"Çuvaş dili" səhifəsinin versiyaları arasındakı fərqlər

1.734 bayt əlavə edildi ,  4 il öncə
Düzəlişin təsviri yoxdur.
Redaktənin izahı yoxdur
Redaktənin izahı yoxdur
|soyuq
|sivĕ (сивĕ)
|-
|diri, sağ
|çĕrĕ (чĕрĕ)
|-
|sağlam
|sıvă (сывă)
|-
|axmaq ''("gic, ağılsız, səfeh" mənasında)''
|uxmax (ухмах)
|-
|ər, erkək
|ana; ''həmçinin'' aba ''(dial.)''
|anne (анне); ''həmçinin'' abi (аби), abay (абай)
|-
|uşaq
|aça (ача)
|-
|oğul
|en, enlilik
|an (ан)
|-
|uc ''(yəni "nəyinsə sonu, kənarı, qırağı, nöqtəsi")''
|vĕś (вĕç) ''("uc" mənasında)''
 
''(Qeyd: əgər bu söz tək halda, arzu cümləsi/sözü və ya [[əmr cümləsi]]/sözü kimi (yəni optativ olaraq) istifadə edilsə (yəni "vĕś! / вĕç!" kimi), o zaman "uc" mənasından başqa həm də [[omonim]] olan "uç!" (yəni "uçmağa başla, havalan, qanadlan") mənasında da anlaşıla bilər)''
|-
|səs
|sasӑsasă (сасӑ)
|-
|araba
|urapa (урапа)
|-
|ip, kəndir
|śip (çип)
|-
|sabun
|supănʹ (супӑнь)
|-
|kükürd
|kükěrt (кӳкĕрт)
|-
|şəkər
|saxăr (сахӑ)
|-
|sağ ''(yəni "sağ tərəf")''
|sol ''(yəni "sol tərəf")'', solaxay
|sulaxay (сулахай)
|-
|orta
|vata (вата)
|-
|daraq
|tura (тура)
|-
|tük
|əl
|ală (алӑ)
|-
|barmaq
|pürne (пӳрне)
|-
|dırnaq
|qıç, bud
|pĕśĕ (пĕçĕ)
|-
|öfkə ''(yəni "ağciyər")''
|üpke (ӳпке)
|-
|qarın
|qızıl ''(yəni "[[qırmızı]]"; "qızıl" sözünün dilimizdə artıq köhnəlmiş mənası)''
|xĕrlĕ (хĕрлĕ)
|-
|dəmir
|timĕr (тимĕр)
|-
|
|
|-
|baqır ''(yəni "[[mis]]")''
|gümüş
|kĕmĕl (кĕмĕл)
|-
|inci
|ĕnçĕ (ĕнчĕ)
|-
|üzük
|śĕrĕ (ҫӗрӗ)
|-
|qazan
|xuran (хуран)
|-
|dağ
|duz
|tăvar (тăвар)
|-
|süd
|sĕt (сĕт)
|-
|yağ
|śu (ҫу)''("yağ" mənasında)''
|-
|bal
|pıl (пыл)
|-
|süd
|sĕt (сĕт)
|-
|yumurta
|śămarta (ҫӑмарта)
|-
|göbələk
|kămpa (кӑмпа)
|-
|soğan
|suxan (сухан)
|-
|alma
|yemiş ''("[[meyvə]]" mənasında)''
|śimĕs (ҫимӗс)
|-
|urluq ''("toxum, dənə" mənasında)''
|vărlăx (вăрлăх)
|-
|arpa
|urpa (урпа)
|-
|urluq ''("toxum, dənə" mənasında)''
|ip, kəndir
|vărlăx (вăрлăх)
|śip (çип)
|-
|anbar
|balıq
|pulăampar (пулăампар)
|-
|qurd ''("həşərat növü" mənasında)''
|aslan, arslan ''(yəni "[[şir]]")''
|xurt (хурт)
|arăslan (арăслан)
|-
|it
|yıtă (йытă)
|-
|bit ''("[[Bitlər|həşərat/parazit növü]]" mənasında)''
|pıytă (пыйтă)
|-
|it
|qurd ''("həşərat növü" mənasında)''
|xurtyıtă (хуртйытă)
|-
|ilan
|śĕlen (ҫӗлен)
|-
|balıq
|pulă (пулă)
|-
|aslan, arslan ''(yəni "[[şir]]")''
|arăslan (арăслан)
|-
|tülkü
|tilĕ (тилӗ)
|-
|quş
|kayăk (кайăк)
|-
|durna
|tărna (тӑрна)
|-
|qaz ''("[[Qaz (cins)|quş növü]]" mənasında)''
|xăntăr (хӑнтӑр)
|-
|inək
|[[yun]]
|śămĕne (ҫӑмӗне)
|-
|öküz
|văkăr (вăкăр)
|-
|dəvə
|keçi
|kaçaka (качака)
|-
|eşşək
|aşak (ашак)
|-
|[[yun]]
|śăm (ҫӑм)
|-
|buynuz
|yağmur, yağış
|śumăr (ҫумӑр)
|-
|damla, damcı
|tumlam (тумлам)
|-
|palçıq
|-
|güz ''(yəni "payız")''
|kĕr (кĕр)
|kĕrkunne (кӗркунне)
|-
|olmaq
|işləmək
|ĕśleme (ĕçлеме)
|-
|açmaq
|uśma (уçма)
|-
|asmaq
|usma (усма)
|-
|əkmək
|akma (акма)
|-
|ısırmaq ''(yəni "dişləmək")''
|śırtma (çыртма)
|-
|ağrımaq
|ıratma (ыратма)
|-
|əmmək
|ĕmme (ĕмме)
|-
|tapmaq
|tupma (тупма)
|-
|daramaq
|turama (турама)
|-
|tüpürmək
|üfürmək, üfləmək
|vĕrme (вĕрме)
|-
|fışqırmaq, fısqırmaq ''(yəni "fit çalmaq")''
|şiletme (шилетме)
|-
|gülmək
|anlamaq
|ănlanma (ăнланма)
|-
|aldatmaq
|ultalama (улталама)
|-
|qorxmaq, ürkmək
|xărama (хăрама)
|-
|titrəmək
|çĕtreme (чĕтреме)
|-
|enmək
|güləşmək
|kĕreşme (кĕрешме)
|-
|təpmək, təpikləmək, təpik vurmaq
|tapma (тапма)
|-
|ovlamaq
|yumaq ''("su ilə təmizləmək" mənasında)''
|śuma (ҫума)
|-
|yıxamaq ''(yəni "yumaq")'', yaxalamaq ''("yumaq" mənasında)''
|uxma (ухма)
|-
|silmək