"Botanika" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

2.045 bayt əlavə edildi ,  2 il öncə
k (fix homoglyphs: convert Cyrillic characters in [е]dirdi to Latin)
 
16-cı əsrin ikinci yarısında İtaliya alimi A.Çеzalpinо (1519–1603) "Bitkilər haqqında" adlı əsərində (1583) bitkilərin təsnifatını çохalma оrqanlarının əlamətlərinə görə vеrməyi məsləhət görürdü. О bitkiləri ağac, kоl, yarımkоl, оt şöbələrinə, оnları da 15 sinfə bölmüşdü. 14 sinif çiçəkli, 15-ci sinif isə çiçəksiz ([[göbələk]], [[Yosunlar|yоsun]], ali spоrlu bitkilər) bitkiləri əhatə edirdi. Çiçəkli bitkilərin təsnifatında mеyvə və tохumlarının, çiçəklərinin quruluşuna görə оnun yеri müəyyənləşdirildi. A.Çеzalpinоdan sоnra bir çох alimlər də bitkilərin süni sistеmini yaratmağa səy göstərmişlər.
== Elmin əsas sahələri ==
Bu elmin əsas sahələri aşağıdakılardır:
* Bitki morfologiyası: bitkilərin xarici quruluşunu öyrənir; (Qeyd: palinologiya (tozcuq haqqında elm), karpologiya (meyvələr haqqında elm) bura aid edilir).
* Bitki anatomiyası (bitki orqanlarının daxili quruluşunu öyrənir).
* Bitki fiziologiyası (bitkilərin həyat fəaliyyəti mexanizmlərini, yəni müxtəlif orqan, toxuma və bütövlüklə orqanizm funksiyalarını öyrənir).
* Bitki biokimyası (bitkilərdə üzvi birləşmələrin kimyəvi tərkibini öyrənir).
* Bitki endokrinologiyası - bitkilərin həyat fəaliyyətinin hormonal (humoral) tənzimi mexanizmlərini öyrənir.
* Bitki ekologiyası - bitkilərin bir-biri ilə və onları əhatə edən mühitlə qarşılıqlı əlaqəsini öyrənir.
* Bitki sistematikası - bitki aləminin müxtəlifliyini öyrənir.
* Bitki genetikası - bitkilərdə irsiyyət və dəyişkənlik qanunauyğunluqlarını öyrənir.
* Bitki seleksiyası - yeni sortların yaradılması və əvvəlki sortların təkmilləşdirilməsini öyrənir.
* Bitki sitologiyası - bitkilərin hüceyrəvi quruluşunu öyrənir.
* Bitki histologiyası - bitkilərin toxumalarını öyrənir.
* Fitopatologiya - bitki xəstələklərini öyrənir.
* Geobotanika - bitki qruplaşmalarının yayılmasını və onların xüsusiyyətlərini öyrənir.
* Paleobotanika - bitkilərin mənşəyini öyrənir.
* Bitki embriologiyası - bitkilərin fərdi inkişafını öyrənir.
* Bitki coğrafiyası - yer kürəsi üzərində yayılmış bitki taksonlarını öyrənir.
* Kənd təsərrüfatı bitkiləri - botanikanın bir bölməsi olaraq mədəni bitkiləri öyrənir.
 
Bu fundamental elm sahələrindən başqa, botanikaya aid edilən bir sıra tətbiqi elmlər də var.
Onların əsasları bunlardır:
* İqtisadi botanika - insan vasitəsilə bitkilərin istifadə aspektlərini öyrənir.
* Mədəni bitkilərin mənşə mərkəzləri - qədim əkinçilik və ya mədəni bitkilərin mənşə mərkəzləri.
 
== İstinadlar ==
3.334

edits