aləti. // “Konservatoriya” jurnalı, №3 (21), s. 95-109.
* 2013 : Anatollu Abba­sov haqqında düşüncələr. // “Mədəni həyat” jurnalı №4, s. 74-76.
* 2014 :Tar ifaçılığında mizabişlətmə və digər səsçıxart­ma üsulları. // “Müasir mədəniyyətşünaslıq (elmi, metodiki, publisistik jurnal)” №1 (15), s. 12-22.
* 2014 : Bir daha qolça qopuz çalğı aləti haqqında. // “Dədə Qorqud” jurnalı №1, s. 113-126.
* 2014 : “Bahar bayra­mı”, yoxsa “Dərvişlərin rəqsi”? // “Qobustan” jurnalı №3, s. 61-63.
* 2014 : Dahi musiqişü­nas Əbdülqadir Marağalının şa­irlik fəaliyyəti. // “Konservatoriya” jurnalı, №1 (23), s. 65-76.
* 2014 : Həsrət Hüsey­nov sənətinin həsrətindəyik. // “Konservatoriya” jurnalı, №2 (24), s. 128-135.
* 2014 : Rəqslərin adında rəqəmlərin ma­hiyyəti və onla­rın açıqlanması. // “Konservatoriya” jurnalı, №3 (25), s. 97-108.
* 2014 : “Min bir mahnı” – stolüstü kitab. // “Konservatoriya” jurnalı, №4 (26), s. 79-86.
* 2015 : Azərbaycan mu­siqi mədəniyyəti tarixi qaynaqlar­da. // Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olun­muş VI Beynəlxalq elmi kon­fransın materialları (II hissə). Bakı, Azərbaycan, 5-7 may, s. 337-339.
* 2015 : Bir daha zərbli muğamlar haq­qında. // Azərbaycan muğamşünaslığı: problemlər, perspektivlər (AMEA Memarlıq və İnсəsə­nət İnstitutu) Bakı, Təknur, s. 385-406.
* 2015 : Dədəm Qorqud – Əlihüseyn Dağlının əlyaz­malarında. // “Konservatoriya” jurnalı, №1 (27), s. 39-48.
* 2015 : Əhsən sənə, Əh­sən! (Əhsən Dadaşov). // “Konservatoriya” jurnalı, №2 (28), s. 62-70.
* 2015 : İnstrumental muğam ifaçılığı­nın metodologi­yasına dair. // “Mədəniyyət dünyası” (elmi-nəzəri məсmuə), XXX buraxılış, s. 95-102 (həmmüəllif).
* 2015 : Çovqan həm id­man oyunu, həm də çalğı alətidir. // “Konservatoriya” jurnalı, №3 (29), s. 119-128.
* 2015 : Tənbur “ailəsi”­nin bir üzvü – Balakən dambu­ru. // “Konservatoriya” jurnalı, №4 (30), s. 108-117.
* 2015 : Musiqi beşiyi Təbriz. // Əli Polad. Mədəniyyətlərin beşiyi: Təbriz. İstanbul: Nov­ruz, VI fəsil, s. 579-635.
* 2016 : Görüşünə tələs­diyim adam (Gülağa Zeynalov). // “Şuşasız yaşaya bilmədim da­ha...” Toplayanı və nəşrə ha­zırlayanı: Quliyev V. Bakı: Şuşa, s. 131-121.
* 2016 : Oğuz türklərinin ritmlərinə dair. // Türksoylu xalqların mədəniy­yətinin tədqiqi problemləri. XVI Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı: ADMİU-nun mətbəəsi, s. 33-37.
* 2016 : Cəfər Cabbarlı­nın Nuru Paşaya ithaf etdiyi mah­nı haqqında. // Ulu öndərin anadan olmasının 93 illiyinə həsr olunmuş “Ulu öndər Heydər Əliyev irsində multikultural və tolerant dəyərlər” Beynəlxalq elmi konfransın materialları (II hissə). Bakı: Azərbaycan 3-5 may, s. 272-275.
* 2016 : Özbək sənətkarı İlyas Malayev barədə xatirələ­rim.  // “Konservatoriya” №2 (32), s. 98-104.
* 2016 : My Reminiscences about Ilyas Malayev, the Uzbek Artisan – Master. // “Konservatoriya” №2 (32), p. 105-111 (ingilis dilində).
* 2016 : Cəfər Cabbarlı­nın ilk müəllimi – Aşıq Zərnişan. // “Folklor və etnoqrafiya” bey­nəlxalq elmi jurnalı, №2, s. 25-32.
* 2016 : “Qolça qopuz”la “ozan” çalğı alətlərinin fərqli xüsusiyyətləri. // “Folklor və etnoqrafiya” bey­nəlxalq elmi jurnalı, №3, s. 36-51.
* 2016 : Yetərincə müta­liə etməliyik. // “Konservatoriya” №3 (33), s. 95-104.
* 2016 : Üzeyir Hacıbəy­linin soyadı və dil məsələləri. // “Müasir dilçiliyin aktual problemləri” Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Sum­qayıt Dövlət Universiteti, 24-25 noyabr, s. 338-340.
* 2016 : Kəsmə, Bakı ya  Qədeşi şikəstə? // “Qobustan” jurnalı №4/173, s. 22-25.
* 2016 : Çalğı alətlərimiz “İpək yolu” ilə Amerikada. // “Konservatoriya” №4 (34), s. 104-108.
* 2016 : Təqvalı dost (Mirnazim Əsədullayev). // Rəhmanlı Ə.M. Sənətə səda­qət – Mirnazim Əsədullayev. Bakı, Nurlar NPM, s. 213-215.
* 2017 : “Kəsmə şikəs­tə”nin ilkin adı “Bakı şikəstəsi”­dir. // “Xudafərin” elmi-ictimai mədəni dərgi №147, Tehran, (1395 dey) yanvar, s. 31-39.
* 2017 : “Bakı şikəstəsi” haqqında nə bili­rik? // “Folklor və etnoqrafiya” bey­nəlxalq elmi jurnalı №1 (49), s. 49-60.
* 2017 : Azərbaycanda etnoorqanologi-ya elminin pers­pektivləri barədə. // “Azərbaycan milli musiqi alət­ləri: keçmişimiz, bu günü­müz” mövzusunda elmi-prak­tik konfrans, Bakı, 4 aprel. 
* 2017 : Ud çalğı aləti ilə bağlı Azərbay­can qaynaqları. // Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildö­nü­münə həsr olun­muş “Mü­a­sir dövrdə elm və təhsilin ak­tual problemləri” mövzu­sun­da Respublika elmi-praktik kon­fransın materialları.Bakı, 26-27 aprel, “Təfəkkür” Universiteti.
* 2017 : “Dədə Qorqud” dastanında mu­siqi sədaları. // Ümummilli Lider Heydər Əli­yevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olun­muş VIII Beynəlxalq elmi kon­­­fransın materialları. Bakı, Azərbaycan, 4-5 may, Slavyan Universiteti.
* 2017 : Bir daha Mir­se­yid Mirbabayev haqqında. // Türksoylu xalqların mədəniy­yətinin tədqiqi problemləri. XVI Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı: ADMİU-nun mətbəəsi. 
 
=== Veb səhifələrində materiallar ===
Anonim istifadəçi