"Neft xammalının əsas tərkibi və emal üsullarının xarakteristikası" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

Yuxarıda göstərildiyi kimi neftin emalı zamanı başlıca olaraq benzin, ağ neft sürtücü yağları alınır.
Ağ neft. Bu yanacaq növü şəffaf maye olub, ağ və göyümtül rənginə çalır.
Bunun qaynama temperaturası 150-3000C300 0C olur. Ağ neft neftin birbaşa qovulması
zamanı benzindən sonra alınan ikinci məhsul növüdür. Ağ neft əsasən iki tipdə,
yəni traktor və işıqlandırıcı, qızdırıcı cihazlarda istifadə olunan tiplərdə istehsal
işıqlandırıcı ağır çəkili neftən ayrılır.
Adi neftdən alınan əsas məhsullardan birisi sayılır. Bunun keyfiyyət
göstəriciləri dedikdə 2700C270 0C temperaturda, 70% və 3150C temperaturda isə 98%-e
qədər fraksiyalarla ayrılması ilə xarakterizə olunur. Ağ neft lampalarda açıq alovla
hissiz və iysiz halda yanmalıdır. Yanan zaman hissiz alovunun hündürlüyü 20 mmdən
1.574

edits